Věřím, že Shincheonji je pravé Boží království, které nikdy nezanikne: rozhovor s pastorem Yangem

Simon Yang je hlavním instruktorem církve Šinčchondži (Shincheonji) v Praze. Pastor Yang, původem z Koreje, odpověděl na otázky Zdeňka Vojtíška. Rozhovor vznikl elektronickou komunikací mezi 26. červencem a 12. srpnem 2021.

 

V proslovu 24. července (referovali jsme o něm zde – poznámka redakce) jste dělal dojem pastora jedné z evangelikálních denominací. Kdy budeme moci my, kteří nepatříme k Vaší církvi, navštívit Vaše bohoslužby? Mezi evangelikály je běžné, že jejich bohoslužby jsou otevřené pro všechny.

Předně Vám děkuji za Vaše otázky. Budu odpovídat na základě Bible a upřímně žádám, aby si čtenáři odpovědi zkontrolovali podle Bible. Lidé si to často neověřují v Bibli a soudí podle svých myšlenek. Shincheonji je ovšem království, které nevzniklo z popudu nějakého člověka, ale je stvořeno slovem Ježíše.

Shincheonji je zaslíbená svatyně, kde je Boží trůn a strom života (Zj 22:1–3) a bohoslužbu mohou vzdávat ti, kteří vyprali roucha svých srdcí (Zj 22:14) a klanějí se Bohu v Duchu a v pravdě (J 4:24). K těmto lidem Bůh, Ježíš a duchovní nebe sestupují (Zj 21:1–5, He 9:28). Toto místo je nazváno jako Nové nebe a nová země (Zj 21:1), je to církev Ježíšova (Zj 1:5–6), v níž jsou Ti, kteří byli shromážděni ze čtyř větrů (Mt 24:29–31), a je to Svatyně stánku svědectví (Zj 15:5), protože se tam nacházejí ti, kteří svědčí o tom, co viděli a slyšeli.

Záchrana a naplnění zaslíbení v Bibli se netýká jen prvotin na hoře Sión (Zj 14:1–5), dvanácti kmenů Nového duchovní Izraele, označených 144 000 (Zj 7:1–8), ale také velikého zástupu v bílém (Zj 7:9–16), který vychází z velikého soužení. Ti, kteří neznají slovo Boží a přidávají nebo ubírají ze slov Božího slibu, musí podle Bible zůstat vně města (Zj 22:18–19).

Tedy abych Vám odpověděl na Vaši otázku, Bible dosvědčuje, že každý, kdo si vypere roucho (Zj 22:14), může přijít k trůnu Boha a Ježíše (Zj 22:1). To je v souladu se slovy Ježíše, který pověděl Nikodémovi, věřícímu tehdejší doby, že aby spatřil království nebeské, tak se musí narodit znovu z vody a Ducha (J 3:3). Vidíme, že je třeba procesu znovuzrození, aby lidé viděli Ježíše (naplnění Božích slibů starého zákona) jako mesiáše v tehdejší době. Stejně tak dnes, ti, kteří jsou zrozeni z vody a Ducha svatého, mohou vidět království nebeské.

My v současnosti uvažujeme nad tím a připravujeme cestu, aby veřejnost mohla více otevřeně slyšet slova, která Ježíš dosvědčuje církvím (Zj 22:16) v dnešním čase.

 

Jak Rastislav Čižmár uvedl ve svém pozvání (ke sledovaní výše zmíněného pořadu, adresovaném farářům, kazatelům a pastorům – poznámka redakce), Vaše církev usiluje o registraci českým státem. Jaký je současný právní status Vaší církve?

Z pohledu Bible není žádný požadavek na registraci církve, a i v případě registrace je nutné, aby církev a stát zůstaly odděleny. Jelikož žijeme v České republice a respektujeme české zákony, tak si přejeme být registrováni jako církev dle zákona. Abychom v současnosti nabyli jisté právní podoby, byli jsme v únoru 2021 registrováni jako spolek pod názvem Shincheonji ČR Praha, z. s.

 

Z jakých zdrojů jsou financovány výdaje Vaší církve v Česku?

My jsme církev, která je finančně plně soběstačná a hospodaří z dobrovolných příspěvků členů zde v Česku. Podle 2. Korintským, kapitoly 8 a 9, mají členové dávat dobrovolně. My v této věci nikoho nenutíme, jelikož toto je rozhodnutí, které každý musí učinit sám (2 Kor 9:7).

 

Mluvil jste o „evangelizaci“. Ale ve Vaší církvi je jen několik křesťanů, kteří před tím, než se k Vaší církvi připojili, ještě křesťany nebyli. V takových případech hovoříme o „proselytismu“. Byl byste tak laskav a vysvětlil, co přesně myslíte slovem „evangelizace“?

Stejně jako před 2000 lety Ježíš dosvědčoval o naplnění proroctví starého zákona, byl poslán ke ztraceným ovcím z domu Izraele (Mt 15:24). Práce Ježíše spočívala především v tom, že přišel k věřícím a doručil jim naplnění starozákonních proroctví a evangelium království nebeského. Ježíš žádá své učedníky, aby se stali jeho svědky (Sk 1:8) a aby toto kázali až na sám konec země. Učedníci tedy na základě Ježíšových slov dosvědčují o tom, co viděli a slyšeli (Sk 4:20) a toto svědectví je doručeno až na konec země (Mt 24:14).

To stejné platí pro nás dnes. Když se naplňují proroctví Nového zákona, která Ježíš založil ve své krvi před 2000 lety, Ježíš si opět přeje dosvědčit toto naplnění nejprve církvím (Zj 22:16). Je z toho tedy patrné, že tato zpráva má být doručena nejprve křesťanům. To, co my dosvědčujeme, je to, co jsme viděli a slyšeli, což je proroctví a naplnění Nového zákona. Ježíš se vrací na své pole, kam zasel semeno před 2000 lety, aby sklízel ty, kteří jsou zrozeni z Božího semene, takže to, co dnes vidíme je biblicky nazýváno jako práce sklizně (Mt 13:24–30, 13:36–43).

Podle Bible je ta práce, která se děje dnes, také nazývána jako „evangelizace“, což je hlásání věčného evangelia (Zj 14:6) o naplnění Boží vůle v čase druhého příchodu Ježíše. My dosvědčujeme kdo, co, kde, kdy, jak a proč, a každý kdo má ucho, nechť slyší a nechť si ověří, jestli to, co dosvědčujeme, je pravda podle Bible.

Vyzývám vás, abyste ve světě našel místo, které dosvědčuje o naplnění všech proroctví Zjevení. My nedosvědčujeme naplnění jednoho nebo dvou proroctví, ale v současnosti bylo naplněno více než 90 % z Zjevení (22 kapitol, 404 veršů), a tohle my dokážeme dosvědčit verš po verši. Stejně jako učedníci dosvědčovali proroctví Starého zákona před 2000 lety a věřící si vzali písma, aby zkoumali, zdali je tomu tak (Sk 17:11), tak i dnes Ježíš poslal svého posla, aby dosvědčoval. Budou věřící těmi, kteří si ta slova ověří?

 

Desítky mladých křesťanů mě vyhledaly a ptaly se na Šinčchondži. Byli zmateni a hluboce raněni tím, že byli napáleni a podvedeni členy Vaší církve, kteří jim lhali. Cítíte se odpovědný za tato duševní a spirituální zranění?

Před 2000 lety byla situace velice podobná. Řada lidí se hněvala na to, co apoštolové dělali. Tito pak lidé rozšiřovali pomluvy, že apoštolové jednají proti zákonu, že se snaží zničit jejich místa a jejich obyčeje (Sk 6:13–14). Na druhou stranu tam byli i ti, kteří měli osobní zkušenost s učedníky a nalezli uzdravení (Sk 8:6–8).

Stejně je tomu dnes. Lidé, kteří přicházejí studovat slovo Bible v Shincheonji, dosvědčují, že nacházejí odpovědi na své otázky, buduje to jejich vztah s Bohem, uzdravují svá zranění ve vztazích. To vše vede k pravé radosti, stejně jako to vidíme ve Skutcích. Toto není práce lidí, jelikož Shincheonji vede lidi k Bibli, kde se mohou setkat s pravým Bohem, a to vskutku změní jejich životy.

Ale jakmile lidé čtou pomluvy na internetu, tak jsou překvapeni. Většinou ti, kteří už mají s Shincheonji zkušenost, těmto pomluvám nevěří, protože nic z toho, co se tam píše, nezažili, a ti, kteří se rozhodnou studovat Bibli až do konce jsou velmi vděční všem, kteří jim pomohli na této cestě. Na druhou stranu jsou tu i tací, kteří věří tomu, co je psáno v článcích a cítí se zranění, naštvaní, možná mají i trauma z těch všech hrůz, které se v článcích dočetli o tom, co by se jim bývalo mohlo stát. Nám je líto těch, kteří trpí, víme, že tato slova je moc nepotěší, ale nedívejme se na Bibli a na Boží práci skrze vlastní standardy a domněnky.

Musíme si uvědomit, že jsme dospělí lidé a jako dospělí bychom měli soudit a rozlišovat podle svého svědomí. My nikdy nikoho nenutíme studovat Bibli. Vše je na základě svobodného rozhodnutí jedince. Dospělí lidé by měli být zodpovědní za svá rozhodnutí. My žádáme, aby byla respektována svoboda jedince volit si víru podle svého přesvědčení.

Je politováníhodné, že tento respekt ke svobodě jedince chybí. Podle nedávné zprávy poslané Radě pro lidská práva v OSN, jsou tisíce případů věřících v Shincheonji, kteří byli násilím uneseni, nuceni měnit své vyznání, vyhozeni ze zaměstnání, nebo dokonce usmrceni kvůli pronásledování z řad protestantských věřících. To dosáhlo takových rozměrů, že dokonce i USCIRF (Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu) vydala prohlášení ve kterém apelovala na vládu Jižní Koreje, aby byly takové skutky zastaveny. Na druhou stranu si nevzpomínám na žádný případ, ve kterém by Shincheonji lidem takto ubližovala. V Koreji byly odvysílány dva pořady, ve kterém se objevila falešná svědectví o Shincheonji. Tato událost šla k soudu a po podrobném prozkoumání se ukázalo, že obsah byl zkreslený a nebyl podle pravdy. Ti, kteří pořad připravovali, se museli veřejnosti omluvit a pořad stáhnout z vysílání. Když se díváme na skutky obou stran, tak bychom si měli položit otázku, kdo je opravdu zodpovědný za zlé skutky a kdo je zodpovědný za pronásledování? Jsem to já? Je to Shincheonji? Nechť čtenář rozliší.

Každopádně, stejně jako před 2000 lety, máme zde dva zcela odlišné pohledy a vyzývám vás, abyste dobře prozkoumal obě strany a abyste nepodával zkreslené informace.

 

Jsou členové Vaší církve instruováni, aby vedli lidi ke konverzi tímto způsobem?

Termín konvertovat není vhodný, jelikož Bible to nazývá prací sklizně (Mt 13), prací doručování věčného evangelia (Zj 14:6) anebo prací dosvědčování toho, co Jan slyšel a viděl, fyzické naplnění proroctví (Zj 10, Zj 22:16).

Od počátku Shincheonji dosvědčovala otevřeně: přijďte a učte se slovo Zjevení. Stejným způsobem Shincheonji začala dosvědčovat také v České republice (viz odpověď výše). Ale kvůli jednání, které bylo podnikáno proti Shincheonji, nebylo možné takto vystupovat nadále. My ale věříme, že díky rozsudkům soudních procesů ve prospěch Shincheonji, reportům zaslaných do OSN, prohlášením USCIRF a řadě dalších podobných vyjádření se jedno po druhém může veřejnosti vyjasňovat, jaké je ve skutečnosti Shincheonji a že je velice odlišné od představ, které vytvářejí pomlouvačné články. V tu chvíli samozřejmě nebude zapotřebí lidi oslovovat, aniž bychom prozradili naši totožnost od počátku.

 

Obyvatelé Česka se těší náboženské svobodě bez omezení. Myslíte, že je opravdu nutné v takové zemi skrývat aktivity Vaší církve pomocí různých organizací, internetových stránek, profilů ve Facebooku a Instagramu, které nemají zřetelné napojení na Vaši církev, anebo které dokonce toto napojení popírají?

Nikdy jsme se nesnažili někomu nutit jakoukoli víru. Děláme práci sklizně, kterou Ježíš přikázal. Co se týká náboženské svobody, my chceme, aby lidé mohli mít objektivní pohled na jakékoli náboženství. Řada článků, které popisují Shincheonji zkresleně, tak lidem zabraňují, do Shincheonji přijít. Je toto náboženská svoboda? Náboženská svoboda je dát každému rovnou příležitost poslouchat pravdu a vybrat si náboženství podle svého přesvědčení. Rád bych se vás zeptal, jestli toto se nyní vztahuje i na Shincheonji.

Dám vám jeden příklad. Možná víte, že první student Shincheonji v České republice byl šéfredaktor online křesťanských novin. Ne mnoho lidí ví o tom, že byl varován a nucen ukončit své zkoumání teologie Shincheonji. Dokonce byl donucen zříci se své pozice v novinách, než se rozhodl jet do Koreje. Článek, který napsal, byl cenzurován a stažen. Moje otázka je, je toto náboženská svoboda?

Naše práce od začátku čelila silné opozici bez ochoty s námi diskutovat. Kdyby tu opravdu byla svoboda náboženství bez rizika ztráty zaměstnání, obviňování a pomluv od rodiny a přátel, tak by nebylo třeba takového jednání.

Když byl loni náš předseda zadržen ve vazbě, řada médií o tom zpravovala veřejnost. Nicméně, jakmile byl po 104 dnech propuštěn a následně prohlášen za nevinného, kdo z českých médií o tom psal?

Dokonce i ti, kteří opustili naše kurzy říkali, že jsme vysvětlovali Bibli jako nikdo předtím. Ale jednostranné články se záměrem šířit v lidech strach, zapříčinily přesně to, co chtěly, jen rozšířily neopodstatněný strach. V Koreji jsme se dokonce s některými články rozhodli jít k soudu a tyto případy jsme vyhráli. Ti, kteří psali proti nám, se pak museli omluvit a své články stáhnout. Navzdory tomu, stále vznikají nové nepravdivé články. Máme svoji energii věnovat na soudní spory, nebo na šíření dobré zprávy věčného evangelia?

Pokud nejsme od Boha, zanikneme (Sk 5:38-39), ale věřím, že Shincheonji je pravé Boží království, které nikdy nezanikne (Da 2:44). Pokud jsme opravdu od Boha, jak politováníhodné je to pro ty, kteří nás nyní pronásledují. Do kdy budou věřící zle mluvit jeden proti druhému?

 

Co byste chtěl vzkázat veřejnosti v Česku?

Píši toto nejprve křesťanům a věřícím, protože oni jsou těmi, kteří nejvíce čtou vaše médium. Modlíme se, aby naší zprávě v České republice porozuměli a aby se stala požehnáním pro celý národ a jeho občany.

Nabízíme kurzy studia Bible otevřeně veřejnosti, takže jste zván přijít a studovat slovo a ověřit si vše sám za sebe. Nejsme hloupí lidé a můžete vidět ovoce naší práce pro dobro společnosti už nyní (více na https://shincheonji.cz) a v budoucnu také uvidíte.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Zkratky knih Bible, použité v rozhovoru: Da: Proroctví Daniela; Mt: Evangelium podle Matouše; J: Evangelium podle Jana; Sk: Skutky apoštolů; 2 Kor: Druhý list Korintským; He: List Židům; Zj: Zjevení Janovo.

Náhledová fotografie: archiv Shincheonji.

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk Vojtíšek, Nové nebe na zemi. Korejské nové náboženské hnutí Sinčchondži expandujeDingir 18 (3), 2015, s. 78–81.

Související články:

Církev Šinčchondži pracuje na vylepšení svého veřejného obrazu

Církev Šinčchondži – obrat k lepším vztahům?

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Yin Lu
Yin Lu
30. 8. 2021 7:49

“Řada lidí se hněvala na to, co apoštolové dělali.”

Může p. Yang z Bible “dosvědčit”, že apoštolové neustále měnili svá jména, tak jako církev S. při pořádání svých sjezdů poté, co po nich získala negativní publicitu?

Josef Šédl
25. 8. 2021 18:54

Mé čistě subjektivní posouzení – je tu problém, pokud někdo “uzavře” svá setkání jen pro “členy,” tak znemožňuje posouzení dané skupiny z “venku” bez dohledu nějakého nezávislého “Dohlížitele.” To vysvětlení, proč nepustit někoho “z venku” na “vnitřní” setkání je jedním ze znaků, že se může/nemusí ale zákonitě “uvnitř” odehrávat něco “nezdravého.” Jedná se tedy o misinterpretaci Bible, kdy verše jsou poskládané tak, aby podložily názor, který biblicky nejde takto podložit?!