Religionistické pracoviská na Slovensku

Článek doplňuje tematická vydání Dingiru „Náboženství na Slovensku I.“ a „Náboženství na Slovensku II.“ 

Religionistika patrí na Slovensku medzi mladšie odbory. Jej vznik a rozvoj zabrzdilo obdobie socializmu, ktoré štúdium náboženstiev neumožňovalo. Zatiaľ čo v západnej Európe sa prvé katedry religionistiky etablovali už v 19. storočí, na Slovensku vznikla prvá katedra až po páde železnej opony. Samostatný vedecký odbor tu vznikol až v roku 1992.

V súčasnosti sa na Slovensku rozvinulo niekoľko plnohodnotných katedier, ktoré zabezpečujú štúdium religionistiky akreditované pre tri vysokoškolské stupne štúdia. Popri katedrách sa na viacerých pracoviskách venuje pozornosť aj popularizácii odboru, jedná sa o občianske združenia založené popri katedrách, neziskové organizácie, ako aj aktivity jednotlivcov.

 

Krátky prehľad jednotlivých pracovísk na Slovensku:

Akademické pracoviská:

  • Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave – od roku 1992 – dodnes;
  • Katedra filozofie a religionistiky, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita – od roku 2004 – dodnes;
  • Katedra filozofie a religionistiky, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, od roku 2017 – dodnes;
  • Katedra religionistiky a náboženskej výchovy, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku – pôsobila do roku 2019;
  • Katedra najstarších dejín a dejín relígií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, od roku 2005 – do roku 2014;
  • Katedra pedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave – čiastočne je religionistika zastúpená aj na tejto katedre pôsobením doc. Dojčára.

 

Ostatné pracoviská a samostatné projekty:

  • Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, o.z. – od roku 1991 – dodnes
  • Centrum mezoamerických štúdií – od roku 2014 – dodnes;
  • Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o. – od roku 2015 – dodnes;
  • Projekt Eliada, naprieč náboženstvami – od roku 2019 – dodnes.

 

Akademické pracoviská na Slovensku

Katedra porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave bola prvým religionistickým pracoviskom na Slovensku. Jej dejiny siahajú do roku 1990, kedy prof. Ján Komorovský začal viesť na Univerzite Komenského prvé prednášky z religionistiky a v roku 1992 sa už stala samostatným vedným odborom akreditovaným pre všetky tri stupne akademického štúdia. V tomto období vzniklo Oddelenie religionistiky, ktoré bolo spočiatku súčasťou Katedry etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Až v roku 2003 sa vďaka prof. Milanovi Kováčovi (ktorý vedie katedru do súčasnosti) podarilo katedru religionistiky osamostatniť a vznikla Katedra porovnávacej religionistiky, tak ako ju poznáme dodnes. Na katedre je možné absolvovať všetky tri stupne akademického štúdia.[1]

V súčasnosti na katedre pôsobia jeden profesor, dvaja docenti a štyria odborní asistenti a  sedem doktorandov. Katedru vedie prof. Milan Kováč, ktorý sa odborne venuje mayskému náboženstvu a kultúre a mezoamerickým civilizáciam, v širšom okruhu aj kultúram staroveku, teórii a metodológii religionistiky a teórii mytológie. Medzi jeho vedecké aktivity patria výskumy v Uaxactúne v Mexiku, ktoré vedie od roku 2009. V rokoch 1999 – 2007 sa podieľal na výskume posledných mayských obyvateľov Lacandóncov v Chiapas v Mexiku.[2]

Medzi významné osobnosti súčasnej religionistiky na Slovensku patrí doc. Attila Kovács, ktorého odborné zameranie je súčasný islám, islámsky reformizmus a radikalizmus na arabskom Blízkom východe, najmä palestínskych a jordánskych islámskych hnutí. Ďalej sa venuje vizuálnym, masmediálnym a internetovým podobám islámu, vizuálnej kultúre radikálnych islámských hnutí a antropológii islámu. Absolvoval dlhodobé výskumné a študijné pobyty na Blízkom východe (Izrael a Palestína 1999, 2006, 2013) Jordánsko (2013) Irán (2007), Turecko (2007, 2011) a v Severnej Afrike (Maroko, 2001).[3]

Ďalším členom katedry je doc. Dušan Deák, špecialista na kultúry a náboženstvá Južnej Ázie, postkoloniálne teórie, sociálnu históriu a pamäť. Jeho odborným zameraním sú liminálne náboženské komunity maráthskeho Dakšinu, stredoveké a novoveké západoindické hagiografie a poézia svätcov. Od roku 2002 realizoval terénne výskumy komunít maráthskych svätcov vo vidieckych lokalitách indických štátov Maháráštra a Karnátaka, ako aj v urbárnych lokalitách a archívnym výskumom rukopisov v Pune.[4]

Kresťanstvu a spoločnosti v 20. storočí a katolicizmu medzi vatikánskymi koncilmi (1870 – 1962) sa venuje dr. Roman Kečka.[5] Odborníkom na novú religiozitu, antropológiu náboženstva, religiozitu Indie, antropológie Balkánu a postkoloniálne štúdie je dr. Matej Karásek, ktorý realizoval terénne výskumy hnutia Haré Krišna a Hnutia kresťanských ášramov v indických štátoch Kérala a Tamilnádu.[6] Judaizmu sa odborne venuje dr. Ivica Bumová, ktorej špecializáciou sú Židia na Slovensku po roku 1945, židovská komunita a sionistické hnutie na Slovensku. V širšom zmysle sa venuje aj dejinám a sociálnej kultúre židovského národa, metódam a technikám terénneho výskumu.[7] Posledným členom katedry je dr. Jakub Špoták, ktorého špecializáciou je Parížsky kódex: Komplexná analýza mayského písomného prameňa. V rokoch 2009 až 2010 a 2013 sa zúčastňoval na archeologickom projekte Uaxactún v Guatemale.[8]

Charakteristickým znakom katedry je, že neuplatňuje jednotnú metodológiu na skúmanie náboženských javov, ale je otvorená kritickej reflexii rôznych prístupov. Má blízko k antropologickému a historickému prístupu skúmaniu náboženstiev. Zo súčasných religionistických koncepcií odkazuje na novú komparatistiku Williama Padena.[9]

Katedra disponuje vlastnou príručnou knižnicou; Knižnicou Jána Komorovského a knižnicou judaistiky. Študenti majú možnosť zúčastniť sa exkurzií, religionistickej študentskej vedeckej konferencie a pod. V náväznosti na katedru vznikli aj pracoviská: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri pri Slovenskej akadémii vied (SSŠN) a Centrum mezoamerických štúdií (CMŠ).

Katedra filozofie a religionistiky na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove vznikla v roku 2004 pod vedením prof. Pavla Dancáka, ktorý pôsobí na čele katedry dodnes. Katedra zabezpečuje bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v odbore religionistika, v dennej aj v externej forme, rigorózne konania a získala aj habilitačné a inauguračné práva v odbore religionistika.

Na katedre v súčasnosti pôsobia traja profesori, dvaja odborní asistenti a  dve doktorandky denného štúdia.

Odborným garantom štúdia je prof. Pavol Dancák. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na dejiny filozofie človeka a filozofie náboženstva, s dôrazom na personalizmus a fenomenológiu. Od roku 1997 každoročne organizuje akademické kolokvium Disputationes quodlibetales, na ktorom domáci aj zahraniční vedeckí pracovníci prezentujú svoje bádateľské výsledky.[10] Katedra zabezpečuje aj študijný odbor Európske štúdiá, ktoré odborne garantuje člen katedry, prof. Kamil Kardis. Tento odbor kombinuje religionistiku, politológiu a sociológiu, s cieľom popisovať súčasnú európsku spoločnosť v jej multikultúrnom, globalizovanom charaktere. Prof. Kardis je poľský sociológ náboženstva, ktorý sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti zameriava na súčasné sociologické teórie, sociológiu kultúry a etnických skupín, sociológiu náboženstva a sociológiu práva a rodiny.[11] Prof. Tadeusz Bąk je poľský sociológ a na katedre zastrešuje predmety Európskych štúdií. Odborne sa venuje sociológii kultúry a sociológii rodiny. Na katedre pôsobí aj dr. Daniel Porubec, odborník na ruskú náboženskú filozofiu a filozofiu kultúry a dr. Radovan Šoltés, ktorý sa venuje filozofii poznania a kresťanskej sociálnej etike.[12]

V oblasti filozofie sa katedra zameriava na personalistickú filozofiu a na reflexiu filozofického hľadiska problém náboženstva v dnešnej spoločnosti a po „konci metafyziky“, ktorý charakterizuje súčasný filozofický diskurz, skúma význam náboženstva pre budúcnosť západnej civilizácie.[13]

Katedra filozofie a religionistiky na Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vznikla v roku 2007 a ponúka možnosti štúdiá v bakalárskom a magisterskom štúdijnom programe učiteľstvo v kombinácii matematika – náboženská výchova, učiteľstvo v kombinácii výchova k občianstvu – náboženská výchova, učiteľstvo v kombinácii náboženská výchova – hudobné umenie. Na katedre pôsobí Dr.h.c. prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., ktorý je poverený vedením katedry a PhDr. Marek Grejták, ktorý je jeho zástupcom. Ďalšími členmi katedry sú Ing. Marica Mazůreková, prof. PhDr. Dušan Polonský, CSc., ThDr. Mgr. Hedviga Tkáčová, PhD. V čase prípravy tejto štúdie som nezískala viac informácií o tejto katedre ani o špecializácii jej členov.[14]

K religionistickým pracoviskám na Slovensku som priradila aj Katedru pedagogických štúdií na  Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, kde pôsobí doc. Martin Dojčár. Dôvod je ten, že na katedre vedie kurzy religionistiky a filozofickej a kultúrnej antropológie.[15]  Katedra nemá akreditovaný študijný program religionistiky, ale vydáva množstvo monografií a učebníc v tejto profilácií. V spolupráci s religionistickými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí už šesť rokov organizuje vedecké konferencie na témy z aplikovanej religionistiky s ročnou periodicitou. Hlavným partnerom pracoviska je cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, kde sa religionistickým témam venuje Lucia Grešková, PhD. Na Slovensku dlhoročne spolupracuje s doc. Monikou Zaviš z z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa špecializuje zvlášť na islam a bioetiku s náboženským presahom.[16]

Doc. Dojčár sa angažuje ako šéfredaktor vedeckého časopisu Spirituality Studies, ktorý je indexovaný v popredných svetových databázach vedeckých časopisov (napr. Scopus, Erih Plus, Atla a pod.).[17]

 

Zaniknuté katedry

Nie na každej univerzite sa podarilo katedru religionistiky zachovať. Medzi také patrí Katedra religionistiky a náboženskej výchovy na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorá bola rozpustená v roku 2018. Na katedre pôsobili napr. dr. Ivan Moďoroši, doc. Peter Caban, dr. Daniela Iskrová, prof. Jana Moricová a ďalší.[18]

V Prešove zanikla Katedra najstarších dejín a dejín relígií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá poskytovala vzdelanie na bakalárskom a magisterskom študijnom programe. Katedra poskytovala aj rigorózne konanie. Katedra úzko spolupracovala s Pravoslávnou bohosloveckou fakultou PU a viacerými zahraničnými pracoviskami v Poľskej republike (Krakov), Maďarsku (Szeged), Grécku (Thessaloniky) a pod. Vydávaný bol elektronický zborník Religiones, neskôr sa participovalo na vydávaní časopisu História Ecclesiastica. Zanikla v roku 2014 po náhlom úmrtí prof. Belejkaniča.[19] Pôsobili tu Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc., ktorý bol vedúcim katedry, Doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc., PaeDr. Patrik Defriňák, PaeDr. Marta Sendeková, Mgr. Martin Konečný a Mgr. Dagmar Kuzmová. [20]

Ako negatívum vnímam, že sa záznamy o týchto katedrách nevedú aj po ich zániku, mohli by byť dobrým východiskovým bodom pre spoluprácu v rámci odboru. Taktiež sa mi napriek snahe nepodarilo skontaktovať s nikým, kto by mi podal relevantné údaje.

 

Ostatné pracoviská a samostatné projekty:

Dopyt po výstupoch vedného odboru najmä zo strany verejnosti podnietil vznik viacerých organizácií, združení a projektov, ktoré v súčasnosti na Slovensku pôsobia. Patria medzi ne aj dva pracoviská, ktoré vznikli popri Katedre porovnávacej religionistiky v Bratislave. Obe sa venujú najmä združovaniu odborníkov a ich zastrešeniu.

Prvým je občianske združenie s názvom Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV (SSŠN).  Jeho hlavným zámerom je združovať a zastrešovať odborníkov, ktorí sa venujú štúdiu náboženských javov. Medzi jej hlavné činnosti parí vydávanie odborného časopisu Axis Mundi, ktorý sa etabloval zo študentského časopisu na odborný recenzovaný vedecký časopis, zatiaľ bez indexovania vo svetových vedeckých databázach. Aktuálne vyšiel štrnásty ročník periodika, konkrétne číslo 2/2019.[21] Medzi ďalšie aktivity SSŠN patria prednášky, ktoré realizuje spoločnosť v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Okrem domácich prednášajúcich si pozýva aj hostí z iných univerzít zo Slovenska a Českej republiky.[22]

Centrum pre mezoamerické štúdiá  (CMŠ) vzniklo za účelom združovať odborníkov a popularizovať vedecké výsledky. Každoročne realizuje Bratislava Maya Meeting, konferenciu s celosvetovou účasťou odborníkov a pre verejnosť akadémiu mayského hieroglyfického písma Academy of Maya Hieroglyphic Writing (Workshops).[23]

Projekt Eliada, naprieč náboženstvami

Projekt Eliada vznikol v roku 2019 ako iniciatíva prodekanky dr. Márie Kardis na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove s cieľom spojiť študentov religionistiky a sprístupniť poznatky odboru pre širšiu verejnosť. Za názvom sa skrýva inšpirácia v diele Mircea Eliadeho a jeho odkaz na posvätno, ktoré spája náboženstvá naprieč kultúrami. Projekt má ambíciu pokračovať v tomto odkaze a zahŕňa široké spektrum tém, ktorých spoločným menovateľom je práve posvätno. Doteraz sa na pôde fakulty uskutočnili štyri prednášky pre verejnosť. Z dôvodu pandémie boli ďalšie aktivity pozastavené. Eliada sa presunula do online priestoru, kde vznikla séria Religionistov sprievodca mytológiami, vychádzajúca z diela Mircea Eliadeho Pojednanie o dejinách náboženstva. Prostredníctvom plagátov boli predstavené spoločné znaky mytológií neba, slnka, mesiaca, vody a zeme, naprieč kultúrami a dejinami. V zimnom semestri vznikol prvý religionistický podcast na Slovensku s názvom Eliada – naprieč náboženstvami, ktorý je dostupný na platformách Spotify, Anchor a Google podcasts.[24]  Obe tieto online aktivity pripravila doktorandka Daniela Nguyen Trong. Všetky informácie o projekte a publikované série sú dostupné na facebookovej stránke Eliada-naprieč náboženstvami[25] a na Instagrame @gtfunipo. Projekt Eliada je tvorený s podporou KM Besorah s.r.o.

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n.o. (CEREHIS)

V Košiciach vznikla prvá organizácia mimo univerzitného prostredia v roku 2015. Zakladateľka je Mgr. Zdenka Bencúrová, autorka tohto článku. Cieľom CEREHISu je vedecká a popularizačná činnosť v oblasti histórie a religionistiky. Snaží sa o popularizáciu vedeckých výstupov a podnecovanie záujmu o históriu, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie náboženskej a etnickej intolerancii pomocou vzdelávania. Združuje odborníkov z oblasti religionistiky, histórie a príbuzných vedných odborov.

Vedecké aktivity CEREHIS napĺňa organizovaním konferencií (Ženy na tróne a ženy bez trónu [2017], Obce za prevratu… [2018]). Od roku 2019 spolupracuje na medzinárodnom projekte  s nadáciou Gyula Andrássyho (Budapešť, Maďarsko) na digitalizácii fondu Andrássyovcov, ktorý sa nachádza v Levoči. Od roku 2019 vydáva popularizačno-vedecký časopis Maget, Magazín Etnicum.[26] Na prelome rokov 2019 a 2020 sa CEREHIS podieľal na spoluorganizovaní výstavy Medzi Prahou a Káhirou – 100 rokov českej egyptológie do košického Východoslovenského múzea.[27]

Medzi jeho projekty  zamerané pre verejnosť patria cykly prednášok Filmové mýty a fakty (2018)  Košická egyptologická jeseň (2017-2020) a Náboženstvá pod lupou (2017-2020). Doteraz prijalo pozvanie prednášať 35 odborníkov z rôznych univerzít (napr. Brownova univerzita Rhode Island, USA, Viedenská univerzita, Karlova univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Komenského v Bratislave a iné). Prednáškové cykly v roku 2020 boli prerušené z dôvodu pandémie.[28]

Záver

V súčasnosti pôsobia na Slovensku dve katedry religionistiky s akreditáciou pre štúdium na všetkých troch akademických stupňoch vysokoškolského štúdia (Univerzita Komenského v Bratislave, Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove). Jedna katedra religionistiky napriek názvu neposkytuje možnosť štúdia religionistiky, ale vzdelanie v pedagogických odboroch (Žilinská univerzita). Na jednej pedagogickej fakulte sa vyučuje predmet religionistka a publikuje sa na nej religionistická literatúra (Trnavská univerzita). Dve katedry religionistiky zanikli (Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešove a Katolícka univerzita v Ružomberku).

Popularizačná činnosť sa väčšinou realizuje prostredníctvom pridružených organizácii. V Bratislave je to Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri Slovenskej akadémii vied a Centrum mezoamerických štúdií. V Prešove sa popularizuje prostredníctvom projektu Eliada, naprieč náboženstvami. V Košiciach vzniklo samostatné pracovisko, ktoré nespadá pod žiadnu univerzitu a realizuje populárno-vedecké aktivity pre verejnosť ako aj odborné aktivity s názvom Centrum pre religionistiku a historické štúdiá. Ďalším spôsobom popularizácie sú aj rozhovory pre média a vyžiadané prednášky, ktoré sa nájdu v životopise všetkých religionistov v tejto štúdií.

V závere by som chcela poďakovať za sprístupnenie informácii doc. Martinovi Dojčárovi z  Trnavskej univerzity, Jakubovi Špotákovi, PhD. z Univerzity Komenského ohľadom Centra mezoamerických štúdií a doktorandke z GTF Prešovskej Univerzity Daniele Nguyen Trong.

 

Pozn.:

[1] Profil pracoviska Kapor, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/.

[2] Profil prof. Kováča, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/milankovac/.

[3] Profil doc. Kovácsa, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/attilakovacs/.

[4] Profil doc. Deáka, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/dusandeak/.

[5]Profil dr. Kečku, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/romankecka/.

[6] Profil dr. Karáska, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/matejkarasek/.

[7] Profil. dr. Bumovej, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/ivicabumova/

[8] Profil dr. Špotáka, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/clenovia-katedry/jakubspotak/.

[9] Profil pracoviska KAPOR, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/.

[10] Profil prof. Dancáka, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kfr/7/pdancak/dancakprofil/.

[11] Profil prof. Kardisa, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kfr/7/kkardis/.

[12] Pracovníci katedry GTF, PU, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  : https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kfr/7/.

[13] Profil katedry GTF PU, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  : https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kfr-gtf/.

[14] Profil pracoviska, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://fhv.uniza.sk/kfr/index.php/o-kadedre-kfr/vseobecne-informacie/profil-fakulty#.

[15] doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://pdf.truni.sk/katedry/kps/pracovnici?dojcar.

[16] Zdroj internetová komunikácia zo dňa 15. 12. 2020.

[17] Spirituality studies, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.spirituality-studies.org/about/.

[18]Kompletný zoznam členov Katedry religionistiky a náb. Výchovy, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  http://www.ku.sk/en/index.php/216-ku/fakulty/ff/katedry/66897-katedra-religionistiky-a-nabozenskej-vychovy.

[19] Z vyjadrenia hovorkyne Prešovskej univerzity v Prešove, Mgr. Anny Poláčkovej formou emailovej komunikácie zo dňa 28.1.2021.

[20] Katedra najstarších dejín a dejín relígií, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.ff.unipo.sk/ih/kontakt/kontakt_2.html.

[21] Archív odborného periodika Axis Mundi, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/.

[22] Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/sssn/.

[23] Centrum mezoamerických štúdií, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/odborne-centra/centrum-mezoamerickych-studii/.

[24] Podcast Eliada naprieč náboženstvami, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://anchor.fm/daniela-nguyen-trong?fbclid=IwAR3X_cB–KTENn3-3jARTOmWi-ogVib-J4Us_DAEvLolHsd0azKCvhmHqcM.

[25] Facebooková stránka projektu Eliada naprieč náboženstvami, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.facebook.com/eliada.napriecnabozenstvami.

[26] Maget, Magazín Etnicum, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://maget.sk.

[27]Výstava sa konala v období 24.9.2020 – 21.3.2021, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.vsmuzeum.sk/medzi-prahou-a-kahirou/.

[28] Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.cerehis.sk.

 

Online zdroje:

Časopis Axis Mundi, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/axis-mundi/

Centrum mezoamerických štúdií, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/odborne-centra/centrum-mezoamerickych-studii/.

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.cerehis.sk.

Facebooková stránka projektu Eliada naprieč náboženstvami , cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL: https://www.facebook.com/eliada.napriecnabozenstvami.

Katedra najstarších dejín a dejín relígií, Prešovská univerzita v Prešove cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.ff.unipo.sk/ih/kontakt/kontakt_2.html.

Katedra filozofie a religionistiky, Prešovská univerzita v Prešove, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta/katedry/kfr-gtf/.

Katedra filozofie a religionistiky, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiine, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fhv.uniza.sk/kfr/index.php/o-kadedre-kfr/vseobecne-informacie/profil-fakulty.

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy, Katolícka univerzita v Ružomberku, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/filozoficka-fakulta/477-ku/fakulty/ff/nezaradene/67871-katedra-religionistiky-a-nabozenskej-vychovy-o-katedre, a z URL:

http://www.ku.sk/en/index.php/216-ku/fakulty/ff/katedry/66897-katedra-religionistiky-a-nabozenskej-vychovy.

Katedra filozofie a religionistiky, Žilinskej univerzity v Žiline, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL: http://ma3x.net.iklub.sk/apps/public/kns/, a z URL:

https://fhv.uniza.sk/kfr/index.php/o-kadedre-kfr/vseobecne-informacie/profil-fakulty.

Katedra pedagogických štúdií, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://pdf.truni.sk/katedry/kps/.

Maget, Magazín Etnicum, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:   https://maget.sk.

Odborný vedecký časopis Spirituality studies, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.spirituality-studies.org/about/.

Podcast Eliada naprieč náboženstvami, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://anchor.fm/daniela-nguyen-trong?fbclid=IwAR3X_cB–KTENn3-3jARTOmWi-ogVib-J4Us_DAEvLolHsd0azKCvhmHqcM.

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/sssn/.

Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  http://www.religionistika.sk https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpr/sssn/.

Východoslovenské múzeum v Košiciach, cit. [2021-1-20]. Dostupné z URL:  https://www.vsmuzeum.sk/medzi-prahou-a-kahirou/

 

Náhledový obrázek: Prednáška doc. Attilu Kovácsa pre CEREHIS (15.3.2017 v Košiciach). Foto: CEREHIS.

 

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 1/2021: Náboženství na Slovensku I. (obsah a vybrané články zde).

Dingir 3/2021: Náboženství na Slovensku II. (obsah a vybrané články zde).

 

Související příspěvky:

Papežovy slovenské podněty

„Sú životné situácie, v ktorých sa ocitnete ani nie z vlastnej vôle“ – rozhovor s emeritním arcibiskupem Róbertem Bezákem

Na Slovensku jsou karty rozdány jinak: vychází nový Dingir

O Slovensku se Slováky: vychází Dingir 1/2021

Axis Mundi: aktuálne číslo 2/2019 je venované mayológii

 

Sdílet:
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments