Bůh Matka v teologii korejské Boží církve

Korejská nová náboženská hnutí byla v médiích často prezentována jako organizace se sklonem k manipulaci a klamání veřejnosti. Začalo to již v devadesátých letech munistickou církví (oficiálně nazývanou Církev sjednocení), která přes různé, munisty vlastněné organizace pořádala konference a zvala na ně významné osobnosti akademického i společenského života (v Japonsku nedávno vrah vysvětloval negativními důsledky této praxe svůj atentát na ministerského předsedu). Organizace přitom mlčely o svém spojení s Munovým hnutím a snažily se navázáním kontaktů rozšířit munistický vliv v České republice.[1] Podobným způsobem klamala při své prezentaci na veřejnosti také církev Sinčchondži (série článků o ní je zde). Nešlo přitom jen o zatajování jména církve, ale také částí nauky před novými zájemci. Také u Boží církve Boha Otce a Boha Matky (Dingir o ní psal už v roce 2015) se objevují obvinění o zatajování nauky, zvláště, co se osoby Krista a role Boha Matky týká. Tento článek se nejprve krátce zmiňuje o osobě Krista Ansanghonga a poté se podrobněji věnuje Bohu Matce – korejské náboženské vůdkyni Jang Gil-ja.

Kristus Ansanghong

Na webových stránkách se Boží církev Boha Otce a Boha Matky (dále WMSCOG) prezentuje jako obnovená křesťanská církev z dob Ježíše.[2] Ježíšovi přitom nepřipisuje tradiční titul „Kristus“. Ten se na webových stránkách sice objevuje, ale vždy v podobě „Kristus Ansanghong“. Není přitom nikde vyjasněno, o koho jde.

Jednotlivé body nauky na webu WMSCOG jsou podpírány verši z Nového zákona. Také článek na webu s názvem „Druhý příchod Krista: Tajemství skryté již od stvoření světa“ obsahuje Ježíšovy výroky doplněné o jeho biblické příběhy. Na konci je uvedeno: „Jediný, kdo nás v těchto posledních dnech učil o Pasše nové smlouvy, je Ansanghong. To znamená, že Ansanghong je Bůh, který přišel na tuto zemi, aby nám dal ovoce stromu života. Věřme tedy v Boha Ansanghong, který jako jediný přinesl Paschu-strom života, abychom mohli jít do nebeského království.“ Nikde však není výslovně uvedeno, že Ježíš není tou samou postavou jako Ansanghong, natož že Kristem Ansanghongem je míněný korejský kazatelem jménem Ahn Sahng-hong (1918–1985).[3]

Na hlavní stránce WMSCOG[4] se píše, že „podle proroctví Kristus Ansanghong založil Církev Boží společnost světové misie v roce 1964“. Ani zde nejsou uvedeny žádné doplňující historické informace, dávající jméno Kristus Ansanghong do kontextu. Návštěvník webu se tak nedozví, že Ahn Sahng-hong byl adventistickým kazatelem. Roku 1962 byl vyloučen a založil vlastní organizaci.[5] Ta se však od jeho smrti rozdělila na několik skupin, jež mají rozdílnou interpretaci toho, kým pan Ahn Sahng-hong byl. Pro jedny je duchovním učitelem, pro druhé zase Kristem Ansanghongem.[6] Právě k této víře se hlásí Boží církev Boha Otce a Boha Matky konající misii v českých a slovenských městech. Pro členy této skupiny je Ahn Sahng-hong druhým návratem Krista, a je mu proto vykazována božská úcta.[7]

Bůh Matka a zbývající lid

WMSCOG ve svých teologických videích o Bohu Matce vychází z Bible a výkladu Janova Zjevení, která je populární i mezi jinými korejskými novými náboženskými hnutími (například v církvi Šinčchondži tvoří výklad této knihy páteř nauky). Podle organizace jsou Duch a Nevěsta, vystupující ve 22. kapitole knihy Zjevení, ve skutečnosti Bůh Otec a Bůh Matka, neboli korejský kazatel Ahn Sahng-hong a jeho duchovní společnice Jang Gil-ja (*1943).[8] Ta podle organizace nebyla v žádném partnerském svazku s Ahn Sahng-hongem, ačkoliv existují svědectví o tom, že Jang Gil-ja opustila svého prvního manžela právě kvůli Ahn Sahng-hongovi.[9]

Bůh Matka hraje v nauce WMSCOG významnou roli. Jak vysvětluje představitel této organizace ve výukovém videu: „Bůh, který stvořil lidstvo, není jeden“.[10] Tím je myšleno, že stvoření člověka nebylo dílem jednoho Boha, známého z tradičních abrahamovských náboženství. Ve skutečnosti šlo o stvořitelské dílo božského páru – nebeské Matky a nebeského Otce. Právě znalost a uctívání obou Bohů je podle WMSCOG jednou z podmínek spásy: „Bez nebeské Matky nikdy nemůžeme být dětmi zaslíbení a nikdy nezdědíme království Boží.“[11] To je ukázáno na příběhu Abrahama, jehož zaslíbení přešlo na syna Izáka, zrozeného z matky, která nebyla otrokyně, a nikoliv na Izmaela, zrozeného z otrokyně. Role Matky je posílena i výrokem, podle něhož „ti, kteří nevěří v nebeskou Matku, která je svobodná, nemohou být dětmi zaslíbení“.[12]

V jádru nauky WMSCOG je náboženské přesvědčení, že jsme děti božského páru, jenž – z lásky k nám – sestoupil do našeho světa, aby nás spasil: „Bůh Otec a Bůh Matka přišli do světa hříšníků v těle a oddali se záchraně svých dětí.“[13] Každý z nás je tedy vnitřně zrozen jako dítě Boží. K získání spásy si však podle WMSCOG potřebujeme uvědomit existenci naší nebeské Matky, jinak nemůžeme dostat slibovaná duchovní požehnání: „Pouze ti, kteří jsou dětmi Boha Matky, vstoupí do spásy.“ Dítětem se pak stáváme tím, že vyznáme existenci nebeské Matky jako věčné partnerky Boha Otce. Každý, kdo tak učiní, je pak podle víry členů duchovně označen a stává se „ostatním potomstvem ženy“ čili „zbývajícím lidem“. Za ten se WMSCOG považuje a povzbuzuje své vyznavače (zcela v duchu jiných nových náboženských hnutí) k radikálnímu odchodu ze světa. „Zapečetili nás jako zbývající potomstvo ženy“[14] nebo také „Jen malý počet lidí bude zachráněn – pouze děti zaslíbení, zbývající lid.“[15]

Pozorovatel by si mohl klást otázku, kde je v této teologii místo pro postavu Ježíše, na něhož oficiální materiály WMSCOG tolik odkazují. Je sice ve videích občas zmíněn (například je řečeno, že Ježíš přišel, aby na sebe vzal naše hříchy), ale jinak je christologie hnutí spíš neprůhledná. Jasná je pouze identifikace Krista (druhého příchodu Ježíše) s osobou Ahn Sahng-honga. Nejasné je i postavení Ježíše Krista v rámci Trojice, pokud ji WMSCOG vůbec učí. Z videí a materiálů lze vysledovat, že se představa božské trojice občas objevuje, ale v dosti rozmanitých podobách. Někdy je to Bůh Otec, Duch svatý a Bůh Matka, jindy je Bůh Otec ztotožněn s Duchem svatým, jindy je Duch svatý ztotožněn s Kristem a jindy je zase Kristus Ansanghong vtěleným Bohem Otcem.[16] Není přitom jasné, zda jde o flexibilní křesťanskou teologii, nejasnou terminologii nebo pokus zamlžit před veřejností podstatu své nauky.

Biologické procesy jako alegorie

WMSCOG zveřejňuje o konceptu božské Matky řadu materiálů. V mnoha z nich, jako například v Hlasu nebeské Matky zaznívají kvazi-vědecké názory, týkající se dětí, jejich raného vývoje, tlukotu srdce, lidského hormonálního systému a mnoho dalšího.[17] Tyto informace používá organizace nikoliv k vědeckému podložení svých názorů, ale jako alegorie. Ve videích se například často mluví o tom, že se dětem uvolňuje do krve oxytocin, když slyší hlas své matky. Tohoto faktu užívá jako metafory o tom, že stejným způsobem nás zahrnuje radostí, když uslyšíme hlas nebeské Matky: „Ukazuje to, jak mocný je hlas Matky.“[18] To je samozřejmě možné jen tehdy, pokud přijmeme víru v existenci Boha Matky. „Před 2000 lety to byl pouze Otcův hlas. Kdo se však ve věku Ducha Svatého zjevil spolu s Bohem Otcem a Duchem? Nebeská Matka.“[19]

Učení o božském páru v nebi se zdá být středobodem současné nauky WMSCOG. Roli v tom může hrát i smrt Ahn Sahng-honga v roce 1985 a to, že jeho nástupkyně Jang Gil-ja v současnosti žije a nechává se uctívat jako vtělení Boha Matky. Není přitom úplně jasné, zda ji korejský kazatel vůbec kdy za tak významnou postavu uznal.[20] Existují sice záznamy o tom, že nauka o nebeské Matce ležela v jádru jeho teologie („Stejně jako Elíša následoval Elijáše, jako Jozue následoval Mojžíše a jako Petr následoval Ježíše, tak já následuji Matku.“[21]) Zároveň se však vymezil proti ženám, které se pokoušely přivlastnit si tento titul pro sebe.[22] Organizace se dokonce později rozštěpila, nejprve kvůli sporu o božství Ahn Sahng-honga a následně kvůli rozkolu ohledně božskosti Jang Gil-ja.[23]

Není tedy zcela jasné, zda samotný zakladatel věřil v božskost Jang Gil-ja, nebo ne. Ať tak či onak, byl jistě propagátorem nauky o nebeské Matce jako takové, jejíž spásnou roli v životě lidstva často zdůrazňoval. Bůh Otec a Bůh Matka podle něj sestoupili do fyzických těl proto, aby „spasili nebeské děti, které zhřešily a byly svrženy na tuto zemi“.[24] Pozemský svět je přitom vykreslován v temných barvách a představuje místo, odkud se musíme dostat pryč: „Musíme lidem umožnit, aby slyšeli hlas nebeského Otce a Matky – v tomto náročném, pustém a robotickém životě, který lidé žijí na této zemi.“[25] Robotický život nás pak přivádí zpět ke kvazi-vědeckého jazyku, který web WMSCOG zaplňuje. V jednom videu se například vysvětluje, že pokud uslyšíme (a přijmeme) hlas nebeské Matky, neuvolní se nám oxytocin do krve jen na hodinu, ale bude se nám uvolňovat po každý okamžik, kdy jsme s ní (= kdy v ní věříme). Vědecká faktičnost těchto výroků však není nijak doložena. V tomto směru pokračují i další videa, zvláště ta s krátkou stopáží nahrávaná na TikTok a další sociální sítě. V některých se akcentují biologické principy v přírodě[26] představené jako alegorie duchovních skutečností[27], ale v dalších se zpracovávají vědecká témata způsobem, který vědeckým metodám spíše odporuje (například některá tvrzení ve videu nazvaném „Tajemství mitochondriálních genů“[28]). Výsledek proto působí spíš rozporuplným dojmem.[29]

Závěr

Boží církev Boha Otce a Boha Matky ve svých materiálech akcentuje osobnost nebeské Matky, která v tradičním křesťanském kánonu chybí. Je však zajímavé, že WMSCOG v tomto názoru není jediná. V textu byla již zmíněna Munova Církev sjednocení, ale v existenci Nebeské Matky (která je taktéž manželkou Boha Otce) věří třeba i Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni). Tato nauka sice není veřejně prezentovaná, ale figuruje ve věrouce.[30] Na rozdíl od WMSCOG však mormoni nevěří, že by se Matka fyzicky inkarnovala, a proto ji neuctívají ve formě konkrétní ženy. Alternativní podoby bohyně Matky můžeme najít takřka ve všech kulturách, ale pro biblický kontext je zajímavé, že staří Izraelité po jistou dobu snad také uctívali Ašéru, jež byla některými obyvateli Syropalestiny považována za manželku Boha Izraele.[31] Tyto informace však WMSCOG nepoužívá.

Misijní úspěch této církve může souviset s absencí ženského aspektu v některých křesťanských společenstvích. Úctu k Marii, matce Ježíšově, najdeme ve všech církvích, ale protestanté tuto nauku teologicky neakcentují a nespatřují v Marii Nebeskou královnu apod. A právě mezi mladými lidmi z protestantských rodin hledá církev WMSCOG své potenciální konvertity. Sází patrně na absenci tohoto tématu v protestantských církvích a prezentuje ji jako úmyslné zatajování božské pravdy. Může to být ale ještě prozaičtější: vždy byli ve světě lidé, kteří tíhli k femininní podobě Boha. V řadě křesťanských církví mohou mít pocit, že takový obraz nenacházejí. I proto se možná WMSCOG daří rozšiřovat své řady v křesťanských a post-křesťanských státech.

Všechny grafiky: internetová prezentace církve.

Poznámky:

[1] MATĚJKA, Daniel, Moon sobě a svým, 2/2001, str. 6–7. Online.

[2] Oficiální webové stránky WMSCOG online.

[3] Článek o historickém pozadí WMSCOG napsala Helena Exnerová; popsala v něm i štěpení původní Ahn Sahng-hongovy církve: EXNEROVÁ, Helena, Církev Boha Otce a Boha Matky, Dingir 3/2015, str. 82–83. Online.

[4] Jde o webovou stránku https://wmscog.cz

[5] Tamtéž.

[6] Tamtéž.

[7] Tamtéž.

[8] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, Bůh Matka a zbývající list / Bůh Matka, YouTube, 2023. Online.

[9] Podrobné, leč ne vždy zcela nestranné, informace o tomto i se zdroji přináší web Examining The Wolds Mission Society Church of God. Online.

[10] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, Bůh Matka a zbývající list / Bůh Matka…

[11] Tamtéž.

[12] Tamtéž.

[13] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, Hlas nebeské Matky / Bůh Matka, YouTube, 2023. Online.

[14] Tamtéž.

[15] Tamtéž.

[16] Příkladem této myšlenkové akrobacie může být třeba video nazvané „Otec Ansahnhong je Bůh, Kristus, který přišel podruhé“. Online.

[17] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, Hlas nebeské Matky / Bůh Matka…

[18] Tamtéž.

[19] Tamtéž.

[20] Podrobné, leč ne vždy zcela nestranné, informace o tomto i se zdroji přináší web Examining The Wolds Mission Society Church of God. Online.

[21] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, Hlas nebeské Matky / Bůh Matka…

[22] Examining The Wolds Mission Society Church of God…

[23] EXNEROVÁ, Církev Boha Otce…

[24] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, Hlas nebeské Matky / Bůh Matka…

[25] Tamtéž.

[26] Příkladem je video nazvané „Proč nemohou kiwi létat“. Online lze shlédnout na video-serveru církve.

[27] Rozjímavá a duchovně i biologicky smysluplná podobenství představuje církev v příběhu žabích matek a v příběhu matek-chobotnic, na jejichž příkladu mateřské lásky církev ilustruje existenci nebeské Matky. Podobně je spása připodobněná k příběhu housenky, která se setká s včelou.

[28] WORLD MISSION SOCIETY CHURCH OF GOD, The secret of the Mitochondrial Gene, 12. 7. 2022, WATV. Online.

[29] Příkladem může být třeba hledání mitochondriální Evy. Online.

[30] PEGGY, Fletcher Stack, “Latter-day Saints are talking more about Heavenly Mother, and that’s where the debates and divisions begin”, 9. 5. 2021, The Salt Lake Tribune. Online.

[31] HERMANNOVÁ, Zuzana, Ašéra, Bakalářská práce, Praha, 2007, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Online.

Psali jsme v Dingiru:

Téma 3/2022: Korejští misionáři ve světě a u nás (obsah a vybrané články zde).

Helena Exnerová, Církev Boha Otce a Bohyně Matky, Dingir 18 (3), 2015, s. 82–83.

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Mirek
Mirek
2. 9. 2023 1:58

„Jakub Jáhl, který často vystupuje pod pseudonymem Jakub Sobek, je osobou, která vystupuje ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu v ČR. Podle soudní znalkyně klinické psychologie má Jáhl tendence ke zkreslování skutečností a při soudních řízení je jako svědek nespolehlivý,“ uvádějí zmiňované stránky jazykové školy Perfect World, které jsme kontaktovali, abychom zjistili, z jakých zdrojů čerpaly.
Takže nyní je tato společnost Satanská a ne Křesťanská?

Jan
Jan
19. 4. 2023 8:47

Sedím takhle na fildě v Celetný, čtu knížku. Přijde Korejka, sedne si naproti mě, zadívá se mi do očí a říká: “VÍŠ, ŽE BŮH JE ŽENA?”