Zradil Jan Křtitel svého Mesiáše? Neprobádané učení církve Sinčchondži

Poprvé jsem se s nezvyklým pohledem na Jana Křtitele setkal během terénního výzkumu Sinčchondži v zimě 2021, kdy jeden z členů hnutí uvedl, že nevidí Jana Křtitele jako mučedníka křesťanské víry, nýbrž jako někoho, kdo Ježíše Krista zradil. Když jsem se po tomto tématu pídil, narazil jsem jen na strohé informace, zvláště v akademickém prostředí, kde se mi o Janu Křtiteli v nauce Sinčchondži nepodařilo nic najít. Několik opakujících se vysvětlení a názorů jsem našel na síti Reddit, kde jsou tomuto tématu věnována některá vlákna.[1] Oslovil jsem proto českého mluvčího Sinčchondži Patrika Smutného, který souhlasil s několika rozhovory na toto téma. Informace, které poskytl, jsou použity v následujícím článku.

Co je Sinčchondži?

Sinčchondži je novodobá korejská církev, která bývá některými médii a teology označována za sektu. Organizuje biblické semináře po celém světě, a v posledních deseti letech se šíří i v České republice. V Náboženském infoservisu jsme nedávno vedli debatu o roli nesmrtelnosti hlavního vůdce hnutí, Lee Man Hee, a o tom, zda se při cílené démonizaci církve nejedná o pouhý hon na čarodějnice.[2],[3] V debatách o charakteristice tohoto společenství však mnohdy zapadají zajímavé aspekty, jako třeba některé doktrinální odlišnosti, z nichž dnes jednu chci představit.

Symbolická role Jana Křtitele

Členové Sinčchondži sdílí mnoho základních rysů a pohledů na život Jana Křtitele s tradičními křesťanskými církvemi. Věří, že jde o Ježíšova bratrance, o syna Zachariáše a Alžběty. Podle legend byl nucen skrýt se na poušti a tam později začal kázat pokání. Podle Sinčchondži v tomto ohledu skutečně byl (nebo měl být) návratem Eliášova ducha. Podle Sinčchondži Jan Křtitel symbolizuje lampu, která má předobraz v starozákonní menoře (sedmiramenném svícnu), jež stála v Mojžíšově svatostánku. Její charakteristikou bylo to, že nebyla používána ve dne – sloužila jen během noci, když osvětlovala svatostánek, a každé ráno ji Levité zhasínali. Mojžíšův svatostánek byl v tomto ohledu předobrazem budoucích nebeských věcí[4] – podle nauky Sinčchondži doslova předobrazem toho, jak Bůh sestupuje k lidem na zem.

Jan Křtitel měl být právě takovou symbolickou lampou, která svítí během noci (symbolické duchovní tmy), ale zhasne, až vstane slunce (tzv. velké světlo[5]), neboli až začne své učení Ježíš Kristus. Podle učení Sinčchondži nacházíme identifikaci Jana Křtitele s lampou i v Janově evangeliu (verše 2:36 a 5:35) ve slovech Ježíšových. Ten Jana Křtitele na jiném místě nazývá také Eliášem, nebo tím, kdo přichází v Eliášově duchu (např. Lukáš 1:17). Zde však zároveň přichází moment, kvůli kterému se nauka Sinčchondži tak drasticky odlišuje od zbylých křesťanských společenství.

V Novém zákoně nalezneme řadu veršů, které přináší dilemata při výkladu role Jana Křtitele. Ačkoliv jej Ježíš deklaruje jako Eliáše, Jan Křtitel samotný toto spojení popře (Jan 1:19) a nenásleduje Ježíše po jeho křtu (nestane se součástí jeho učedníků). Ačkoliv se část Janových učedníků přidává k Ježíšovi, on sám s dalšími zůstává na stejném místě a pokračuje ve své misi. Sinčchondži tvrdí, že namísto toho, aby Jan pochopil svou roli Eliáše a smysl noční lampy, rozhodl se svému osudu vzdorovat a chtěl si dál udržet nezávislost (Matouš 12:30).[6] A jakkoliv se ze začátku Jan a jeho učedníci stavěli proti farizeům a vítali Ježíše, nacházíme v pozdějších verších ukázky toho, kdy se Janovi učedníci staví do opozice proti Ježíšovu učení. Například v Evangeliu podle Matouše (9:14) se argumentuje, že Janovi žáci i farizeové se postí, zatímco Ježíš a jeho učedníci ne. Na tomto příkladu je podle Sinčchondži vidět, že Jan Křtitel nepřijal svou podřízenost Mesiášovi a dál setrvával v poslušnosti tradičního židovského zákona (stejně jako farizeové).

Duchovní rozkol pokračoval i dál, když Jan poslal (již z vězení) vzkaz Ježíšovi s otázkou, zda je on ten mesiáš, na kterého všichni čekají (Matouš 11:2-4). Nauka Sinčchondži z toho vyvozuje, že Jan Křtitel přišel o své svědectví o Ježíšově mesiášství, které v okamžiku křtu jednoznačně měl (Mt 3:13-17, Jan 1:29-34). Duch Eliáše jej opustil.

Ježíš na to podle Sinčchondži reaguje výrokem v Matoušovi 11:7-12, kde říká, že i nejmenší osoba v Božím království bude větší než Jan Křtitel, jelikož zradil své původní poslání. Pokud by se to mělo vyjádřit jednoduše: Jan Křtitel na začátku dělal dobrou práci, ale když měl začít shromažďovat s Ježíšem a následovat ho, tak zapochyboval a místo toho si dál shromažďoval pro sebe. S tím souvisí i finální bod jeho života, tedy smrt, kterou křesťané obvykle chápou jako mučednickou. To však Sinčchondži popírá, neboť podle nich Bible jasně hovoří o tom, že mučedníci jsou ti, kdo byli zabiti za svědectví o Ježíšovi. Jan Křtitel namísto toho umírá jako politický vězeň, který se víc staral o světské a politické záležitosti než o hlásání duchovního svědectví. Úkolem proroků totiž podle Sinčchondži není míchat se do politiky, ale soustředit se pouze na duchovní úkoly a kázání evangelia.

Zpátky do současnosti

Zdá se, že Sinčchondži si vytvořilo unikátní pohled na Jana křtitele, který vychází z čtení biblického textu. Je zde ale jeden fakt, který by naznačoval, že zrada Jana Křtitele je s Sinčchondži jejich pojetím apokalypticismu a milenialismu propojena víc než skrze duchovní asociace. Podle dohledatelných dějin tohoto uskupení se zdá, že s touto naukou přišel zakladatel Lee man Hee teprve v okamžiku, kdy ho jeho vedoucí v předchozí korejské církvi zradili a on byl nucen tuto skutečnost nějak vysvětlit.[7] Přišel s tvrzením, že dějiny spásy jsou dějinami zrady, záhuby a záchrany, které se stále opakují, a že Vyvoleného vždy zradí jeho původní učitelé. Jako důkaz přišel s osobitým výkladem pasáží o Janu Křtitelovi, které dnes tvoří součást nepsané, ale oficiální nauky Sinčchondži. Jan Křtitel tedy stále zůstává tématem, které by další religionisté měli rozplést a zjistit další vlivy, které k této nauce Lee Man Hee vedly.

Sinčchondži se však dnes potýká s většími problémy, než jakými je odlišný pohled na postavu Jana Křtitele. Hnutí sice není v žádné evropské zemi nelegální, ale budí často obavy (ať již oprávněné nebo neoprávněné) a snad i nepochopení, které pramení z tajnůstkářské povahy tohoto uskupení. Je to však možná právě nejasný a neveřejný kánon nauky Sinčchondži, který je hlavním problémem této církve, jelikož neumožňuje veřejnosti ani odborníkům transparentní zkoumání nauky, podporuje vznik fám a stereotypů, a především odvádí pozornost od skutečně zajímavých křesťansko-teologických výkladů, které by mohly pomoci toto hnutí lépe pochopit.

Poznámky

[1] 21TBAKER, John the Baptist Betrayel, 2021, Reddit, online.

[2] JAHL, Jakub, Nesmrtelnost Lee Man Hee: skutečná víra nebo pomluva?, 2021, Náboženský infoservis, online.

[3] VOJTÍŠEK, Zdeněk, Reflexe: Církev Sinčchondži a otázka nesmrtelnosti předsedy Man Hee Leeho, 2022, Náboženský infoservis, online.

[4] Mluvčí Sinčchondži zde zmínil verš Hebrejům 8:5.

[5] Mluvčí Sinčchondži zde uvedl verš Jan 8:12.

[6] Mluvčí Sinčchondži v kontextu tohoto uvedl: „To však bylo zbytečné, podobně jako když zapomenete zhasnout lampu na nočním stolku a necháte ji svítit i přes den.“

[7] Ačkoliv před celým incidentem ztotožňoval 7 korejských pastorů se 7 hvězdami, po jejich zradě přišel s jiným podobenstvím, kde byli přirovnáni k 7 svícnům z Janova zjevení, neboli 7 církvím, jímž na začátku textu Bůh adresuje své výtky. Viz Shincheonji and the Bible, Were 7 pastors in South Korea like John the Baptist? 2010, Christian Analysis of Shincheonji’s Movement, online.

Psali jsme v Dingiru:

VOJTÍŠEK, Z.: Nové nebe na zemi. Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expandujeDingir 18 (3), 2015, s. 78–81.

Související články:

Věřím, že Shincheonji je pravé Boží království, které nikdy nezanikne: rozhovor s pastorem Yangem.

Církev Šinčchondži pracuje na vylepšení svého veřejného obrazu.

Šinčchondži mezi kritikou a obhajobou.

Byly spuštěny internetové stránky „Shincheonji bez příkras“.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments