Správa o konferencii „Laicita v kultúrnych súvislostiach“

Laicita ako oddelenie štátu a náboženstva má pôvod v európskej civilizácii, ale neobmedzuje sa len na ňu. V samotnej Európe sa v priebehu dejín objavili viaceré varianty laicity – od francúzskeho modelu striktnej separácie štátu a náboženstva po stredoeurópske kooperatívne modely nábožensky neutrálneho štátu spolupracujúceho s náboženskými spoločnosťami. Tieto varianty možno rozlíšiť aj v oblastiach sféry vplyvu európskych krajín. Jedinečným príkladom implementácie frankofónneho modelu laicity v Latinskej Amerike je Uruguaj.

Dňa 28. februára 2024 sa na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity konala medzinárodná vedecká konferencia na tému „Laicita v kultúrnych súvislostiach: stredoeurópska a uruguajská skúsenosť“. Hlavným cieľom stretnutia odborníkov bolo preskúmať podoby laicity so zameraním na stredoeurópsky a latinskoamerický kultúrny priestor.

Plenárny blok otvoril svojou prednáškou prof. Dr. Néstor Da Costa z Uruguajskej Katolíckej univerzity na tému Uruguajská skúsenosť laicity, na ktorú nadviazala prednáška slovenského sociológa doc. Ondrej Štefaňaka z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre o Metamorfózach religiozity Slovákov na pozadí kooperatívneho modelu laicity v strednej Európe. Rabín Michail Kapustin zo Zväzu židovských náboženských obcí predstavil situáciu Židovskej obce na Slovensku v súčasnosti a na záver plenárnej časti predniesol prof. Marek Šmid z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity svoj príspevok na tému Pohľad na súčasné otázky bilaterálnej zmluvnej úpravy vzťahov medzi štátom a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami so zameraním na možnú budúcu úpravu ochrany svedomia v SR.

Panelový blok sa sústredil na diskusiu okolo vplyvu sekularizácie a iných spoločenských zmien na vnímanie a právnu úpravu vzťahu štátu a náboženských spoločností a ponúkol komparáciu vzťahov štátu a cirkví v Českej republike a Slovenskej republike po roku 1993. Vzhľadom na spoločnú legislatívu v tejto oblasti a historický kontext pred rozdelením štátu v roku 1993 išlo o reflexiu konfesnoprávnej úpravy z pohľadu zástupcov štátnej správy zodpovednej za predmetnú oblasť, ThLic. Petra Šimůneka, vedúceho samostatného oddělení církví a náboženských společností Ministerstva kultury České republiky, a PhDr. Radovana Čikeša, PhD., riaditeľa cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Konferencia sa uskutočnila pod organizačnou taktovkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a cirkevného odboru Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako siedmy spoločný konferenčný projekt oboch inštitúcií zastúpených docentom Martinom Dojčárom za Pedagogickú fakultu TU a doktorkou Luciou Greškovou za cirkevný odbor MK SR.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments