Jedinečný způsob náboženského života v církvi Šinčchondži 1/4

Vstup církve Šinčchondži (Šinčchǒndži, Shincheonji Church of Jesus, SCJ) do veřejného prostoru je v Česku – podobně jako jinde ve světě – provázen vyšší mírou napětí, než je u současných nových náboženských hnutí obvyklé.[1] Reakcí církve na kritiku ze strany příbuzných jejích členů, zprostředkovanou médii, bylo tzv. „otevření se“: členové církve přestali tajit a zapírat svou příslušnost k ní a církev se začala prezentovat v elektronických médiích. Ačkoliv tento posun sliboval otevřenější působení církve v nábožensky pluralitní české společnosti,[2] mnoho se ve skutečnosti nezměnilo: literatura církve stále není k dispozici, její bohoslužby[3] nejsou veřejnosti přístupné, jednotliví věřící nemohou hovořit o okolnostech církevního života, protože by tím – podle toho, co tvrdí jejich církevní nadřízení – způsobili pronásledování, a církev a její učení by tak ohrozili. Religionistické znalosti o společenství jsou tedy nadále velmi omezené.[4]

Cílem tohoto čtyřdílného seriálu článků je představit vnitřní život církve. Je založen na sérii osobních rozhovorů se dvěma členy české církve Šinčchondži.[5] Z nich vyplývá, že vnitřní fungování církve je centrálně řízeným procesem, který je podobný ve všech zemích, kde církev působí. Tato skutečnost dovoluje zevšeobecnění, která jsou v celém následujícím článku přítomna.[6] Na druhou stranu je tento vnější celosvětový rámec schopen pojmout i místní specifika, takže v průběhu ani ne desetiletého působení v Česku doznal náboženský život věřících určitých změn, vynucených především rozdílným postavením náboženství v jihokorejské a české společnosti.

Titul tohoto článku a jeho mezititulky se zakládají na přesvědčení příslušníků církve Šinčchondži, že žijí v nebeském království. Podle těchto věřících je Království přítomnou realitou v církvi již od 14. března 1984, kdy pastor Man Hee Lee (I Man Hǔi, *1931) církev založil. Tomuto přesvědčení odpovídá i název církve: Šinčchondži, který nese význam „nové nebe a nová země“, což může být nazváno též tisíciletou říší (miléniem), nebeským královstvím nebo v běžném hovoru jen Královstvím.[7]

Pozvání do království

V církvi Šinčchondži má misie (církev používá pojem „evangelizace“) centrální místo. Je jednak cílena na konkrétní lidi z okolí jednotlivých členů, jednak jsou oslovováni náhodní lidé na ulicích nebo v obchodních centrech. V obou případech je tato evangelizace pečlivě připravována: misionář si v rozhovoru se svým vedoucím stanovuje závazek, kolik lidí osloví a kolik získá („sklidí“), radí se s vedoucím, modlí se a opakuje si „kvas“.[8] Před společnou evangelizací se misionáři vzájemně povzbuzují skandováním motivačních výroků. V obou případech se evangelizace týká jen lidí, kteří jsou vhodní, aby se stali „ovocem“, které je možné sklízet.

Vhodní („hapčcha“, 합차) jsou mladí lidé s křesťanským nebo šířeji náboženským pozadím nebo aspoň duchovně založení. Ve věku hapčcha lidí ovšem došlo během působení církve v Česku k určitému posunu: stále jsou preferováni vysokoškoláci a lidé ve věku vysokoškoláků, ale sklízeni nyní mohou být i maturanti nebo až důchodci. Podmínkou je každopádně psychické zdraví (při prvních rozhovorech misionáři zjišťují, zda ovoce nebere psychofarmaka nebo nechodí k psychoterapeutovi), fyzické zdraví (v církvi nejsou žádní vozíčkáři, lidé s berlemi apod.) a heterosexuální orientace. Podmínkou je také život bez závislosti – netolerují se ani experimenty s psychedelickými látkami.

První kontakty s ovocem (začátek „sklizně“) se odehrávají v kavárnách. Pro „strom“ (pro misionáře) je důležité získat o ovoci co nejvíce informací. O náboženství a o dalších osobních záležitos­tech ovoce pak píše strom (též „stromeček“) „report“ a odevzdává ho svému vedoucímu. S vedoucím pak má „feedback“, tedy setkání, na němž se vedoucí ptá stromu na další informace o ovoci, uděluje rady, určuje taktiku pro další setkání, stanovuje, co má stromeček zjistit, apod. Ovoce se samozřejmě o této poradě nesmí dozvědět; naopak předpokládá, že další setkání v kavárně je spontánní a že rozhovor je motivován přátelstvím a zájmem. Při některém z dalších feedbacků je vybrán „lístek“, tedy misijní pomocník, který pak doprovází stromeček na setkání, seznámí se s ovocem, v rozhovoru s ním se také řídí instrukcemi z feedbacků a obvykle píše reporty. Také lístky procházejí školením zaměřeným na to, aby jejich chování působilo spontánně a autenticky.

V rozhovorech s ovocem je velkým tématem Bible (zvláště kniha Zjevení) a její výklad, takže je přirozené, že časem je ovoce pozváno k biblickému studiu. Pokud ovoce souhlasí s tím, že bude studovat dvakrát či třikrát týdně (je „žíznivé“), stává se z něho v termino­logii církve „taggi“ (다끼), a pokud je ke studiu přijato a nastoupí do něj, je z něho „BB-student“. Do­stává svého „BB-učitele“; stromeček a lístek učitele prezentují jako toho, kdo je pokročilý a na vyšší úrovni. Bývá to člověk stejného po­hlaví jako ovo­ce. BB-učitelem se může ale stát i stromeček, který ovoce sklidil. Lístek pokračuje v doprovázení ovoce, které je nyní už v pozici BB-studenta.

BB-student projde s BB-učitelem několik lekcí (jejich počet je variabilní) a když učitel sezná, že student je připraven („ovoce je zralé“), může si student podat přihlášku ke studiu a být přijat do studijní skupiny (do „BB-group“). Z povídání v kavárnách (zdánlivě spontánního, ve skutečnosti pečlivě na­plánovaného) se tak stávají studijní setkání s danou a pevnou strukturou.

Příště: Studium pro království

Poznámky:

[1] Viz např. kritické články: HELLER, Jakub, V Česku loví ovečky utajená korejská sekta, vyvolené vábí na apokalypsu, iDnes.cz [online], 16. března 2018; NOVÁK, Jan, Sekta vyšetřovaná za covid se skrývá v Praze. Natočili jsme její členy, Seznam Zprávy [online], 20. 10. 2020. Viz též kritické prezentace Šinčchondži – aneb kde sen o věčném životě zůstává snem nebo Shincheonji bez příkras.

[2] VOJTÍŠEK, Zdeněk, Církev Šinčchondži – obrat k lepším vztahům?, Náboženský infoservis [online], 12. 6. 2021; VOJTÍŠEK, Zdeněk, Církev Šinčchondži pracuje na vylepšení svého veřejného obrazu, tamtéž, 27. 7. 2021.

[3] O dvou typech bohoslužby v církvi Šinčchondži se píše v dalších dílech seriálu.

[4] V češtině jsou k dispozici pouze populárně odborné texty: VOJTÍŠEK, Zdeněk, Nové nebe na zemi – Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expanduje, Dingir 18 (3), 2015, s. 78–81; VOJTÍŠEK, Zdeněk, Milenialismus v církvi Šinčchondži – Originální pojetí milénia církev Šinčchondži ohrožuje i motivuje, Dingir 25 (3), 2022, s. 98–101; a texty v prezentaci Náboženský infoservis.

[5] Rozhovory byly vedeny od června 2022 do dubna 2023. Jedním ze zdrojů je člen církve, který se s církví postupně rozcházel a proces jeho odchodu bylo v dubnu 2023 možno považovat už za ukončený. Druhým zdrojem je běžný člen církve. Oba jsou pro účely článku anonymní. – Snaha o ověření těchto informací u Patrika Smutného z oddělení pro vztahy s veřejností SCJ byla úspěšná jen částečně. Za faktické připomínky mu děkuji, na mnoha místech ale odmítl tvrzení v článku jako lživá a zavádějící a komentoval je tak, že to bylo v protikladu k tomu, co zaznělo v rozhovorech a co oba členové církve potvrdili. – Viz též celkové vyjádření Patrika Smutného umístěné na konci článku.

[6] Určitým testem těchto zevšeobecnění byla autorova přednáška v rámci kolokvia na Husitské teologické fakultě UK 8. 12. 2022. Jeden z přítomných posluchačů – členka církve Šinčchondži – ve veřejné diskusi potvrdil, že informace v přednášce byly (až na maličkosti) správné.

[7] Více o mileniální koncepci církve: VOJTÍŠEK, Milenialismus…

[8] Pojmem „kvas“ jsou myšleny náboženské vzdělávací a motivační texty.

Za pomoc s korejskými výrazy velice děkuji kolegyni Elišce Solanské.

Náhledová fotografie: Prezentace církve Šinčchondži v pořadu BBC.

Vyjádření církve Nové nebe nová země (Shincheonji): Článek autora je plný různých jeho myšlenek a dalších závěrů či domněnek, žel i lží, které vsunul do toho, co církev dělá. Ať už vědomě nebo nevědomě, udělal to sofistikovaně, takže článek má jistý potenciál zamlžit nejpodstatnější biblické sdělení, které církev Nové nebe nová země (Shincheonji) doručuje a naplňuje. Autor se staví do pozice soudce a tón jeho psaní předpokládá náš špatný úmysl. Čtenáře zveme na naše biblické kurzy, aby si sami ověřili, co je skutečná pravda, ale hlavně aby přijali milost z porozumění proroctví a naplnění Bible, včetně knihy Zjevení.

Psali jsme v Dingiru:

Téma čísla 3/2022: Korejští misionáři ve světě a u nás (obsah a vybrané články jsou dostupné zde).

Zdeněk Vojtíšek: Nové nebe na zemi. Dingir (3), 2015, s. 78–81.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments