Pesach šení: druhá šance pro hříšníky

Dnešek (26. 4. 2021) je podle židovského kalendáře čtrnáctým dnem měsíce ijaru. V tento den se již od starověku slaví tzv. Druhý Pesach (pesach šení), kterému se někdy také říká Malý Pesach (pesach katan).

Ustanovení tohoto svátku se tradičně datuje do doby jednoho roku po vyjití Izraelců z Egypta. V deváté kapitole čtvrté knihy Mojžíšovy (Nu 9, 6–7) se dočítáme, že za Mojžíšem přišli muži, kteří nemohli splnit podmínku vykonání pesachové oběti v předvečer svátku Pesach. To byla oběť, kterou měli Izraelci konat vždy čtrnáctého nisanu, tzn. na výročí oběti beránka, jehož krev na veřejích domů zachránila izraelské prvorozené. Avšak tito muži se dotykem se zemřelým kulticky znečistili a nemohli předepsanou oběť vykonat. A tak se přišli poradit s Mojžíšem, co mají dělat. Mojžíš předložil tento problém Hospodinu. A v 9. kapitoly téže knihy (Nu 9, 10–11) čteme Hospodinovu odpověď: „Mluv k Izraelcům: Když se někdo z vás nebo z vašich budoucích pokolení poskvrní při mrtvém anebo bude na daleké cestě, bude také slavit hod beránka Hospodinu. Budou jej slavit druhého měsíce čtrnáctého dne navečer. Budou ho jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami.“ A tak byla dána všem druhá šance.

Hebrejský nápis: Druhý Pesach, Den náboženské tolerance.

Pesach šení je slaven v judaismu až dodnes, přestože se už od zničení jeruzalémského chrámu (70. n. l.) žádné oběti nekonají. Důvodem je to, že je chápán jako svátek druhé šance. A zvláště v chasidských skupinách a jiných směrech vycházejících z kabaly je vysoce ceněn. Způsob jeho slavení připomíná tzv. pesachovou sederovou večeři, tedy jedením nekvašených chlebů i tzv. maroru, hořkých bylin a také i tradičními poháry vína. Jedním z hlavních rozdílů oproti hlavnímu svátku Pesach je to, že v době druhého pesachu může být v domácnosti tzv. chamec, tedy kvašené.

Tento svátek však má především hluboký duchovní rozměr důrazem na příležitost k pokání a návratu k úzkému spojení s Hospodinem. Znečištění je pak chápáno symbolicky jako znečištění hříchem a daleká cesta jako vzdálení se od Hospodina. A zdůrazňuje se, že poselství tohoto svátku je, že nikdy není pozdě na návrat k Hospodinu. Někdy je také tato další šance přirovnávána k úvodním slovům působivé modlitby Ne’ílá, která se modlí na závěr dne pokání Jom Kipur. Ta začíná slovy: „Otevři nám bránu tehdy, když se brána už zavírá, neboť už končí den.“ Na rozdíl od Jom kipur však je Pesach šení považován za radostný den, kdy vychází z nejvyšších sfér větší světlo než jindy. A některé židovské komunity se v tento den dokonce ani nemodlí truchlivou modlitbu Tachanun, které jinak patří do každodenních modliteb.

Od roku 2009 mnohé židovské náboženské organizace slaví tento den zároveň jako Den náboženské tolerance.

Související články:

Skončí to hned po Pesachu: korona podle gematrie

Hagada ptačích hlav

Přechod Rákosového moře

Velikonoce – Křesťanský svátek s židovskými kořeny

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments