Co přichází po sekularizaci?

Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová a kol., Postsekularismus v Česku: Trendy a regionální souvislosti, Praha: P3K 2020, 172 stran.

Kniha Postsekularismus v Česku vychází z nejnovějších sociologických průzkumů a nabízí aktuální pohled na českou společnost z hlediska současných trendů v oblasti postojů k víře, k církvi, ke spiritualitě a religiozitě. Tato kolektivní monografie je dílem početného autorského kolektivu, v němž nechybí osvědčení badatelé zvučných jmen: Andrea Beláňová, Petr Dostál, Tomáš Havlíček, Kamila Klingorová, Zdeněk R. Nešpor, Zdeněk Vojtíšek.

V sedmi tematických kapitolách, zaměřených na vybrané oblasti české společnosti, autoři ověřují platnost výkladového modelu soudobých trendů v oblasti náboženské víry, pro který se v odborné literatuře prosadil název postsekularismus (či postsekularita). Autoři tedy vycházejí z určitého způsobu konceptualizace proměny vztahu mezi náboženstvím a společností v oblastech, které prošly procesem sekularizace, a kladou otázku, zda je možné sledovat charakteristické znaky postsekularismu ve specificky českém prostředí.

Po úvodním nastínění metodických postupů a heuristických nástrojů následuje kapitola, která zasazuje specifickou situaci v České republice do obecnějších souvislostí vývojových trendů v oblasti religiozity a spirituality v ostatních evropských zemích. Další kapitola pak nabízí přehled historických příčin a charakteristických rysů české verze sekularity a také postsekulárního stádia vývoje české kultury a společnosti.

Další tematická kapitola analyzuje a interpretuje výsledky konkrétního empirického výzkumu zaměřeného na religiozitu mladých lidí ve vybraných městech České republiky. Následující kapitola pak ukazuje signifikantní rozdíly mezi povahou religiozity a sekularity ve specifických regionech České republiky. Další dvě kapitoly zaměřují pozornost na konkrétní podoby religiozity a postsekulárních tendencí v prostředí vietnamské a korejské menšiny v České republice.

Obsah knihy je možné zvětšit.

Kniha Postsekularismus v Česku nabízí plastický obraz měnící se podoby náboženství a spirituality v České republice a přehledně mapuje aktuální dění v české společnosti. Metoda testování konkrétního výkladového modelu (postsekularismu) ve svébytně českém prostředí se ukazuje jako velmi plodná a badatelsky přínosná. Řada poznatků uveřejněných v této práci a také jejich analýza a interpretace v ideovém rámci postsekularismu nabízí nové perspektivy porozumění specificky české náboženské krajině na pozadí širších souvislostí evropských a světových trendů v oblasti náboženství.

Vzhledem k tomu, že kniha představuje soubor sedmi kapitol od sedmi různých autorů nebo autorských týmů, jednotlivé kapitoly nejsou zcela symetrické a komplementární a prozrazují několik různých autorských stylů a metodických postupů. Na druhou stranu je ale touto cestou dosaženo trojrozměrného průniku či průsečíku jednotlivých perspektiv, které takto jedna druhou doplňují a nabízejí opravdu názorný vhled do nejnovějšího vývoje v oblasti vztahu k religiozitě a spiritualitě v české společnosti. Řada empirických poznatků je v této práci uveřejněna poprvé. Například kapitola věnovaná religiozitě vietnamské menšiny v České republice (jejímž autorem je Zdeněk Vojtíšek) je daleko nejkomplexnější a nejpodrobnější zmapování tohoto tématu v dosavadní odborné literatuře.

Badatelský výtěžek kolektivní práce Postsekularismus v Česku je přehledně shrnutý v závěru knihy, kde jsou artikulovány a komentovány jednotlivé zobecnitelné trendy týkající se současné religiózní krajiny České republiky: prolínání sekulárního a sakrálního světa, heterogenita a pluralizace sakrálních projevů, ekumenická spolupráce mezi církvemi a nárůst náboženské deinstitucionalizace ve spojení s obratem k náboženské subjektivitě.

Kniha Postsekularismus v Česku je zdařilé dílo, nanejvýš doporučeníhodné pro každého, kdo se chce orientovat v nejnovějších trendech náboženského života české společnosti.

Související články:

Pandemie posílila víru

Postsekularita a letní soutěž

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments