Reflexe: Církev Šinčchondži a otázka nesmrtelnosti předsedy Man Hee Leeho

Student religionistiky Jakub Jahl v článku Nesmrtelnost Lee Man Hee: skutečná víra, nebo pomluva?Náboženském infoservisu poukázal na skutečnost, že v polemice s církví Šinčchondži (Sinčchondži, Shincheonji) se vyskytnou i nekorektní argumenty. Svůj článek ze 17. 12. 2021 ukončil následujícím závěrem:

Ze všeho výše uvedeného se zdá, že zdrojem narativu o nesmrtelném Lee Man Hee je nesprávně pochopená nauka Sinčchondži o věčnosti každé lidské duše, která byla (ať už cíleně nebo neúmyslně) dezinterpretována křesťanskými církvemi v rámci kritiky církve Sinčchondži, především v zájmu snahy prezentovat Sinčchondži jako „sektu“.

Nejsem si jist, zda opravdu jde hlavně o křesťanské církve, ale určitě nejde „o věčnost každé lidské duše“. To je omyl. Pokusím se to krátce vysvětlit:

Pro správné pochopení je potřeba rozlišovat tři okruhy představ a na ně volně a často nesystematicky navázané pojmy. Prvním z nich je nesmrtelnost. Oproti řecké představě nesmrtelnosti duše zdůrazňuje židovská a křesťanská tradice vzkříšení těla. Nesmrtelnost jako vlastnost člověka (jeho těla) nedává v těchto tradicích smysl. V judaismu je smrt chápána jako nevyhnutelný důsledek hříšnosti člověka a tento motiv je v křesťanském Novém zákoně ještě rozpracován a prohlouben. Uvažovat o předsedovi Leeovi jako o „nesmrtelném“ je tedy zavádějící. V tomto bodě dospěl Jakub Jahl ke správnému závěru.

Nesmrtelností se někdy i v křesťanském kontextu myslí tzv. věčný život. Tento pojem ovšem podle křesťanské tradice neznamená prodloužení tohoto života do nekonečna (věčnosti), ale spíše jinou, dokonalou („věčnou“) kvalitu života, která může nastat ještě před smrtí a kterou ani smrt neovlivní. Věčný život je podle křesťanské nauky život, který křesťan nastupuje svým smířením s Bohem. V takovém životě přestává díky tomuto smíření hrát roli výše zmíněná hříšnost, a tím tedy i smrt. Ve věčný život věří všichni křesťané; je to článek víry podle nejstarších křesťanských vyznání, společných všem církvím. Má tedy smysl hovořit o věčném životě v souvislosti s předsedou Man Hee Leem? Moc ne, protože je samozřejmé, že členové církve Šinčchondži i on sám ve věčný život jako v pokračující kvalitu vztahu s Bohem věří. V tom není církev Šinčchondži nijak zvláštní. Jakub Jahl se zmýlil, když se domníval, že v kritice církve Šinčchondži jde o toto.

Problém s „nesmrtelností“ či „věčností“ Man Hee Leeho je v nepochopení nauky církve Šinčchondži, která je v religionistice zařazována do obecného pojmu „milenialismus“ (v rámci křesťanské teologie jsou tyto nauky obvykle označovány jako „kolektivní eschatologie“). Pro milenialismus je charakteristické očekávání, že na Zemi brzy nastane stav všeobecné blaženosti. Milenialismus je běžný hlavně v nových a okrajových náboženských společenstvích. V těch, která jsou křesťanská, má na základě doslovného (bezkontextuálního) výkladu knihy Zjevení obvykle podobu přesvědčení o příchodu Tisícileté říše, zvané též Nový Jeruzalém. A o milenialismus jde ve sporu o tzv. nesmrtelnost Man Hee Leeho.

Vnější pozorovatelé totiž rozumějí nauce církve Šinčchondži jako – odborně řečeno – progresivnímu a realizovanému milenialismu. Výraz „progresivní milenialismus“ se v tomto případě vztahuje k předpokladu, že blažená Tisíciletá říše přichází podle této církve postupně, bez apokalyptické katastrofy. A o realizovaný milenialismus se jedná v tom smyslu, že tato Tisíciletá říše již nastala, a to roku 1984.[1] Podle 21. kapitoly biblické knihy Zjevení nebude v tomto blaženém prostoru, v Tisícileté říši či v Novém Jeruzalémě, již smrt.[2] Ten, kdo je již v Novém Jeruzalémě, tedy nepodléhá smrti. Porozumění, že se Tisíciletá říše podle církve Šinčchondži již nastala, se opírá o slova ze základní naukové knihy Man Hee Leeho Stvoření nebe a země[3] na straně 560:

„Asi 2 tisíce let poté, co byla vyslovena [Ježíšova] proroctví, začalo jejich vyplňování na úpatí hory Cheonggye, která leží ve městě Kwačchon (Gwacheon) v Jižní Koreji. Dnes jsou již proroctví Nového zákona vyplněna až na několik zbývajících výjimek. Protože sklizeň ještě nebyla dokončena, ještě probíhá zpečeťování 144 tisíc lidí z dvanácti kmenů.“[4]

Porozumění, že mileniální Tisíciletá říše již nastala, podporují výroky misionářů církve[5] i odpadlíků z církve.[6] Některé tyto výroky jsou spojeny s tvrzením, že předseda Man Hee Lee nezemře, protože Nový Jeruzalém je už tady a on se svou církví 144 tisíc křesťanů již žije v něm. Někdy tyto výroky dokonce provází radikální tvrzení, že pokud by předseda Lee fyzicky zemřel, pak by bylo to znamenalo, že učení církve o „novém nebi a nové zemi“ je falešné.[7]

Z korespondence, kterou jsem vedl s Patrikem Smutným z Oddělení pro vztahy s veřejností církve Shincheonji,[8] ovšem vyplývá, že toto porozumění je nesprávné. Roku 1984 se sice „objevilo nové nebe a nová země“, ale rozhodující okamžik nastane až při sestoupení Nového Jeruzaléma: „Pokud jste součástí Nového nebe a nové země (Shincheonji),“ napsal pan Smutný, „neznamená to, že nemůžete zemřít. Smrt končí až tehdy, když svaté město Nový Jeruzalém sestoupí na Nové nebe a novou zemi, což ještě nenastalo.“ A v korespondenci ještě upřesnil: „Někdy průběhu tisíce let, když nastává první vzkříšení (1 Kor 15), tehdy sestupuje Svaté město Nový Jeruzalém, a když se tak stane, tak pomine smrt (Zj 21). Toto je ještě nestalo. Proto dokud se toto nestane, tak každý může umřít.“

Pan Smutný sice také napsal, že „Shincheonji ohledně těchto věcí učí od samého počátku (od roku 1984)“, ale to při vší úctě nezní příliš pravděpodobně (zvláště při znalosti toho, jak církev Šinčchondži účelově zachází s informacemi). Spíše se zdá pravděpodobné, že po 38 letech od založení církve a s přibývajícím věkem zakladatele (narozen 15. 9. 1931) církev myslí i na eventualitu, že „proroctví Nového zákona“, o nichž zakladatel psal, ještě vyplněna nejsou. Případný posun v nauce ale nelze ověřit, protože církev nedává výše zmíněnou knihu Stvoření nebe a země k dispozici a kniha není dostupná ani z nezávislých zdrojů. (Výše citovaný úryvek pochází ze sbírky úryvků,[9] na niž jsou vnější pozorovatelé bohužel omezeni.) Naštěstí je vysvětlení nedorozumění ohledně „nesmrtelnosti“ Man Hee Leeho bezpochyby užitečnější než detailní znalost nauky a jejího případného vývoje.

Shrnutí na závěr: tvrzení o zakladateli církve Šinčchondži jako o nesmrtelném nebo o tom, kdo má věčný život, mnoho neříkají. Smysl má nadále bádat (nakolik je to s omezenými zdroji možné) v oblasti mileniálního učení církve Šinčchondži, které je každopádně jedinečné a velmi zajímavé.

Náhledový obrázek: tapisérie ze 14. století zobrazující Jana, autora Zjevení Janova, jak hledí na nový Jeruzalém sestupující z nebe. Zdroj: Wikimedia Commons.

Poznámky:

[1] Dne 14. března 1984 byla založena církev Šinčchondži a tímto datem začíná nový letopočet v této církvi, nyní se tedy nacházíme v roce 38. Duchovním centrem církve je hora Cheonggye na jižním okraji Soulu.

[2] Ve 4. verši této kapitoly se píše, že „smrti již nebude“.

[3] LEE, Man Hee (The Advocate): The Creation of Heaven & Earth. Shinchonji Press 2009.

[4] “Approximately 2,000 years after [Jesus’] prophecies were made, their fulfillment began at the base of Cheonggye mountain, which is located in Gwacheon, Republic of Korea. Today, with just a few remaining exceptions, the prophecies of the New Testament have been fulfilled. Since the harvest is not yet finished, the sealing of the 144,000 people of the twelve tribes is still taking place (Rv 7:1-8).

[5] Autor tohoto článku má tuto zkušenost z českého prostředí také.

[6] Několik takových výroků je dostupných na internetu, ale jejich pravdivost není ověřena.

[7] Autor tohoto článku má tuto zkušenost z českého prostředí také.

[8] Korespondence probíhala od 1. února do 3. března 2022.

[9] Dostupná je například zde.

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk Vojtíšek, Nové nebe na zemi. Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expandujeDingir 18 (3), 2015, s. 78–81.

Související články:

Nesmrtelnost Lee Man Hee: skutečná víra, nebo pomluva?

Církev Šinčchondži pracuje na vylepšení svého veřejného obrazu

Šinčchondži mezi kritikou a obhajobou

Věřím, že Shincheonji je pravé Boží království, které nikdy nezanikne: rozhovor s pastorem Yangem

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Realtoltek
26. 3. 2022 15:05

Jen další z mnoha falešných pozemských církví…

Last edited 2 let před by Realtoltek