Rok 2022 na samostatném oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury

Se začátkem nového roku se sluší poohlédnout se za činností samostatného oddělení církví a náboženských společností (SOCNS) Ministerstva kultury v roce uplynulém. Z religionistického hlediska jsou bezpochyby nejdůležitějšími událostmi registrace nových církví a náboženských společností.

V roce 2022 byly registrovány dva nové subjekty, a to Křesťanská církev esejská a Slované – náboženská společnost. Obě tato správní řízení se protáhla z roku 2021 do ledna 2022, kdy rozhodnutí o registraci nabyla právní moci. Návrh na registraci Křesťanské církve esejské obdrželo ministerstvo v lednu 2021, přičemž kladné rozhodnutí nabylo právní moci 20. ledna 2022. U Slovanů trval proces podstatně déle, neboť původní návrh na registraci přišel již v květnu 2020. Kladné rozhodnutí vydalo ministerstvo 6. prosince 2021, a právní moci nabylo až 22. ledna 2022. Celkový počet registrovaných církví a náboženských společností v České republice tak dosáhl čísla 44.

V roce 2022 probíhala další dvě správní řízení o registraci, která však neskončila úspěšně. Dne 19. ledna 2022 podal návrh na registraci přípravný výbor náboženské společnosti Eleutheriánství. Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil nedostatky návrhu (zejména počet ověřitelných podpisů osob hlásících se k eleutheriánství), ministerstvo 24. března 2022 řízení zastavilo.

Uprostřed kovidové pandemie obdrželo ministerstvo 22. prosince 2021 návrh na registraci Protestantské církve Svaté korony. Zamítavé rozhodnutí vydalo ministerstvo 9. května 2022. Důvodem pro zamítnutí byla především skutečnost, že Protestantská církev Svaté korony nenaplňuje zákonné znaky církve a náboženské společnosti, dále že cílem založení církve není vyznávání náboženské víry, ale legalizace porušování protipandemických opatření, v neposlední řadě ministerstvo poukázalo na rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti, závažné narušování veřejného zdraví a rozpor údajů uvedených v návrhu na registraci se skutečností. Proti rozhodnutí podal přípravný výbor rozklad, který ovšem ministr dne 16. září 2022 zamítl a původní rozhodnutí o neregistraci potvrdil. Rozhodnutí ministra nabylo právní moci dne 1. října 2022. Přípravný výbor se nyní domáhá registrace církve žalobou ze dne 28. listopadu 2022 u Městského soudu v Praze. Soudní řízení probíhá.

Kromě tohoto soudního sporu probíhala v průběhu roku 2022 další tři starší soudní řízení o neregistraci, která se týkají Cesty Guru Járy, Konopné církve a Ecclesiae Risorum.

Řízení ohledně Cesty Guru Járy začalo u Nejvyššího správního soudu již 4. března 2021 (sp. zn. 5 As 55/2021).

Žalobu Konopné církve zamítl Městský soud v Praze 11. ledna 2022. Následně podal neúspěšný žadatel kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (sp. zn. 5 As 21/2022).

Obdobně dopadla i žaloba Ecclesiae Risorum, kterou Městský soud v Praze zamítl 4. května 2022, aby se i tento žalobce domáhal kasace u Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 3 As 179/2022).

Další soudní spor, tentokrát nikoliv o registraci, ale o relutární náhradě, vede ministerstvo s Náboženskou společností Svědkové Jehovovi. Náboženská společnost se domáhá finanční náhrady ve výši 11 mil. Kč s příslušenstvím za nevydanou nemovitost, která jí byla zabrána komunistickým režimem, neboť podle zákona o majetkovém vyrovnání č. 428/2012 Sb. nebylo možné nemovitost vydat a Svědkové Jehovovi neobdrželi ani žádnou finanční náhradu. Obvodní soud pro Prahu 1 žalobu zamítl 17. října 2022, náboženská společnost se proto odvolala k Městskému soudu v Praze, řízení bude pokračovat letos.

Když již jsme u soudů, zmíním ještě kauzu, která se sice netýká Ministerstva kultury, ale bude ho zajímat: Evropský soud pro lidská práva obdržel stížnost na Českou republiku, kterou podal Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství. Stěžovatel se domáhá ochrany svých práv ve věci nevydání zemědělské půdy v katastrálním území Dívčí hrad.

Mezi zajímavé činnosti SOCNS patřilo rovněž prověření podnětu, který se týkal Ruské pravoslavné církve, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice. Stěžovatel požadoval, aby ministerstvo vyvodilo důsledky z toho, že patriarcha moskevský Kirill vyjadřuje otevřenou podporu ruské agresi na Ukrajině, přičemž podvorje v Karlových Varech je mu přímo podřízeno. Ministerstvo provedlo podrobné šetření a po právní analýze shledalo, že nemá žádnou možnost ani zákonný důvod v tuto chvíli proti této české právnické osobě jakkoliv zasahovat, neboť válku nepodporuje.

V únoru 2022 předalo ministerstvo na základě stížnosti některých bývalých členů Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů pro podezření z možného porušení směrnice GDPR.

Během roku bylo v rejstříku evidovaných právnických osob provedeno 3399 změn. Některé z nich vzbudily i mediální pozornost, např. u pravoslavné církevní obce v Hodoníně nebo v monastýru v Loděnici. Ministerstvo v takových případech postupuje nestranně přesně podle zákona, takže do vnitřních sporů v církvi nijak nezasahuje. Jsou-li splněny zákonné požadavky, změnu v obsazení statutárního orgánu eviduje, nejsou-li splněny, změnu neeviduje.

Pokud jde o majetkové vyrovnání, ministerstvo poslalo v loňském roce církvím a náboženským společnostem celkem 3,2 mld. Kč, v tom 2,3 mld. Kč jako finanční náhradu za nevydaný majetek a 0,9 mld. Kč jako příspěvek na činnost. Příspěvek na činnost se každoročně snižuje a naposledy bude vyplacen v roce 2029.

Za zmínku stojí rovněž podstatná technická změna, která napomůže církevním právnickým osobám i široké veřejnosti. Od léta 2022 je možné úřední výpisy z církevních rejstříků stahovat zdarma z webu ministerstva. Stažený výpis je opatřen kvalifikovanou elektronickou pečetí a je tak plnohodnotným ekvivalentem listinného výpisu s kulatým razítkem. V této souvislosti rovněž odpadá povinnost předkládat výpisy z církevních rejstříků při podání návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

Od října přibyla církevním právnickým osobám nová povinnost zveřejňovat svého „skutečného majitele“ ve smyslu evropské směrnice proti praní špinavých peněz.

Výsledky sčítání lidu, které byly v roce 2022 zveřejněny, nemají na činnost SOCNS žádný přímý dopad, neboť církve a náboženské společnosti si jsou před zákonem rovny bez ohledu na počet svých členů.

Závěrem lze konstatovat, že náboženská scéna v České republice zůstala v roce 2022 klidná, přátelská a kooperativní, přičemž se stává stále více rozmanitější.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments