Byly spuštěny internetové stránky „Shincheonji bez příkras“

V polovině března byly spuštěny internetové stránky Shincheonji bez příkras, které si za cíl své činnosti, jak je uvedeno, stanovili zpřehlednění informačního terénu kolem působení tohoto nového náboženského hnutí. Společenství již několik let vyvolávalo negativní reakce veřejnosti tím, že oslovovalo zejména mladé dospělé na veřejnosti, internetu i ve sborech dalších církví pod falešnými záminkami a bez přiznání své pravé identity. Ačkoli hnutí od léta loňského roku vystupuje a prezentuje se pod svým názvem a spustilo také svou vlastní internetovou prezentaci, doposud se od zatajování ani od kontroverzního způsobu misie nedistancovalo, a i nyní je zřejmé, že jsou sdělované informace často výběrové. Webovou prezentaci Shincheonji bez příkras vytvořila skupina křesťanů, kteří mají s činností tohoto nového náboženského hnutí osobní negativní zkušenost. Ačkoli je jejich stanovisko vůči Sinčchondži[1] kritické, pro zachování co největší možné míry korektnosti požádali o záštitu, konzultace a dohled Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. V záložce O nás zveřejňují své záměry i etický kodex, který si při tvorbě stránek stanovili. Svá jména však zatím zachovávají v anonymitě.

Kodex internetové prezentace „Shincheonji bez příkras“.

V první kategorii stránky sumarizují dostupné informace o Sinčchondži, jejím zakladateli a přidružených organizacích a zasazují je do kontextu charakteristik společenství, která z religionistického hlediska řadíme mezi nová náboženská hnutí. Tyto informace vycházejí z odkázaných odborných a nezávislých zdrojů.

Druhá skupina textů nazvaná Specifika Shincheonji se zaměřuje zejména na kontroverzní dění kolem tohoto nového náboženského hnutí. Popisuje opakovaně kritizované misijní strategie, vztah k tradičnímu křesťanství, zprostředkovává svědectví bývalých studentů biblických kurzů a také odkazuje na možnost další pomoci pro ty, kdo v této oblasti potřebují odborné poradenství. Část zřetele v této kategorii věnuje i vysvětlení některých „pomluv“, či spíše ustálených tvrzení či stereotypních a zjednodušených zkazek o Sinčchondži, které mohou být v něčem zavádějící. Autoři prezentace se snaží je uvést na pravou míru a do širších souvislostí.

Ukázka z prezentace zde.

Třetí záložka je věnována mediálnímu obrazu hnutí. Zde jsou dostupné texty, internetové prezentace a videa, jimiž se prezentuje společenství samo (včetně propagačních článků vydávaných přímo hnutím Sinčchondži či s ním spojenou mezinárodní organizací HWPL[2] prostřednictvím komerční služby Protext ČTK), i ta, která je nahlížejí zvnějšku. Stránky tak de facto tvoří také informační rozcestník.

Čtvrtá záložka Jak vést dialog cílí na efektivní, otevřenou a citlivou komunikaci. Objasňuje, že společenství Sinčchondži používá některá slova ve významech mírně odlišných od těch, které jsou běžně zaužívané, což nezřídka vede k nedorozuměním, rozčarování i emočním zraněním. Slovníček proto sumarizuje specifické výrazové prostředky a slovní spojení používaná ve společenství a objasňuje jejich obsah. Jednotlivá hesla jsou dále propojena s dalšími informacemi na stránkách Shincheonji bez příkras nebo externími zdroji. Další texty poskytují vysvětlení a informace podstatné pro rodiny, přátele i duchovní jiných církví. Snaží se zprostředkovat vhled do přesvědčení a prožívání současných i bývalých zájemců o učení Sinčchondži a nakonec se snaží oslovit i současné členy Sinčchondži a vysvětlit svůj vztah k nim a motivaci pro tvorbu těchto stránek.

Ukázka z prezentace zde.

Poslední část obsahu internetové prezentace se zaměřuje na odlišnosti mezi tradiční interpretací Bible a výklady podle Sinčchondži. Hnutí totiž užívá specifického výkladu, který nazývá „otevřeným slovem“. Jednotlivé biblické verše nejsou interpretovány skrze jejich historický, jazykový nebo významový kontext. Sinčchondži odmítá tradiční exegetické metody a k práci s biblickým materiálem přistupuje spíše intuitivně. Tvůrci stránek poukazují na omyly a zkreslení, k nimž při tomto způsobu interpretace Bible z exegetického hlediska dochází, a poskytují tradiční křesťanské uchopení skrze odkazy na rozbory (texty, videa, podcasty) renomovaných teologů.

Ačkoli je jasné, že se tvůrci stránek snaží zejména poukázat na problémy v působení (a ze svého tradičně křesťanského pohledu i v teologii) hnutí Sinčchondži, evidentní je i to, že se jim podařilo dalece překročit formát klasického „anti webu“, který by se jen snažil shromažďovat odstrašující informace. Na práci autorského týmu je bezpochyby nutné ocenit, že jeho členové vynaložili značné úsilí, aby pronikli do souvislostí a kontextu působení nových náboženských hnutí, zpracovali velké množství odborného materiálu z oblasti religionistiky a poradenství, své poznatky aplikovali a zvolili citlivý přístup bez snahy o démonizování nebo zesměšňování. Jasně formulují svůj nesouhlas a kritiku vůči Sinčchondži, činí to však konkrétními, věcnými argumenty a zároveň dávají prostor pro dialog, varují před nefunkčními komunikačními strategiemi a argumentačními fauly. Materiály dokázali roztřídit a zpracovat do přehledných celků, a přitom jim dát i poměrně nápaditou a atraktivní formu. Z prezentace je zřejmé, z jakých zdrojů informace pocházejí. Všechny jsou dohledatelné a ověřitelné, pokud ne, i to je zde uvedeno. Zdá se tedy, že autoři splnili cíl, který si vytyčili, a vytvořili transparentní a otevřené informační prostředí, jehož součástí je i jasně formulovaný a přiznaný kritický postoj.

Odiciální stanovisko hnutí Sinčchondži ke spuštění internetové prezentace „Shincheonji bez příkras“.

Na spuštění internetové prezentace Shincheonji bez příkras reagovalo společenství Sinčchondži oficiálním prohlášením datovaným k 2. dubnu 2022. Sděluje v něm, že stránky obsahují zavádějící informace, které jsou buď vytržené z kontextu či byly dříve mylně uvedeny v médiích, a označuje je za nedůvěryhodné. Připouští, že autorský tým nabídl společenství Sinčchondži možnost komentovat obsah webu, kterou zatím nevyužilo, a zve redakci k setkání a diskusi nad zveřejněným obsahem. Podle redakce Shincheonji bez příkras však zatím toto pozvání zůstává jen v rovině veřejné deklarace.

Poznámky:

[1] Hnutí samotné používá ke své veřejné prezentaci v českém prostředí transkripci „Shincheonji“, která odpovídá přepisu názvu společenství do angličtiny. Stejnou transkripci užili také tvůrci prezentace Shincheonji bez příkras. Redakce Náboženského infoservisu užívá transkripci „Sinčchondži“ nebo „Šinčchondži“ – vychází přitom z doporučení religionisty a koreanisty Mgr. Marka Zemánka, M. A. Podle VOJTÍŠEK, Z.: Nové nebe na zemi. Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expanduje, Dingir 18 (3), 2015, s. 78–81.

[2] HWPL – Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light, česky Nebeská kultura, světový mír, obnova světla.

 

Související příspěvky:

Věřím, že Shincheonji je pravé Boží království, které nikdy nezanikne: rozhovor s pastorem Yangem

Církev Šinčchondži pracuje na vylepšení svého veřejného obrazu

Církev Šinčchondži – obrat k lepším vztahům?

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments