Nesnadný vztah mormonů k LGBTQ lidem 1/2

V listopadu roku 2022 vystoupila největší mormonská církev (Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, dále jen LDS) s překvapivým prohlášením, které vzniklo na základě debat mezi utažskými zákonodárci a představiteli této církve. „Jsme vděční za pokračující úsilí těch, kteří pracují na zajištění toho, aby zákon o respektu k manželství zahrnoval vhodnou ochranu náboženské svobody a zároveň respektoval zákony a chránil práva našich LGBTQ bratrů a sester. Věříme, že tento přístup je cestou vpřed.“[1]

Rozhodnutí obnovilo debaty o právech LGBTQ lidí v americkém státě Utah a jejich pozici v LDS církvi. Toto téma je navíc pro mormony velmi ožehavé. Církev po většinu své historie držela konzervativní postoj vůči homosexuálům a dalším sexuálním menšinám, avšak v listopadu veřejně podpořila zákon na ochranu práv LGBTQ lidí. Jak k tomuto kroku došlo, a co může znamenat pro budoucnost této církve?

Kdo jsou mormoni

Termínem „mormoni“ jsou obvykle myšleni následovníci Josepha Smithe (1805–1844), kontroverzního amerického proroka a vizionáře, který v roce 1830 založil církev. Ta se však po jeho smrti rozdělila na několik skupin, z nichž ta největší (LDS) odešla na západ Spojených států a založila tam stát Utah (původně Deseret). Menšinové mormonské církve se nacházejí v různých oblastech. Fundamentalisté, praktikující polygamii, sídlí většinou na západě Spojených států a budují si vlastní komunity, zatímco liberální mormonská církev (zvaná dnes Kristova komunita) sídlí v Independence ve státě Missouri. Celkový počet mormonů se odhaduje na přibližně 18 milionů osob (z toho skoro 17 milionů má největší z mormonských církví, LDS, o které bude tento článek primárně pojednávat).

Historické postoje k homosexualitě

V nejstarším období církev otázku homosexuality teologicky nezpracovávala. Názory a postoje vedoucích z tohoto období vychází primárně z doslovného výkladu Bible, ale zdá se, že téma homosexuality nehrálo v rané církvi velkou roli. Jedním z mála případů bylo obvinění Johna C. Benneta (1804–1867), blízkého spolupracovníka Josepha Smithe v závěrečných letech jeho života,  z homosexuálních vztahů. Kromě tohoto případu se však nezdá, že by se Joseph Smith k homosexualitě vyjadřoval.  Existuje záznam o pohřbu jednoho mormonského misionáře, při němž Joseph Smith zmiňuje jeho tehdejšího homosexuálního partnera v tolerantním duchu.[2] Podobným způsobem se Smith vyjadřoval také o mužích, kteří spolu spí v posteli v láskyplném objetí, a nahlížel takový vztah jako pevné pouto. Zajímavou sondou do intimního života mezi muži v raném mormonismu je studie badatele Michaela D. Quinna (1944–2021), který shromáždil tvrzení o homosexuálních experimentech samotného Josepha Smithe.[3]

Mormonští apologeti se však proti takovým výkladům vymezují a uvádějí, že postoj LDS církve je od počátku stejný.[4]  Jiná Quinnova studie ukazuje, že prvním veřejným církevním proslovem zavrhujícím homosexualitu byl proslov J. Reubena Clarka v roce 1952. Byla to totiž právě padesátá a šedesátá léta 20. století, kdy se Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, LDS) začala vymezovat proti kontrakultuře a pokusům o sexuální liberalizaci. Z toho se zdá, že homosexualita jako téma se do církve dostala skrze politické a kulturní ovzduší Spojených států po druhé světové válce. Tato konzervativní rétorika se začala objevovat stále častěji, a hrála významnou roli v učení několika vedoucích církve, zvláště Spencera W. Kimballa (1895–1985). Ten například učil, že homosexualitu je možné léčit, pokud je „bitva“ dobře připravena. A právě toto učení vedlo ke kontroverzím v oblasti práv LGBTQ lidí.

Válka proti homosexualitě

V padesátých letech si církevní vedoucí začali všímat zvýšeného počtu zpráv o homosexuálních kontaktech mezi studenty na Univerzitě Brighama Younga (dále BYU), kterou církev založila a kterou provozuje. Se svolením církevních vedoucích se na BYU homosexuálním studentům poskytovaly tzv. konverzní terapie. Pokud by se nepokusili léčit svou homosexualitu, byli by vyloučeni z církve i ze školy.[5] Studenti (ve všech případech muži) se proto podvolili sérii elektrošokových terapií, podávání přípravků na zvracení a dalších látek, které byly spolu s promítáním pornografie využívány ke konverzi homosexuálů.[6]

V roce 1962 byli homosexuální studenti vyzváni, aby odešli z univerzity, a ušetřili si tak ostudu. V roce 1965 bylo zaznamenáno prvních pět sebevražd gayů na BYU. Pod vedením Dallina H. Oakse (*1932, dnes je apoštolem LDS) byl v roce 1976 spuštěn program zaměřený na vyhledávání homosexuálních studentů a jejich vylučování v případě, že nechtějí podstoupit konverzní terapii (Oaks dnes veškerá obvinění odmítá a popírá existenci tohoto programu).[7] Ve stejném roce vystoupil mormonský apoštol Boyd K. Packer s proslovem „Pouze pro mladé muže“ (To young men only), v němž popisuje, že se mu kdysi jeho misionářský společník svěřil s homosexualitou, a on jej raději napadl, aby se ho společník nepokusil svést k těmto nemorálním činům.[8] Proslov je dnes kritizován a chápán jako schvalování násilí vůči gayům. V roce 2000 přitáhla pozornost médií sebevražda studenta BYU, který svůj život ukončil skokem z církevní budovy.[9] Jako důvod uvedl dopis, který BYU odeslala studentům a v němž přirovnávala homosexualitu k zoofilii, pedofilii a satanismu. I přes značné kontroverze pokračovala LDS ve své politice a zaměřila pozornost na celonárodní úroveň. V roce 2008 se finančně a mediálně zapojila do kalifornského referenda o homosexuálních svazcích a ovlivnila jeho výsledky.[10] Kampaň však vyvolala značnou pozornost, a dokonce vznikl dokumentární film, který zapojení mormonské církve popisoval.

Zapojení církve do kampaně zachytil dokumentární film.

Příručka o homosexualitě

Zajímavou sondou do myšlení mormonských vedoucích je brožura, vydaná v roce 1981 prorokem a apoštoly.[11] Přístup k této brožuře měli jen někteří církevní vedoucí a jejich povinností bylo její existenci tajit.[12] Sloužila pro potřeby biskupů a dalších církevních představitelů, kteří museli zacházet s homosexuálními členy. Jedna z kapitol se například zabývá příčinami homosexuality a zmiňuje nefunkční rodinu, špatné vztahy s vrstevníky, nezdravé sexuální chování rodičů nebo vystavení homosexualitě v raném věku. Církev vytvořila kategorie homosexuálů jako např. situační homosexuálové, rebelující homosexuálové a další údajné.

Jakkoliv může brožura působit nevhodně, jednalo se o významný krok. Byla totiž vydána v roce, kdy byla ukončena konverzní terapie na BYU. Církev hledala nové způsoby, jak gaye vyléčit z homosexuality, a tato brožura měla sloužit k sociální převýchově homosexuála v heterosexuála. Tímto postojem se vyznačuje celé období mezi lety 1981 a 2015, kdy představitelé církve podporovali programy na změnu sexuální orientace. Smyslem těchto programů bylo přesvědčit homosexuální jedince, aby založili rodinu s heterosexuální partnerkou. Součástí programu byli členové církve, kteří svědčili o možnosti změnit sexuální orientaci a prezentovali svůj šťastný život s manželkou a dětmi. Jeden z hlavních propagátorů takového života byl David Matheson. Ten ale v roce 2019 z církve vystoupil a oznámil, že jeho pokusy překonat homosexuální orientaci byly neúspěšné.[13]

Přichází změna

Posledním pokusem Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů (LDS) o udržení svého postoje byl rok 2015, kdy vydala sérii nařízení zaměřených proti LGBT rodinám.[14] Lidé, kteří například měli homosexuální rodiče a chtěli se stát členy církve, byli nuceni se veřejně zřeknout „životního stylu“ svých rodičů a odstěhovat se od nich. Podobně se měli rodiče zřeknout svých LGBT dětí. Tato nařízení však vyvolala rozhořčení i mezi některými tradičními členy LDS. V roce 2018 zemřel prezident a prorok církve Thomas S. Monson (1927–2018) a na jeho místo se dostal Russell M. Nelson (*1924), povoláním lékař. Ten byl již z interních dokumentů uniklých na web Mormon Leaks známý tím, že obhajoval mírnější přístup církve vůči LGBT menšině. S jeho příchodem udělala církev řadu vnitřních reforem, při nichž kromě jiného zrušila problematická pravidla z roku 2015.[15] Součástí obecných církevních reforem byl i zákaz zbraní na církevních pozemcích, podpora a pomoc imigrantům z Mexika a jiných částí světa, podpora vakcíny proti covid-19 a na závěr roku 2022 i dohoda se zákonodárci státu Utah o ochraně LGBT práv.

Jakkoliv jsou dějiny LGBTQ lidí v mormonském prostředí spletité a mnohdy bolestivé, s nejnovějšími změnami se zdá, že se LDS přibližuje liberální Kristově komunitě, která již několik let podporuje LGBTQ osoby ve své církvi a v některých částech světa je dokonce oddává.[16] Změna nauky LDS o homosexualitě není pravděpodobná, ale je možné, že se církev pod vedením Russella M. Nelsona zapojí do boje proti diskriminaci LGBTQ lidí. Zatím čtyřleté období proroka Nelsona přineslo značné množství změn, které v tomto ohledu trochu připomínají kroky papeže Františka (jenž se mimochodem s Nelsonem v roce 2019 osobně setkal) a naznačují lepší budoucnost pro život LGBTQ lidí v mormonském prostředí.

Druhý díl se soustředí na lesbická a trans práva.

Poznámky:

[1] CHURCH of Jesus Christ of Latter-day Saints, Statement on the United States Congress Respect for Marriage Act, 15.11.2022, Church newsroom, Official statement. Online.

[2] Fordham University, Joseph Smith and Homosexuality (1843), Internet history sourcebooks project. Online.

[3] QUINN, D. Michael, Male-Male Intimacy among Nineteenth-Century Mormons: A Case Study,  Dialogue: A Journal of Mormon Thought, vol. 28, no. 4, 1995, pp. 105-128. Online.

[4] Pro kontext je možná potřebné zmínit, že samotný Quinn byl kvůli své homosexualitě vyloučen z LDS. Z toho vychází i apologetická pozice LDS církve, která mluví o „Quinnově homosexuálním zkreslení“ církevní historie: MITTON, George L., a RHETT, S. James, Response to D. Michael Quinn’s Homosexual Distortion of Latter-Day Saint History, FARMS Review of Books, vol. 10, no. 1, 1998, pp. 141–263. Online.

[5] Latter Gay Stories, BYU electroshock documentary / Gay conversion therapy program, 26. 3. 2020, původně vydáno přes Gentile pictures v roce 1996. Online.

[6] Více například: HOLLISTER, Ryan, The shocking truth: A history of gay aversion therapy at Brigham Young University, Historian’s Craft 200, 17. 4. 2019. Online.

[7] ​​Mormon stories podcast 1505, Did Dallin H. Oaks lie about gay electroshock herapy at BYU, 17. 11. 2021. Online.

[8] PACKER, Boyd K., To young men only, 2. 10. 1976, proslov na kněžské sekci Generální konference. Online na Latter-gay stories.

[9] Velice obsáhlý a dobře zdrojovaný je článek na anglické Wikipedii s názvem Brigham Young University LGBT historiy. Online.

[10] Dokumentární film 8: mormonský návrh (Proposition 8) v databázi CSFD.

[11] Příručku lze nalézt online na Mormon Leaks.

[12] Příručka byla zveřejněna díky projektu Mormon Leaks, který zveřejňuje interní materiály mormonské církve, určené pouze pro zraky vedoucích.

[13] AARON, Michael, Prominent Utah mormon ex-gay therapist affirms he is gay, 1. 2. 2019, Q Salt Lake. Online.

[14] GOODSTEIN, Laurie, New policy on gay couples and their children roils Mormon church, 13. 11. 2015, The New York Times. Online.

[15] WAMSLEY, Laurel, In major shift, LDS church rolls back controversial policies toward LGBT members, 4. 4. 2019, NPR. Online.

[16] Oficiální prohlášení Kristovy komunity k tomu tématu lze nalézt online.

Psali jsme v Dingiru:

Tomáš Bílek, Homosexualita v náboženstvích světa: V převládající části historie homosexualitu hlavní duchovní tradice světa neschvalovaly, Dingir 18 (3), 2015, obsah zde.

Tomáš Bílek, Homosexualita a křesťanství: Dříve okrajová etická otázka se může stát rozhodujícím činitelem vztahů uvnitř církví i mezi nimi, Dingir 19 (2), 2016, obsah zde.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments