Zisk ze svatých písem

Série článků pojednává o charakteru a úspěšnosti hospodaření náboženských menšin.

Zajímavý případ vztahu náboženství a ekonomiky představuje scientologické hnutí. Jeho malá a málo významná součást – Scientologická církev – je explicitně náboženskou organizací. Ale nejen ti nemnozí scientologové, kteří se v církvi angažují, sdílejí předpoklad o mimořádnosti až božství jeho zakladatele, Američana L. Ron Hubbarda (1911–1986), a o jedinečnosti jeho spisů. Roli nezpochybnitelného a autoritativního „svatého písma“ hrají tyto spisy pro každého scientologa. Přitom se jen malá část z obrovského objemu Hubbardových textů zabývá výslovně náboženskými otázkami. Většina je naopak zaměřena „světsky“ a mají charakter návodu k některé lidské činnosti. A právě tyto obsáhlé návody (takzvané „technologie“) scientologové mohou po zakoupení licence využít v podnikání, nejčastěji v oblasti psychoterapie, školství a vzdělávání dospělých, protidrogové prevenci a léčbě drogové závislosti nebo ve školení manažérů a obchodníků.

Všech těchto, a ještě i dalších oborů se totiž spisy L. Ron Hubbarda týkají. Vznikaly postupně během jeho života na základě jeho ambicí (například přinést řešení duševních potíží nebo vyřešit hrozbu radiace pro lidský organismus) i na základě jeho potřeby řešit momentální naléhavé problémy, které s sebou rozvoj jeho hnutí přinášel. Tak už u zrodu jeho hnutí stála dianetika, alternativní psychoterapeutická metoda, která podnítila vznik a úspěch Dianetických center. Dianetika je popsána ve stejnojmenné Hubbardově knize z roku 1950 a v dalších spisech. A protože základem postupu v dianetice je studium Hubbardových spisů, napsal Hubbard další texty, v nichž jsou obsaženy tzv. studijní technologie. Kromě studia dianetiky je ale scientologové mohou uplatnit i ve svém podnikání ve školství, pedagogickém poradenství nebo ve výuce jazyků. Kromě toho Hubbard rád vystupoval v roli největšího jaderného fyzika všech dob a v jeho textech, týkajících se důsledků jaderného ozáření, je obsažena technologie tzv. purifikace (očišťování), která má eliminovat zdravotní důsledky radiace. Také tuto technologii je možné zpeněžit: spíše než v případě radiace se ale purifikační program od 60. let uplatňuje v boji proti drogám. A protože bylo třeba, aby Hubbard na dálku řídil svoje rozrůstající se hnutí, vzniklo další množství jeho textů: jejich obsahem jsou tzv. administrativní technologie.

Právě administrativní technologie mohou poskytnout příklad podnikatelského využití „svatého textu“. Formál­ně jsou tyto texty psány jako dopisy pod hlavičkou Hubbardova úřadu komunikace (Hubbard Communication Office, HCO). Některé z nich vznikly na moři v době, kterou Hubbard trávil v mezinárodních vodách. I to přispělo k tomu, že všechny své instrukce vydával písemně a své manažerské, řídící a obchodní způsoby musel detailně popsat. Tak administrativní technologie vznikly. Scientologové je mají i po Hubbardově smrti k dispozici v obsáhlé třídílné knize „The Management Series“ (vydalo nakladatelství scientologických spisů „New Era Publishing“). K používání administrativních (a jakýchkoli jiných Hubbardových) technologií si musí zájemce zakoupit licenci. Vlastní je scientologická organizace Religious Technology Center (RTC), která tím pádem stojí na samé špici pyramidy scientologického hnutí. Předseda správní rady RTC, David Miscavige (*1960), je nástupcem Hubbarda v čele hnutí a uznávaná hlava všech scientologů.

Po nákupu licence mohou scientologové uplatnit administrativní technologie dvojím způsobem. Jednak je sami používají v podnicích, které zakládají. Tyto podniky ale nebývají vždy úspěšné: například v Česku vzniklo v 90. letech více než deset realitních kanceláří; úspěšná (a dodnes fungující) je jediná, a to ta, která řízení Hubbardovými manažerskými zásadami brzy opustila. Daleko úspěšnější jsou scientologové tehdy, když tyto technologie prodávají jiným firmám ve formě poradenství, personalistiky, školení, motivačních seminářů apod.

Budova firmy Business Success v Praze na Chodově. Otevřena byla roku 2007. Foto: autor.

Personalistických a poradenských podniků, nabízejících Hubbardovy administrativní technologie, působí v Česku několik (Hubbardova akademie administrativy, Performia, Bernhard Schmitt). Pozoruhodný úspěch z nich vykazuje podnik Business Success. Firma sice vznikla už roku 1880 ve Vídni a roku 1992 otevřela pobočku v Bratislavě, ale teprve v Praze začala od roku 1996 skutečně slavit úspěchy. Pobočka v Brně se pak uchytila roku 2000, naopak vybudování poboček v Pardubicích, Ostravě ani Opavě se nezdařilo, ale i na těchto místech pořádá firma přednášky a semináře. V současnosti je v provozu pobočka v Plzni. Kritický popis jednoho ze seminářů, které na základě administrativních technologií firma poskytuje, a jeho zasazení do kontextu administrativních technologií, je zde. Představení jednoho ze zakladatelů pražské pobočky a současného majitele a ředitele firmy Business Success Ing. Rastislava Zachara (*1969) je zde nebo zde.

Scientologové přikládají úspěch svého podnikání mimořádné kvalitě Hubbardových technologií. Kritické seznámení s technologiemi nevyznívá tak jednoznačně. Zdá se, že je to spíše víra v dokonalost těchto textů, co způsobuje úspěch některých firem scientologů, když se myšlenky a postupy těchto textů snaží přesně a doslovně uplatnit. Ačkoliv to není možné změřit, z pozorování vyplývá, že tato víra silně motivuje scientology k nadšení a úsilí, a dokonce je až nutí prokázat, že technologie (a s nimi i celé Hubbardovo náboženství) jsou správné a pravdivé. Ostatně, je to právě víra v technologii, která přivede některé scientology k investici do nákupu licence. I tato investice je pak motivační silou k tomu, aby scientolog prokázal, že technologie opravdu fungují. Scientologické hnutí je možná unikátní náboženství v tom, jak dokáže víru svých členů ve „svatá písma“ svého zakladatele bezprostředně kapitalizovat.

Psali jsme v Dingiru:

téma „Scientologické církev“, Dingir 3 (4), 2000, plný text čísla: zde.

Zdeněk Vojtíšek, Docela lehce uvěřitelné, Dingir 7 (1), 2004, str. 6–7.

Související články:

Pedagogickým aktivitám scientologického hnutí se u nás daří.

Čeští scientologové chystají 16. ročník protidrogové akce.

Dětství a mládí v Sea-Orgu.

Scientologická výstava bojuje proti psychiatrii.

Trump vs. scientologie.

Scientologie versus psychiatrie.

Předchozí články série:

Pársové umírají na úspěch.

Tahouni pokroku: východokřesťanské menšiny jako elita společnosti.

Džinisté: mravností k ekonomickému úspěchu.

Ekonomické strategie oddaných Krišny I.

Ekonomické strategie oddaných Krišny II.

Restaurace pro misii i výdělek.

Madal Bal: ekonomický úspěch náboženského společenství.

Prosperita a tvořivost náboženských komunit.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments