Protestantská církev Svaté korony požádala o registraci

V závěru loňského roku, přesněji dne 22. prosince 2021, podalo samostatnému oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury České republiky návrh na registraci společenství nazvané Protestantská církev Svaté korony. Zakladatelem společenství je advokát Norbert Naxera, jenž dlouhodobě vystupuje jako výrazný odpůrce současných protipandemických opatření a očkování proti viru SARS-CoV-2. Vznik církve oznámil na svém blogu dne 13. prosince 2021.

JUDr. Norbert Naxera. Zdroj: Blog Norberta Naxery.

V aktuálním znění zveřejněného textu se uvádí: „Vážení odpůrci koronafašismu, já a několik přátel jsme se rozhodli založit novou církev. Proto vznikla Protestantská církev Svaté korony. Protestantská proto, že protestujeme proti novému náboženství Covidismu. Protestantská církev Svaté korony (dále jen církev) je církev svobodných lidí, kteří chtějí sami rozhodovat o svém zdraví a o jakémkoliv zásahu do svého těla, stejně tak jako o zdraví svých dětí.“[1] Teologie a principy fungování církve jsou pak formulovány v dokumentu nazvaném „Poslání církve a základní články její víry“, který je dostupný online v internetové prezentaci církve. Závazné body shrnuje „16 článků víry Protestantské církve Svaté korony“ a uvedeny jsou opět na blogu Norberta Naxery ve výše zmíněném příspěvku datovaném ke 13. prosinci 2021.

Návrhy propagačních odznaků. Zdroj: FB církve.

Jádro víry společenství je vysvětleno především ve druhém a čtvrtém oddíle dokumentu. Protestantská církev Svaté korony odvozuje svůj název od svaté Korony, kterou označuje za patronku pandemií,[2] a také od názvu původce současného pandemického stavu. Podle textu je koronavirus některými lidmi příliš zbožšťován – tito lidé jsou pak v terminologii církve nazýváni „covidiány“ či „Svědky Covidovými“. Toto uctívání koronaviru je dále popisováno jako modloslužebnictví, a tedy smrtelný hřích. Pandemie koronaviru, víra v její existenci a posvátnou moc covidu a „páchání korona-dobra“ je dle formulované víry součástí působení satanských sil, které jsou v přímém rozporu s Bohem. Satanské elity údajně „využívají genového inženýrství k manipulacím s genovým materiálem virů za účelem zvýšení jejich virulence a nebezpečnosti pro zdraví a životy lidí (viz vědecké důkazy o původu koronaviru), aby následně mohly racionalizovat a ospravedlnit vývoj tzv. vakcín nové generace založených na principu m-RNA.“ Tyto vakcíny pak mají být schopny podle popsané víry církve pronikat do buněčného jádra a měnit lidský genom. Toto dění je pak považováno za součást boje o Bohem danou jedinečnost člověka takového, jakého ho Bůh stvořil. Boj probíhá na třech úrovních: mezi Bohem a Satanem, mezi satanskými globálními elitami a většinou lidstva, a nakonec uvnitř každého jednotlivého člověka. Aplikace očkování proti koronaviru či její umožnění (například v případě dítěte) je chápáno jako vražda, přijetí očkování pak jako sebevražda, a tedy obojí opět jako smrtelný hřích.

Návrhy propagačních odznaků. Zdroj: FB církve.

V ostatních oddílech dokumentu o poslání církve jsou pak vyjádřeny postoje církve k dalším teologickým otázkám. Jsou zde obsažena stanoviska k osobám jiného vyznání, k manželství a celibátu, spáse nebo hříchu. Zodpovězeny jsou také organizační body z hlediska hierarchického uspořádání, kazatelské či kněžské služby, konání bohoslužeb a obřadů, jakými jsou například svatby a křty, slavení svátků či specifika toho, kdo a za jakých okolností se může stát členem církve. Tyto věroučné body do značné míry kopírují základní prvky protestantské teologie a organizaci života v denominacích vycházejících z reformačních a později probuzeneckých proudů křesťanství, k nimž se dokument opakovaně hlásí. Shrnuto je to ve třetím oddílu: „Církev je součástí protestantského směru křesťanství, vychází z učení mistra Jana Husa, zejména jeho boje za pravdu, i z učení jeho pokračovatelů, například Jana Želivského a všeobecně z husitských tradic českého národa. Z jednotlivých frakcí husitství se církev hlásí k radikálnímu, táborskému směru. Dále se církev hlásí k učení Martina Luthera, Jana Viklefa, Jana Kalvína, Ulricha Zwingli, Jeana Farela, J. Lefébvra, J. Knoxe, Menno Simonse, Thomase Müntzera a celé evropské protestantské reformace, souběžně se též ztotožňuje s pozdějšími náboženskými probuzeneckými hnutími v USA (metodisté, baptisté, letniční hnutí atp.), Církev si váží i katolické a pravoslavné tradice, byť odmítá současné představitele těchto církví.“[3]

Informace o způsobu organizace náboženské společnosti. Zdroj: FB církve, 8. ledna 2022.

Z učení zmíněných inspirátorů jsou v textu zmiňovány eklekticky pospojované společenské a teologické koncepce a argumentace ve prospěch odmítnutí dětského křtu, neomylnosti papeže či celibátu, naopak přijato je spasení z víry a milosti Boží, všeobecné kněžství a všeobecná rovnost lidí, otevřenost a ekumenismus. Církev se podle svých stanov chce hlásit k teorii inteligentního designu a evoluce vědy, kterou vidí v ověřování vědeckých poznatků metodou falsifikace (nikoli verifikace), a podobně.

Celý tento zmíněný věroučný dokument je formulován ryze křesťanskou terminologií, obsahuje značné množství citátů z biblických knih nebo z děl křesťanských myslitelů. Působí dojmem, že se skutečně jedná o založení nové křesťanské denominace, která do své teologie zahrnuje také aktuální dění a vlastně vyrůstá z potřeby reagovat na události posledních dvou let i v rámci duchovního života, spojuje ty části křesťanské tradice, které jsou ve společnosti dobře přijímány, a navazuje na ně, jindy se vymezuje proti těm prvkům křesťanství, s nimiž společnost příliš nesouzní. Hovoří o konání bohoslužeb, svateb a dalších obřadů, promýšlí otázku platnosti obřadů provedených knězem, který se momentálně nachází ve stavu hříchu, a tak podobně.

Vedle této pečlivě připravené koncepce je ale možné najít v dokumentech i místa, která nejsou zcela domyšlena. V osmém oddílu dokumentu Poslání církve se uvádí: „Stejně nepožadujeme křest po členech církve, kteří nevěří v Boha nebo mají o existenci Boha pochybnosti, protože takový křest by byl neupřímný, a tedy neplatný.“[4] Toto ustanovení si protiřečí se 13. článkem víry, který naopak říká, že „člen církve věří v Boha, ve svobodu jednotlivce, v instituci tradiční rodiny, v moc přírody a v existenci spontánního společenského řádu.“

Informace o tom, kdo a jak se může stát členem církve, zveřejněná na FB církve dne 27. prosince 2021. Zdroj: FB církve, 8. ledna 2022.

Takové nedostatky je možné jistě snadno odstranit, ale pro registraci církve by mohl být problém v něčem jiném: pohled do obsahu šestnáctibodového soupisu článků víry nenechává čtenáře na pochybách o tom, že hlavním tématem církve není křesťanství, ale vzdor vůči současným protipandemickým opatřením a konspiracismus. Články víry formulují body, které vyvazují členy církve z očkování proti koronaviru v případě dospělých i dětí, zakrývání obličeje a nošení respirátorů či jiných prostředků ochrany a prokazování se potvrzením o očkování nebo testu (články 10, 11, 12). Zároveň ostatní články víry právě k těmto bodům významově směřují a podporují je v deklaraci občanských svobod, ale i ve formulaci přesvědčení o konspiračním charakteru celé pandemické situace.

Původní sdělení o založení církve a jejím účelu datovaná ke 13. prosinci 2021. Zdroj: Blog Norberta Naxery, 8. ledna 2022.

Názoru, že si členové přípravného výboru od registrace náboženské společnosti slibují legalizaci porušování platných nařízení spíše než rozvoj duchovního života, nahrávají i některá vyjádření Norberta Naxery (ale i dalších příznivců) v prostoru internetu.[5] V úvodu tohoto článku citované oznámení o založení církve ze dne 13. prosince mělo totiž ještě začátkem ledna jiné znění. Na blogu stálo: „Vážení odpůrci koronafašismu, já a několik přátel jsme se rozhodli založit novou církev. Nejde o to, že bychom se chtěli modlit a chodit na mše, ale jde o to, že se chceme odvolávat na svobodu vyznání, které je zaručena ústavou a říkat, že naše víra nám zakazuje se očkovat a nosit respirátory. Aby se každý při jednání s úřady mohl prohlásit za stoupence této církve a řekl, že odmítá očkování, respirátor, sdělování informací o svém zdravotním stavu atd. z náboženských důvodů.“[6]

Náhled do komentářů souvisejících s účelem vzniku církve Svaté korony. Zdroj: FB církve, 27. ledna 2022.

Je otázka, zda může být registrována církev, jejíž dokumenty obsahují články, které jsou aktuálně v rozporu s platnými právními předpisy. Náboženské přesvědčení totiž nesnímá z občana povinnost dodržovat platné zákony. Výsledek registračního řízení podle zákona 3/2002 Sb. tedy budou s napětím sledovat i jiní občané než jen stoupenci Protestantské církve Svaté korony.

Poznámky:

[1] Interpunkce upravena při redakci.

[2] Podle dostupných informací má uctívání svaté Korony jistý historický základ, nikoli však jako patronky pandemií, jak o tom mylně informovala některá média, když přejala zprávu agentury Reuters. Svatá Korona za života dost pravděpodobně nesla jméno Stefanie. Zemřela podle dostupných zdrojů sumarizovaných v článku německého novináře Rudolfa Gehriga ve 2. století po Kr. v syrském Damašku či v Egyptě pro svou křesťanskou víru tak, že byla přivázána ke dvěma ohnutým palmám, které ji při narovnání roztrhly ve dví. Její ostatky se později dostaly do Evropy. Zejména v Rakousku a Bavorsku měla být uctívána jako patronka štěstí v loterii a při hazardu a jako patronka hledačů pokladů. S pandemií koronaviru byla tak zjevně spojena až na základě svého jména.

[3] Interpunkce upravena při redakci.

[4] Interpunkce upravena při redakci.

[5] Jde zejména o příspěvky na facebookovém účtu „Protestantská církev Svaté korony“, kde se uživatelé ubezpečují o tom, že se nezměnila účelovost celého projektu žádosti o registraci náboženské společnosti. Například v diskusi pod příspěvkem zde (dostupné online ke dni publikování článku, viz také přiložené náhledy v textu).

[6] Interpunkce upravena při redakci.

Související příspěvky:

O kněžích a sektářích v historii a v době covidové

Liberální české konfesní právo a svoboda vyznání

„Česká republika je bezkonfesní, nikoliv antikonfesní, a to je dobře.“ Rozhovor s novým vedoucím církevního oddělení MK ČR Petrem Šimůnkem.

Náboženský svět v roce 2021

Subscribe
Upozornit na
guest
28 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
8. 3. 2022 23:42

Hlavně si nastavte nacistické UA barvy !!! Klasičtí kolaboranti, ještě začít hailovat !!!

https://rumble.com/embed/vu8u19/?pub=rtnm7

Marketa
Marketa
1. 2. 2022 16:15

Jaká je lhůta pro vyjádření ministerstva pro schválení či neschválení církve? Asi to je určitě více než 30 dní, neb od podání žádosti již víc než 30 dní uběhlo.

Petr Šimůnek
Petr Šimůnek
Reply to  Marketa
2. 2. 2022 15:57

Ministerstvo je povinno vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. K tomu se může připočíst dalších 30 dní, např. jde-li o zvlášť složitý případ (praxe ukazuje, že registrace nových církví jsou zvlášť složitá ve všech případech). K této lhůtě se připočítává doba nutná ke zpracování znaleckého posudku. Pokud je řízení přerušeno (např. ministerstvo vyzve žadatele o doplnění chybějících podkladů), lhůta neběží.

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Petr Šimůnek
17. 2. 2022 15:12

Co je na této jednoduché registraci složité?? Například katoličtí černoprdelníci podporující nacismus a nyní korona fašisty je daleko složitější ne ?

Last edited 2 let před by Ježiš Kristus
Josef Šédl
1. 2. 2022 15:29

Upřímně, celé to vypadá dle mého subjektivního názoru jako “umělý konstrukt” který vznikl jako poslední “možnost” k vytvoření si “něčeho” co nemá s jakoukoliv vírou cokoli společného (pouze vymoct si nějaké nesmyslné vyjímky se zákona), a hned jak skončí pandemie, tak se to rozpadne.

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Josef Šédl
17. 2. 2022 15:20

To je jen vaše osobní domněnka, nepodsouvete ji laskavě veřejnosti tak jako zaprodaná média a politici. Děkuji

Josef Šédl
Reply to  Ježiš Kristus
21. 2. 2022 20:44

On je zákaz říkat svoje subjektivní názory? Vy jste cenzor?

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Josef Šédl
23. 2. 2022 19:44

Jsem Kristus, neumíte číst ?

Norbert Naxera
29. 1. 2022 0:00

Dobrý den článek je celkem dobře napsaný ale chci se ohradit proti tvrzení na konci o možné účelovosti církve. S nějakým Guru Járou nemáme nic společného, vše je vážně myšleno, původně padaly různé nápady, někteří to brali jako účelové, ale rozhodli jsme se že budeme církví se vším všudy, budeme pořádat bohoslužby i další náboženské obřady a časem si chceme pořídit vlastní modlitebnu a pokud bude zájem tak chceme mít i církevní školy. Je pravda že v otázce členství nevěřících v naší církvi byly rozpory ale ty jsme postupně odstranili.

Josef Šédl
Reply to  Norbert Naxera
1. 2. 2022 16:27

Pane Naxero, ale pokud se subjektivně (jinak ani nemohu) podívám na tuto “aktivitu” z venku (na webu, či Facebooku), je to svázáno jen se současnou pandemií (tedy současnou krizí). Opravdu to není tedy “účelové?” Přežije toto společenství konec pandemie? Viz. můj subjektivní komentář výše “Upřímně, celé to vypadá dle mého subjektivního názoru jako “umělý konstrukt” který vznikl jako poslední “možnost” k vytvoření si “něčeho” co nemá s jakoukoliv vírou cokoli společného (pouze vymoct si nějaké nesmyslné vyjímky se zákona), a hned jak skončí pandemie, tak se to rozpadne.”

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Josef Šédl
17. 2. 2022 15:16

Trvání církve je podmíněno jejím schválením ??? Která církev a čím ručí její délku trvání ??? To si snad děláte srandu ?!!!

Josef Šédl
Reply to  Ježiš Kristus
21. 2. 2022 20:42

Jednoduchá odpověď, subjektivně dle mého právního názoru je to čistá “účelovka.” Nepřežije to ani půl roku, proč by taky mělo, stačí si poslechnout “kázání” pana Naxery. Chcete mi říct, že to přežije dýl? Z mého subjektivního odborného religionistického hlediska je to jen vlnka v čase, co nemá smysluplnost. Ale existovat si může, vliv má nulový.  

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Josef Šédl
23. 2. 2022 19:47

Tato církev tu bude do posledního dechu jakékoliv škodné na této planetě.
Účelovka je EU, NATO, Bruselský diktát a veškeří poskoci globalistické mafie 😉 

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Josef Šédl
8. 3. 2022 23:44

Tak už se účelovka minula účinkem, tak šup schválit bez hloupých keců ….

Last edited 2 let před by Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
28. 1. 2022 20:10

Nebrte si do huby osvícené a vědomé bytosti vy teologičtí poskoci systému !

Last edited 2 let před by Ježiš Kristus
Petr Šimůnek
Petr Šimůnek
28. 1. 2022 15:01

Děkuji za pěkný článek. Dovolím si pro přesnost dvě poznámky:
1) Oficiální název církve je s velkým S a malým k, tedy “Svaté korony” (v článku psáno tak i onak).
2) Věta “Aplikace očkování proti koronaviru či její umožnění (například v případě dítěte) je chápáno jako vražda, přijetí očkování pak jako sebevražda, a tedy obojí opět jako smrtelný hřích” není přesná, církev očkování považuje pouze za “méně těžký hřích” sebepoškozování.

Petr Šimůnek
Petr Šimůnek
Reply to  Jitka Schlichtsová
29. 1. 2022 9:59

Ano, je to tak. Sama církev používá oba způsoby psaní, tedy Svaté korony i svaté Korony. Já jsem jen chtěl upozornit na oficiální název, který je předmětem registrace. Jestli je to logické nebo není, mi nepřísluší hodnotit.

Ivan Štampach
28. 1. 2022 12:16

Díky za informaci o pozoruhodném uskupení. Vypadá to, že zakladatel jako právník si nastudoval podmínky registrace a vyhotovil náležitě požadované dokumenty. Není jasné, vi-li, že podpisy 300 osob hlásících se k církví jsou podle závazné judikatury mínění jako členové církve a že ministerstvo podpisy kontroluje. Kdy to i s podpisy měli v pořádku, asi by nezbylo odboru církví nic než církev registrovat. Jen mě udivuje, že Dr. Naxer jako právník počítá s tím, že členství v církvi vyvazuje členy z právních norem. Leda, že by počítal s tím, že budou nuceni, např. pokutami nosit respirátory, a bude to pak pokračovat stížnostmi na omezování svobody vyznání. Podobný pokus… Číst dále ->

Ježiš Kristus
Ježiš Kristus
Reply to  Jitka Schlichtsová
28. 1. 2022 20:08

Pro pravdu je i Guru Jara stíhaný, jednou vy nevědomí modlaři skončíte v pekle u Satana 😉

Last edited 2 let před by Ježiš Kristus
Petr Šimůnek
Petr Šimůnek
Reply to  Jitka Schlichtsová
29. 1. 2022 10:14

Je s podivem, jak mediálně aktivní Guru Jára dokáže být. Přestože mu české úřady nezmenšily ani náznakem jeho náboženskou svobodu, objevuje se dvanáctkrát v americké oficiální zprávě o náboženské svobodě v ČR za rok 2020 🙁

Josef Šédl
Reply to  Petr Šimůnek
1. 2. 2022 16:38

A jak je ta zpráva objektivní? Mohu poprosit o odkaz? Děkuji.

Josef Šédl
Reply to  Jitka Schlichtsová
2. 2. 2022 18:18

Děkuji moc.

Mám Jméno
Mám Jméno
Reply to  Ivan Štampach
28. 1. 2022 20:01

Vážený poskoku systému, až jehovisti budou používat krevní transfůze, budou členové korona nosit náhubky 😉

Last edited 2 let před by Mám Jméno
Josef Šédl
Reply to  Mám Jméno
23. 2. 2022 1:16

Když si myslíte, že někdo porušuje vědomě zákony ČR proč nepodáte trestní oznámení? Nic Vám v tom nebrání?