Reflexe: AllatRa – ideologie tvořivé společnosti

Mezinárodní společenské hnutí AllatRa se v Náboženském infoservisu objevilo dvakrát: před dvěma lety, 8. prosince 2018, vyšel článek „Češi také zařazeni do výzkumu, organizovaného náboženským hnutím AllatRa“ (zde), na něj reagovala koordinátorka tohoto hnutí Eva Hronová v reflexi „AllatRa se snaží lidi sjednotit“ 19. srpna 2020 (zde). Čtenář Ramon Nedbal srovnal tvrzení paní Hronové s výroky Igora Michajloviče Danilova ve videích, kterými se hnutí AllatRa prezentuje. Toto je jeho reflexe:

Nedávno jsem narazil na jedno z mnoha pozoruhodných videí pana Danilova v souvislosti s hnutím AllatRa. Jelikož mne některé aspekty tohoto zvláštního hnutí – fenoménu na rozhraní esoteriky a náboženství s nepokrytě politickými ambicemi notně zaujalo – pátral jsem dál. Narazil jsem i na polemiku paní Hronové s článkem pana Vojtíška v Náboženském infoservisu. Paní Hronová nesouhlasí s označením „nové náboženské hnutí“ – neboli „sekta“, a polemizuje s jednotlivými body definice sekty uvnitř kritérií užívaných obvykle p. Vojtíškem; potud je diskuse diskusí, takže vše v nejlepším pořádku, ALE…

Stačí se podívat na domovské stránky mezinárodního hnutí AllatRa. Jmenovitě na několikaminutový úryvek video-rozhovoru s panem Danilovem, zmiňovaný úvodem. „Je v našich silách vybudovat bezpečný svět“: zde.

K detailnějšímu rozboru se dostaneme níže, ale předesílám, že ačkoliv povrchnějšímu pohledu veřejnosti prezentuje hnutí AllatRa samo sebe především apoliticky a duchovně, pan Igor Michajlovič Danilov, jako jeden z nejviditelnějších reprezentantů hnutí, zde velmi otevřeně definuje i skutečné jádro politického programu hnutí AllatRa.

A pokud pan Danilov v dohledné době navštíví ČR, nebudu se divit, pokud se některé složky Policie ČR začnou zajímat o jeho osobu pro podezření z naplnění skutkové podstaty hned několika paragrafů trestního zákoníku ČR. Nejen mě těch sedm minut poklidného hovoru pana Danilova i obdivné přitakávání moderátorky doslova šokovalo.

Takže vezměme si postupně některá tvrzení paní Hronové, zveřejněná Náboženským infoservisem, kterými se vyhrazuje proti onálepkování hnutí AllatRa coby sekty a porovnejme je s řečí faktů:

Hnutí AllatRa vzniklo na Ukrajině. Rádo se chlubí širokým mezinárodním ohlasem a zastoupením takřka po celém světě. Navzdory tomu ale na svých oficiálních stránkách, například v sekci „kontakty, čeština“ zde, a stejně tak i v kontaktech pro celý ostatní svět, uvádí vždy a pouze jediný e-mailový kontakt center@allatra.org, kyjevskou korespondenční adresu a několik telefonních čísel opět pouze s ukrajinskou předvolbou.

Není zde uveden jediný přímý kontakt na jakéhokoliv národního zástupce; tedy ani na paní Hronovou, která se veřejně prezentuje jako koordinátorka hnutí AllatRa pro ČR. V případě mezinárodního hnutí, dle paní Hronové údajně postrádajícího centrální vedení, bych zcela samozřejmě očekával alespoň veřejné odkazy na národní koordinátory, zejména pokud existuje takové množství jazykových mutací centrálních webových stránek. Realita? Nula.

V úvodu článku z 19. srpna 2020, zmíněného zcela úvodem zde paní Eva Hronová uvádí: „…Dle mého je každé dělení špatné, destruktivní. Lidé by se měli snažit sjednotit, najít společnou cestu, dělit se navzájem o to krásné, ne dělit se navzájem od sebe na základě nesmyslných, námi lidmi vymyšlených rozdílů, hranic. Bůh nikdy nic nerozděluje, neodděluje, nedělá mezi námi rozdíly… budeme-li hovořit jazykem náboženství.“

Potom ale nerozumím důvodům, proč tyto, dle paní Hronové „nesmyslné rozdíly“, (abych uplatnil její vlastní formulaci) pan Danilov právě tyto rozdíly mezi stoupenci a odpůrci hnutí AllatRa definuje jako velmi ostrou dělicí čáru? Paní Hronové překvapivě nepřipadá destruktivní, když pan Danilov politické odpůrce „ideologie tvořivé společnosti“ (terminus technicus p. Danilova) považuje za přiměřené nazývat „zvířaty“ a „ne-lidmi“ a hodlá jim odejmout „…status člověka NAVŽDY“!!

Dále se paní Hronová odvolává na typologii sekt dle pana Vojtíška: „…Z Vašich přednášek jsem dospěla k názoru, že hlavními kritérii pro posouzení, zda jde o sektu či nějaké náboženské hnutí jsou zejména následující body…“:

K bodu „Odlišné normy… odlišný obraz světa“ pak uvádí: „…Podporujeme cenné lidské hodnoty jako je lidský život, svoboda člověka…

(Skutečně? Opět se ptám: jak si tedy paní Hronová vysvětluje, že pan Danilov mluví o skrytých odpůrcích „ideologie tvořivé společnosti“ jako o „zvířatech“ a „ne-lidech“ a hodlá jim odejmout „…status člověka NAVŽDY“?)

K bodu „Charismatická autorita“ paní Hronová uvádí: „… je zde několik lidí, jejichž názory s ostatními velmi rezonují, osoby, které svými vysokými morálními a duchovními hodnotami a vědomostmi, často z různých vědních oborů, jsou pro mnohé vzorem, hodným napodobování. Tito lidé nemají žádnou moc, spíše zkušenosti a zodpovědnost (například při koordinaci některých projektů).

(A co tedy celosvětově a silně centrálně propagovaní, pan Danilov – jasný ideolog a vůdce, plus jakási Anastasia Novych (údajná autorka celé série oficiálních učebnic hnutí AllatRa) píšící pod pseudonymem? Paní Hronová tvrdí, že se s dotyčnou autorkou osobně setkala. Ale ruku na srdce; pokud ji nezná VELMI OSOBNĚ a velmi dlouho, nejlépe od dětství (o čemž pochybuji), jak si paní Hronová může být jistá, že jí nepředstavili – bez servítků řečeno – „cvičenou opičku“? Pokud se mýlím, hluboce se omlouvám, ale nemohu si pomoci, na mne celé to hnutí přesně takto působí.

Co se týče sociální struktury skryté hluboko uvnitř jádra hnutí, několik obdobných modelů jsem již zažil. Model „neodolatelně charismatický, silný a moudrý vůdce (v našem případě p. Danilov), and ’his girls‘“…

Po zhlédnutí několika videí na mne Igor Michajlovič Danilov rozhodně nepůsobí ani jako „vzor hodný napodobování“ a už vůbec ne jako „člověk s vysokými morálními hodnotami“, jak paní Hronová doslova uvádí. Byť pana Danilova výslovně nejmenuje, koho jiného může mít na mysli? My „z venku“ vidíme stále jen tu jednu veřejně prezentovanou výraznou tvář…)

K bodu „Psychická manipulace“ paní Hronová uvádí: „… vše je dobrovolné, bez závazků, s důrazem na pevnost vnitřní opory každého člověka, na žití v souladu se svědomím, a důrazem na to, že nikdo a nic za nás naši cestu životem neprojde, uvědomění si odpovědnosti za své činy – vůči sobě i celé společnosti…

(Dle mého názoru – tvrzení „vše je dobrovolné…“ je opět v příkrém rozporu s plánem „evolučního“ převzetí veškeré politické moci, jak ho veřejně představuje pan Danilov. V tomto kontextu se mi právě rétorika paní Hronové zákonitě jeví jako manipulativní – pokud viděla inkriminované video, pak nelze než konstatovat, že paní Hronová líbivými slovy zjevně přikrývá nepokrytě totalitní ideologii pana Danilova. Pokud neviděla – ano, je pouze neinformovaná…)

K bodu „Naléhavost“ paní Hronová uvádí: „… informace o ní jsou dány na úrovni vědecky podložených faktů z oblasti fyziky, klimatologie, historie, astronomie…, ale svoboda je na volbě každého, jak s těmito informacemi naloží.

(Paní Hronová říká, že „…svoboda je na volbě každého, jak s těmito informacemi naloží.“ To mi v kontextu všeho výše poukázaného už samo o sobě zní rovnou jako výhrůžka: „Dobře si rozmyslete, jak naložíte s našimi interpretacemi vědecky podložených faktů „…z oblasti fyziky, klimatologie, historie, astronomie…“, protože od okamžiku, kdy se AllatŘanům podaří uchopit dostatečný podíl politické moci ve státě, nastane hromadné odnímání „…statusu člověka NAVŽDY“ všem odpůrcům „ideologie tvořivé společnosti“. To už je vyhlášení třídního boje se vším všudy tak, jak ho známe. Komunisté rovněž neváhali – zpočátku pouze rétoricky a po uchopení reálné moci ve státě i velmi názorně svým odpůrcům – „zakroutit krkem“…)

K bodu „Uzavřenost, obrana“ paní Hronová uvádí: „… ne, naopak, jsme otevřeni každému…“

(Proč tedy pro lidi „z venku“ existuje pouze jediný celosvětový kontaktní e-mail a jediné celosvětové www stránky, když existují i národní centra? To zákonitě vyhlíží jako velmi tuhý ideologizovaný centralismus, nepřipouštějící variantnost prvního kontaktu s „ideologií tvořivé společnosti“. Takový přístup vždy zřetelně indikuje opak názorové svobody, plurality a otevřenosti.)

K bodu „Nadšení“ paní Hronová uvádí: „… ano, pramenící ze společné, nezištné práce pro blaho celé společnosti…

(Ano, nadšení stále stejných tváří zvaných do natáčecího studia ze všech videí na „YouTube“ jen čiší – v tuzemských a sovětských dobových filmových dokumentech z padesátých let minulého století lze podobně nadšené výrazy tváří zapálených „budovatelů Nového, spravedlivějšího světového řádu“ spatřit rovněž. Dokonce celá ta formulace „(nadšení) …pramenící ze společné, nezištné práce pro blaho celé společnosti…“ – i její étos (patrně kouzlem nechtěného) – celé jako by to vypadlo přímo ze stroje času právě přibyvšího přesně z oné doby…)

K bodu „Oddanost, obětavost“ paní Hronová uvádí: „… naším „ředitelem“ je pouze naše svědomí. Neexistuje žádná hierarchie, žádní vůdci. Z mého pohledu snad – oddanost Lásce, tedy Bohu, tedy duchovnímu světu…

(A co tedy centrálně a celosvětově vyzdvihovaní – pan Danilov a Anastasia Novych, kterou kromě neověřitelného svědectví paní Hronové nikdy nikdo neviděl? Nikoho jiného než tyto dva ideové zdroje uvnitř oficiálních prezentací hnutí AllatRa prakticky nenajdete.)

I v časopisu „Polahoda“ zde se opakují velmi často stejné vůdčí tváře – a absolutně nejčastější jednotlivou tváří vůbec je opět zejména Igor Michajlovič Danilov, jehož vystupování je nápadně emocionálně strohé a působí na mne jako velmi necitelný člověk. Styl jeho veřejného vystupování mi velmi nápadně připomíná vystupování tiskových mluvčích policejních nebo vojenských složek v postsovětských zemích.

Na závěr této pasáže v souvislostech ocituji to „nejhutnější“ z výše uvedeného videa (ještě jednou zde):

Pan Danilov zcela nevzrušeně popisuje, jakým způsobem je třeba v postupných krocích politicky uchopit moc ve světě. Lidé, kteří se vzepřou, a budou proti budování „ideologie tvořivé společnosti“ (slovník samotného pana Danilova) – tak: „…tato zvířata – protože jen zvíře se může postavit proti, ne člověk… se musí zajistit… protože takováto šelma nemůže mít právo a postavení člověka… je to taková kategorie „ne-lidí“, zrádců… jestliže se člověk staví proti Tvořivé společnosti, ztratí status člověka, NAVŽDY. Tak je to. Tehdy bude všechno správné… Jestliže politici nebudou plnit volební sliby svým voličům, tak nejenže přijdou o svůj politický status, ale následně i o status člověka…

Aby bylo úplně jasno, takto pojaté politické uchopení moci pan Danilov nazývá „evoluční, mírovou a správnou cestou“, která nic neničí, ale jen buduje. Všechny ostatní státy se pak k postupně organizované koalici států vybudovaných zdola i shora na výše zmíněných zásadách později už jen „pokojně“ přidají. Ve videu zhruba od času 1:19:00 až do 1:25:53.

Nemohu si pomoci, ale vše výše zmíněné při podrobnějším pohledu vůbec v ničem nevyhlíží jako decentralizovaná organizace plná dobrovolníků na rovnocenné úrovni s vedením, usilující o harmonii a lásku pro všechny. Věřím přitom paní Hronové, že ona tomu tak chce rozumět a ze srdce si to tak i přeje. Je nadšena vším tím entuziasmem společných akcí a zcela jistě hezkými osobními vztahy mezi řadovými členy hnutí. Tak tomu bývá i u řadových členů například Svědků Jehovových“. Několik jsem jich poznal i dlouhodobě a osobně a jsou to upřímní a milí lidé.

Pokud se ale podívám nezávislým pohledem ZVENKU na viditelného duchovního vůdce hnutí AllatRa (a Igor Michajlovič Danilov jím evidentně je), jedná se o velmi drsně centralisticky vedenou politicko-duchovní sektu. Programem této sekty je postupné vybudování totalitní moci a poté se nebude štítit užití jakýchkoliv prostředků eliminace odpůrců „ideologie tvořivé společnosti“, jakmile k tomu její vůdcové budou mít dostatek politické moci – což je přímým požadavkem jejich doktríny.

Speciálně tento aspekt bych ve zkratce pojmenoval: „Duchovně řízlý komunismus verze 2.0“ – neboli „Jak přijít o status člověka snadno a rychle“.

Ale to stále ještě není všechno.

Ke svému stále rostoucímu úžasu jsem v průběhu pátrání po dalších informacích patrně narazil na vysvětlení fenoménu už dnes (psáno 7. 12. 2020) překvapivě velkého, a navíc stále rostoucího počtu příznivců hnutí AllatRa po celém světě. Předtím mi to bez dalších souvislostí nedávalo smysl. Duchovních hnutí nabízejících duchovní rozvoj a „převibrování“ celého lidstva nebo alespoň „zralých“ jednotlivců do „duchovně vyšších sfér“ je, a myslím, že bez nadsázky, všude jako hub po dešti…

Roste totiž poptávka.

Po pádu komunistického impéria Sovětského svazu a po krátkém období zdánlivého zklidnění, nám celková hladina negativních očekávání a napětí ve světě opět prudce narůstá a spolu s tím i míra existenciální úzkosti celých národů.

Energetická krize – CO2 krize – globální oteplování, rostoucí globální znečištění atmosféry, půdy a zejména oceánů, děsivá degradace zemědělské půdy v oblastech průmyslového zemědělství, přelidnění planety a často nevratná exploatace stále větší části dostupných přírodních zdrojů, zrychlené vymírání živočišných i rostlinných druhů, exponenciální nárůst globálního zadlužování prakticky všech států světa, setrvalý nárůst válečného napětí už i v Evropě, bezprecedentní nárůst imigrace zejména z jihu na sever, tlak už zjevně stále sílící islamizace západoevropských států, rozvrat mužsko-ženského konceptu tradiční rodiny a nekončící genderové zmatky a války, stále častější a mohutnější politické skandály a vyšetřování, poté tutlání skandálů sahajících celosvětově do nejvyšších politických kruhů, plošné zneužívání pojmů „konspirační teorie, fake-news, proruské weby atd…

A do toho všeho navíc velmi razantně vstoupilo ještě celosvětové korona-vyděšení a nedávno například i kniha „Covid-19, The Great Reset“ viditelně naaranžovaná za zády ministra Havlíčka přímo v televizním záběru: zde (od minuty 9:30). Kniha pochází z pera pana Klause Schwaba (jinak generálního ředitele Světového ekonomického fóra), a spoustě těch skoro nejděsivějších konspiračních teorií vlastně dává za pravdu zde.

Docela koncentrovaný mazec.

Co tím výčtem samých špatných zpráv chci uvést:

Hnutí AllatRa totiž, kromě politického programu rozvedeného v úvodní části článku, nepokrytě nabízí i údajně „reálnou“ nad-lidskou záchranu totálně vyděšeného lidstva skrze své údajné duchovní kontakty s mimozemskými entitami. Nic více, nic méně.

Divil bych se, pokud paní Hronová bude tvrdit, že ani o této části spektra „duchovních výstupů“ pana Danilova nic neví – tedy např. o tomto videu zde.

Krátce po začátku pořadu, v čase videa 00:00:47 – 00:01:21, pro časté diváky zjevně známý host p. Danilova, jistá „Žanna“, na jeho výslovnou žádost třikrát „mrká“ poněkud nelidským způsobem – rychlým vertikálním stažením zornice – na způsob malých koček, některých hadů nebo krokodýlů. Ale ani u žádného z těchto druhů nedochází k takto rychlému stažení zornice do úzké svislé štěrbiny a velmi rychlé roztažení zpět do okrouhlého tvaru – za stálého osvětlení. Navíc ve zpomaleném záběru je zřetelně vidět, jak duhovky obou očí během stažení zornice nápadně zesvětlají, vyblednou. Celé to působí velmi divně, až děsivě. Nedokážu posoudit, jestli je to nějaký druh triku nebo (ne)fyziologická, leč fyziologicky nevysvětlitelná realita. V čase 01:05:11 pak Žanna mrkne tímto způsobem i během řeči, což působí docela spontánně.

Videoanalýza tohoto jevu (nebo triku) zde, + další cílevědomá Žannina „předváděčka“ i se zpomalenými záběry z jiného videa: zde.

Na výčet podivností z kategorie „velmi silná káva“ můžeme navázat i dalším videem zde. „Guru Danilov and his girls“ pojednávají o devátém kruhu satana v souvislosti s rituály představitelů elit tohoto světa – od celebrit showbusinessu, nejvyšších zástupců církve i některých nejvyšších politiků až po královské rodiny, kteří všichni krvavě obětují děti, mimo jiné. Ponechávám bez komentáře.

Ale to zajímavější: Ke konci videa (od 0:56:35) se hovor stáčí právě k oněm mimozemským záchranářům a k údajné potřebě obnovy smlouvy pozemšťanů s nimi prostřednictvím nátlaku lidí „zdola“ (role řadových členů hnutí AllatRa?) na vlády, aby daly souhlas s pokračováním jejich role „meziplanetárních bodyguardů“.

Což má být nezištná služba na způsob dobrovolných hasičů, jak jsem pochopil.

Ti mimozemští rekové se mají jmenovat Anunnaki (původně jméno sumerského božstva) a pokud tento souhlas nedostanou, budou muset opustit planetu Zemi. (Mimochodem – v čase videa 00:58:34 Žanna patrně na souhlas s tímto tvrzením opět „mrká“ svislou zornicí.) Pokud lidští lídři tento souhlas udělí, i nadále nás Anunnaki ochrání před malými, šedivými a úplně nejzlejšími jinými mimozemšťany Appexiany, kteří už prý jednou lidstvo totálně zotročili pro práci v lomech a dolech a ke všemu je chovali i jako potravu – něco jako my krávy – asi tak před 24 000 lety.

Také jsou chudáci Anunnaki nespravedlivě očerňováni a obviňováni, že prý z lidí vysávají energii.

Takže pokud tu smlouvu o ochraně před zlými Appexiany s těmi hodnými Anunnaki jako lidstvo neobnovíme, hrozí nám, podle vážně míněné prognózy pana Danilova, opětovné a naprosté zotročení malými zlými šedivými Appexiany.

Ale zas na druhou stranu, „všechno zlé je k něčemu dobré“, takže jak ti zlí, tak i ti dobří mimozemšťané dokáží zastavit klimatickou apokalypsu, která se na lidstvo nevyhnutelně řítí…

No nekupte to, když se spása lidstva nabízí zadarmo, že?

Takže jsme se vlastně dozvěděli, proč tolik úzkostně naladěných lidí po celém světě vstupuje do AllatRa hnutí.

Zoufale touží po nadpozemském mesiášovi tohoto strašlivě nebezpečného, hroutícího se světa…

Jen mi vrtá hlavou taková velmi neduchovní, ba až přízemně nehodná myšlenka: Kde bere pan Danilov ty spousty peněz na provoz té spousty národních televizí půlky (ne-li už celého) světa, když tvrdí, že od lidí nic nechce a všechno to přesvědčování zbloudilého lidstva prý hradí z vlastních prostředků a z čiré lásky…? A dokonce už od roku 2013 – minimálně.

Existuje něco jako výroční finanční zpráva hnutí AllatRa alespoň pro ČR?

Rád bych paní Hronové už předem poděkoval za objasnění výše vznesených otazníků týkaje se nemalé kontroverznosti až bizarnosti témat předkládaných se samozřejmou nonšalancí panem Danilovem k uvěření nejen členům tohoto hnutí…

A pro úplnost dalších možných souvislostí, o nichž mi je něco známo, není od věci zmínit i podivné „přeřeknutí“ pana Jean-Claude Junckera, toho času předsedy Evropské komise, v Evropském parlamentu v jeho bruselském projevu 28. června 2016 na mimořádném zasedání Evropského parlamentu. (Analýza a pár dalších odkazů zde.) Pan Juncker se totiž tehdy otevřeně zmiňoval o „znepokojení vůdců jiných planet“. Toto jeho „přeřeknutí“ se chvilku přetřásalo i v některých evropských médiích a poté vše utichlo.

Až výše zmíněné výroky pana Danilova mi osvěžily paměť…

Náhledová fotografie z videorozhovoru zde.

Související články:

Češi také zařazeni do výzkumu, organizovaného náboženským hnutím Allatra.

Reflexe: AllatRa se snaží lidi sjednotit.

Subscribe
Upozornit na
guest
32 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
fck2020
fck2020
11. 4. 2023 10:31

allatra

10Apr2023_19-32-44.jpg
Last edited 10 měsíců před by fck2020
fck2020
fck2020
11. 4. 2023 10:27

Stacila mi informacia, ze tuto “sektu” podporuje satanista Bergoglio a viac som zistovat nepotreboval a k tomu este loga allatRa a tvorivej spolocnosti 😀

10Apr2023_18-05-03.jpg
Last edited 10 měsíců před by fck2020
Richenza Trijoni
Richenza Trijoni
19. 2. 2023 16:39

Myslím, že úkol varovat před různými sektami a náboženskými hnutími je vlastně zástěrka, skrýš pro vlastní strach, nejistotu v něco věřit. Jak a koho chcete varovat. To, že napíšete vaše informace, (které musí být zákonitě povrchní, protože to o čem píšete neznáte, nic o tom nevíte, jen si něco přečtete, případně uděláte rozhovor), neznamená, že jste porozuměl. A stejně jako všichni lidi na světě, svúj pohled i názor na to, či ono, “cedíte” přes své zkušenosti, znalosti, své vnitřní založení atd. atd. Jak tedy chcete někomu radit, či ho varovat. Jak víte, že pro daného člověka to nění zrovna to nejlepší,… Číst dále ->

Jitka Schlichtsová
Jitka Schlichtsová
Admin
Reply to  Richenza Trijoni
20. 2. 2023 14:39

Komu je váš komentář určen?

Karolína Hronová
Karolína Hronová
14. 12. 2022 10:46

Když článek čtu s odstupem znovu, vznikla potřeba ještě dodatečně okomentovat. Jsem dlouhodobý a velmi aktivní účastník projektu Tvořivá společnost a jsem moc ráda, že mě AllatRa i Tvořivá společnost v životě potkaly))). Osobně jasnou snahu Dingiru varovat lidi před Tvořivou společností a MSH AllatRa chápu – vysvětlím. Už na základních školách jsme varováni před různými nebezpečnými sektami, a je to dobře, protože existují. Jsou postavené na manipulaci, vysají z lidí peníze, mají přísnou hierarchii a ty extrémní dovádí lidi k sebevraždám. Je skvělé, že existují lidé, kteří mají za úkol tyto nebezpečné sekty a jejich praktiky odhalovat a společnost o jejich nebezpečnosti informovat.… Číst dále ->

Karolína Hronová
Karolína Hronová
14. 12. 2022 10:46

Obojí je však nebezpečné pro systém fungující na principu moci, principu rozděl a panuj, principu zisku na prvním místě, protože ukazuje, že fungovat se dá jinak, čestně a dobře, a to na mezinárodní úrovni. V projektu Tvořivá společnost je spousta lidí, kteří se hlásí ke křesťanství, islámu, buddhismu, bez vyznání i ateistů. MSH AllatRa i projekt Tvořivá společnost nemají v tomto světě obdoby. Je-li potřeba je někam zařadit, pak je potřeba vymyslet nový termín. Například antisekta. Tvořivá společnost sjednocuje lidi na hodnotě lidského života. Sekta ze své podstaty rozděluje. Antisekta tedy sjednocuje. A v případě Tvořivé společnosti na tom, co máme všichni společné.… Číst dále ->

Mato
Mato
8. 5. 2022 11:49

reakcia na tato zvířata – protože jen zvíře se může postavit proti, ne člověk… se musí zajistit Keby autor tohto clanku daval pri pozerani videa pozor, tak by si uvedomil, ze Danilov nedeli ludi na zvierata. Hovori o tom ze ludia (vsetci) maju v sebe dve podstaty. tu dobru a tu zlu. a zlu nazyva zvieratom. ta zla je odrazom nasej spolocnosti, kde sa chovame k sebe ako zvierata. je to normalne? uz tu je vidiet povrchnost znalosti autora.

Vladimíra
Vladimíra
17. 3. 2022 19:28

Allatra mě velmi zklamala, vůbec nepomáhá při válce na Ukrajině! Vidím jenom řeči bez skutečného soucitu a dokonce i zlehčování ruské agrese.

Nikola
Nikola
Reply to  Vladimíra
21. 5. 2022 20:55

https://youtu.be/eeJeKggXcTA …jak by jste si představovala pomoc? Byli nám dány čisté znalosti, na zlatém podnose přímo pod nos, je třeba rozpoznat co je to vědomí, a kdo nás má pod kontrolou, a potom budou pochopeny znalosti a to co je v nich obsaženo, až tak učiníte zjistíte že všechno závisí od každého znás, každá změna ,musí nejdříve přijít že vnitř, a nebudeme tak zodpovědnost házet na někoho druhého, I.G.M. pomáhá jak to jen jde , ale toho prva musí lidé uslyšet, krásný večer

Lukas
Lukas
9. 4. 2021 21:01

Tato reakce na clanek Evy Hronove ukazuje, jak autor zcela nechape smysl hnuti AllatRa a jeji cinnosti. Pro lepsi pochopeni, clanek pripomina neuspesneho akademika v zemedelstvi, ktery prednasi zkusenym lidem z vesnice, jak spravne maji sazet brambory. Zaroven si akademik neuvedomuje, ze pokud svou jadernou reci doopravdy vesnicky lid presvedci, naprezrok se jim brambory neurodi a to pro ne nebude dobre. Navic pouzite vyroky z poradu pana Danilova jsou autorem vytrzene z kontextu a bud umyslne ci z hlouposti je jim dan uplne opacny smysl. V neposledni rade me velmi pobavilo autorovo zamysleni nad financovanim. Ano, je to nepochopitelne pro cloveka kzery bloudi ve svych myslenkach.… Číst dále ->

Last edited 2 let před by Lukas
Barbora Mejzlíková
Barbora Mejzlíková
18. 12. 2020 21:17

Dobrý deň, mám dojem, že je to navniveč venovaný čas (ako pisateľa, tak čitateľa), pokiaľ text čitateľovi nevysvetľuje základnú používanú terminológiu. Napr. spomínaný pojem “zvíře” alebo “status člověka” – pretože takto ide len (s odpustením) o dojmológiu autora reflexie. Autor si robí vlastné skratky a domnienky v používaných pojmoch. Možno by bolo jednoduchšie, keby sa autor porozprával osobne s pani Hronovou? A ujasnil by si tým, čo pani Hronová vie, videla alebo nevidela? Toto je predsa pod úroveň autora, domýšľať si na toľkých miestach. Ďakujem za snahu, ale názor si radšej urobím sama, pretože tento článok sa po formálnej i obsahovej stránke dopúšťa… Číst dále ->

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Barbora Mejzlíková
26. 12. 2020 21:39

Dobrý den paní Mejzlíková. Uvádíte, že pojmy “zvíře” alebo “status člověka”, užité panem Danilovem v jeho proslovu, nejsou v mém článku dostatečně vysvětlené. Mám za to, že oba pojmy – “zvíře” i “status člověka” – jsou dostatečně obecné a každému srozumitelné i bez vysvětlování. Nebo je má pan Danilov nějak patentované na jiný význam? Potom byste měla pravdu, a bylo by třeba tento sémantický posun v chápání AllatRa terminologie ozřejmit. Pokud tedy je na místě tyto pojmy definovat jinak – prosím o vysvětlení. Navíc jste si možná nevšimla, že jsem pana Danilova citoval – to aby skutečně nedošlo k mýlce a každý si závěr… Číst dále ->

Karolína Hronová
Karolína Hronová
15. 12. 2020 10:01

Velmi tendeční a předpojatý článek plný hloupých spekulací. Míchá páté přes deváté. Jak se říká…. Co nevím, to si domyslím :D. Je ale hloupé a velmi nezodpovědné, pokud vlastní domněnky podbízím dalším lidem a manipulativně se tak snažím ovlivnit jejich názor. Každý má právo se vyjádřit. Ale bylo by také dobré, aby každý nesl odpovědnost za to, co sdílí. Mezi strukturou založenou na moci a strukturou založenou na zodpovědnosti je obrovský rozdíl. Tak obrovský, že je pro současného člověka, zvyklého pořád něco a někoho poslouchat, prakticky nepochopitelný. Jak můžou něco lidé dělat ve volném čase pro společnost, místo koukání na… Číst dále ->

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Karolína Hronová
26. 12. 2020 23:01

Dobrý den. Máte pravdu, o skutečném životě účastníka MSH ALLATRA nevím zhola nic – ale o tomto tématu jsem se nevyjadřoval. Ze zkušenosti vím, že je velmi povznášející být součástí něčeho nového a velkého, co se právě rodí. Souhlasím i s myšlenkou nepřímé úměrnosti vnitřní svobody a míry televizního, “hospodského” nebo jinak “masového” konzumu. Že “centrální mozky manipulují lidmi plnými strachu” v důsledku konzumního života a “sdírají je z kůže” beru jako výstižnou zkratku. I s Vámi zmíněnou interpretací založenou na šablonách myšlení souhlasím – každý máme “ty své” šablony a neumíme myslet jinak. Abstraktní myšlení je z definice “šablonovité”. Záleží ale na uměřenosti šablon,… Číst dále ->

Karolína Hronová
Karolína Hronová
Reply to  Ramon Nedbal
6. 1. 2021 18:43

Hnutí nemá a nikdy nemělo mocenské ambice.

Last edited 3 let před by Karolína Hronová
Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Karolína Hronová
15. 1. 2021 21:59

Tento Váš názor neodpovídá slovům p. Danilova. (čas 1:19:00 až 1:28:00) Otázka moderátorky: “Jaké jsou potřebné kroky k realizaci takovéto společnosti?” (= ‘Tvořivé společnosti’ v pojetí I.M.Danilova) Odpověď p. Danilova (mírně zestručněno): “Existují dva způsoby: 1/ informovat veškerou světovou veřejnost a uspořádat referendum. Toto ale není ta správná cesta. Hrozí konfrontace a nedorozumění a takovýto prudký přechod způsobí chaos. A také by to trvalo příliš dlouho. Podle mého názoru je nejsprávnější konat prostřednictvím politiky – přes zavedený politický systém, který v současnosti dominuje. Budeme hlasovat pro politiky, kteří jsou připraveni realizovat ‘Tvořivou společnost’ (= ‘T.S.’). Takto se vše výrazně urychlí a zlepší. Například… Číst dále ->

Lucie
Lucie
Reply to  Karolína Hronová
11. 5. 2022 13:50

Tak zcela určitě 🤣. Možná byste měla shlédnout všechna videa a programové body vašeho oblíbeného “hnutí”.

Karolína Hronová
Karolína Hronová
Reply to  Ramon Nedbal
7. 1. 2021 22:06

Ano, vyjadřoval jste se. Nechci se s vámi přít o slovíčka. Zbytečně hledáte špínu, která neexistuje. Pokud, pane Nedbale, chcete skutečně poznat pravdu a ne žít ve strachu vlastních domyslů a domněnek, navrhuji vám dát si skutečnou práci a podívat se na všechny pořady na AllatRa TV, pozorně a od začátku až do konce. Jste-li čestný člověk, strach vás opustí. A možná získáte mnohem víc. Zdaleka se nejedná pouze o debaty s Igorem Michajlovičem Danilovem. Je patrné, že jste ve své povrchní analýze byl velmi nepozorný. MSH ALLATRA má mnoho projektů, které jste pominul. Tento komentář je pro vás i pro čtenáře,… Číst dále ->

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Karolína Hronová
17. 1. 2021 0:15

Nehledám špínu. Ani nežiji ve strachu domněnek. Pouze komentuji výroky p. Danilova. Podíval jsem se, na Vaše doporučení, na 2 další pořady (kontrola-stinu-bezny-den-naseho-zivota + jak-clovek-privolava-demony-do-sveho-zivota). Co mne zaujalo v prvním videu, bylo sdělení, že Andrejovi a Elčinovi “nebylo dovoleno” něco z jimi předváděných technik ukázat. Neboli někdo nad nimi vládne. Nemuseli to zdůrazňovat. Sami to tak řekli. Shrnu závěr z obou pořadů – řekl bych, že pokud má někdo potřebu se zabývat démony (ať je tak vědomě nazývá nebo ne), bude se s nimi i setkávat. Jako boží děti jsme VŠICHNI spolutvůrci své reality. Většinu jevů v obou pořadech popisovaných jsem v nějaké podobě zažil. Jen… Číst dále ->

Peter
Peter
Reply to  Ramon Nedbal
8. 2. 2022 1:19

Zdravim vas,
Spinu hladat netreba, oni sami ju vytvaraju, prezentuju a len isty druh ludi ju dokaze prehliadnut, alebo prijat ako pravdu….. poznam viac ludi ktorim tato sekta zivot znicila, a nie je to koniec… tieto spiny si dovoluju vysielat online o tom ako treba zmenit ustavu pre ich potreby… uz to nepotrva dlho a organy cinne v trestnom konani sa budu zaoberat aktivitou tohto hnutia… ucta vsetkym co z hnutia odysli, nepridali sa a hlboka lutost kazdej chytenej obete… 

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Peter
11. 4. 2022 17:37

Dobrý den Peter,
díky za sdílení dalších informací o svědectvích bývalých členů i o dalších aktivitách p. Danilova a hnutí Allatra ve Vaší následující odpovědi směrem k paní Hronové.

Karolína Hronová
Karolína Hronová
Reply to  Peter
14. 12. 2022 10:10

Toto je velmi vážné obvinění. V projektech hnutí se účastním velmi dlouhou dobu, mnohé koordinuji, mám bezprostřední dlouhodobou zkušenost s obrovským množstvím účastníků i na mezinárodní úrovni, a proto vím, jak tento projekt funguje, jak se chovají sami účastníci. Jedním z pilířů Tvořivé společnosti i hnutí AllatRa je Svoboda volby. Jak se to projevuje v praxi? Každý se účastní libovolného projektu do té míry, do které sám chce. Za celou dobu fungování v projektech se mi nestalo, že by mě někdo do něčeho nutil, říkal musíš, dělej, zaplať, nebo…. nikdy se mi dokonce ani nestalo, že by mi někdo vyčetl, pokud jsem v projektu z různých důvodů… Číst dále ->

Lucie
Lucie
Reply to  Karolína Hronová
11. 5. 2022 14:02

Myslím, že svými radami byste se měla řídit především vy sama… Politické ambice z jejich propagačních materiálů jen čiší, stejně jako to, že jsou naprosto jednoznačně apokalyptickou sektou přiživující se na strachu a zmatenosti lidí v současné spol. Mimochodem tváří se jako nějaká alternativa stávajícího systému a přitom zastávají v bleděmodrém myšlenky jako stávající “elity” např. EU, WEF, OSN atd. vnímavému člověku to dojde, že ty dnešní elity o nic jiného než o změnu celosvětového systému neusilují – takový nový komunismus, s tím že ty elity si i tak zůstanou na vrcholu toho žebříčku ničím nerušené, a masám bude vládnout nějaký rádoby samozvaný guru… Číst dále ->

Peter
Peter
Reply to  Karolína Hronová
8. 2. 2022 1:11

Dobry den p. HRONOVA Pokial nieste chora sekta, a Danilov je clovek vysokych hodnot poprosim vysvetlit… Zhanu a to ako je na obeznej drahe zeme, ziaden zo satelitov USA, Ruska ju nezachytil, a kedze vysiela na zem v rustine (ukraincine) pre VAS (allatranov), je zvlastne ze ju nezachytil ani jeden z mnozstva radio amaterov, poprosim vysvetlit ako teda tento Anunak komunikuje do Tik toku (aliensoul28)…. dalej ma zaujimaju Runy v ociach Danilova, co na to hovoria ocny doktori, ozivenie a zabitie sliepky, ad. 1 ako prezentacia duchovneho vodcu absolutne nevhodna, alebo Jezis, Mohamed… atd niekoho zabili aby mohli prezentovat vzkriesenie?… dalej… ak p.… Číst dále ->

Lucie
Lucie
Reply to  Karolína Hronová
11. 5. 2022 13:48

Myslím, že ten kdo kličkuje a snaží se obhájit neobhajitelné, jste vy, nikoliv autor článku. Vidím to úplně stejně, totalita jako řemen, která se snaží prodat sama sebe zabalenou do množství líbivých slov a příslibů, které zalahodí pohodlným lidem, kteří doufají, že se někdo postará o jejich bezpečí a hlavně životní “jistoty”. Jak duchovní…

Dominik Čejka
Dominik Čejka
9. 12. 2020 13:54

Druhá část komentáře. Úplný závěr je také velmi zajímavý. „A pro úplnost dalších možných souvislostí, o nichž mi je něco známo, není od věci zmínit i podivné „přeřeknutí“ pana Jean-Claude Junckera, toho času předsedy Evropské komise, v Evropském parlamentu v jeho bruselském projevu 28. června 2016 na mimořádném zasedání Evropského parlamentu. (Analýza a pár dalších odkazů zde.) Pan Juncker se totiž tehdy otevřeně zmiňoval o „znepokojení vůdců jiných planet“. Toto jeho „přeřeknutí“ se chvilku přetřásalo i v některých evropských médiích a poté vše utichlo.“   A jaký je tedy podle mě světonázor, který vedl pana Ramona Nedbala k sepsání jeho článku? To si nechám pro sebe, abych nešířil polopravdy. J Tak… Číst dále ->

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Dominik Čejka
11. 12. 2020 21:35

K Vaší závěrečné, velmi otevřené otázce na mé světonázorové pozice:
Oceňuji Váš postoj: „To si nechám pro sebe, abych nešířil polopravdy.“ Domnívám se, že byste svým odhadem pravděpodobně minul 😉

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Dominik Čejka
11. 12. 2020 21:36

Ohledně skutečné podstaty VZTAHŮ, které považuji za podstatu našeho bytí, jsme v námi momentálně žitém mentálním stavu „tady a teď“, všichni prakticky slepí a i v tomto stavu přesto nějak modulujeme (byť zcela nevědomě – mimoděk) veškerou fyziku hmoty kolem sebe, kam až dohlédneme. Jakoby platilo zároveň „Jste bohové – a boží slovo nemůže být zrušeno…“ a v jistém smyslu současně i: „Jsem blbý, jak daleko vidím.“, abych nikoho neurazil 😉 Za normální už jaksi instinktivně považujeme predátorskou mentalitu „matky přírody“. Nejsme si bezprostředně vědomi, že vědomou podstatou všech našich vztahů by měla být Láska. Ta bezpodmínečná, řecky „agapé“. Ale není, nežijeme ji,… Číst dále ->

Dominik Čejka
Dominik Čejka
9. 12. 2020 13:51

První část komentáře. Zajímavý článek. Netýká se ale zdaleka srovnání „tvrzení paní Hronové s výroky Igora Michajloviče Danilova ve videích, kterými se hnutí AllatRa prezentuje“, jak je uvedeno v prvním odstavci pod titulkem článku. Text má podle mě dvě části. V první jde víceméně o zmíněné srovnání. Druhá část, která začíná větou „ale to stále ještě není všechno“, se dostává text na úplně jinou rovinu a dává tušit, jaký autor zastává světonázor a co ho pravděpodobně motivovalo k sepsání svého pojednání. Samozřejmě čtu onen světonázor a motivaci „mezi řádky“, protože nejsou nikde explicitně vyjádřeny.   K mojí spekulaci mě vedou věty jako například: „zneužívání pojmů… Číst dále ->

Last edited 3 let před by Dominik Čejka
Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Dominik Čejka
11. 12. 2020 21:27

Vážený pane Čejko, děkuji za podnětnou výzvu. Zkusím se s ní popasovat, jak umím. Začnu těmi třemi tečkami z konce: Pokud se pan Juncker nepřeřekl, mohlo by to znamenat, že je v nějakém typu „mimozemských“ kontaktů také „namočený“. Buď á-la pan Danilov nebo jinak. Ale není v našich možnostech dokladovat nic z toho. Možná se opravdu jen nějak divně přeřekl (bez uvozovek). Třemi tečkami naznačuji, že nemohu vyloučit žádnou – ani zcela protilehlou variantu spektra možností: totiž že se tak vyjádřil zcela vědomě; když může pan Danilov, proč by nemohl pan Juncker. Mocní lidé mívají občas dost bizarní koníčky… A odpovědi k začátku Vašeho komentáře: K sepsání… Číst dále ->

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Dominik Čejka
11. 12. 2020 21:30

Zajímalo by mne, na oplátku, jak si vysvětlujete evidentní záměr pana ministra Havlíčka vystavit knihu „Covid-19, The Great Reset“ viditelně na kameru titulní stránkou? Takto si nikdo do knihovničky knihy neodkládá. Ta kniha pojednává zhruba o tom, že je třeba uchopit příležitost za pačesy a pandemii Covid-19 přetavit do komplexního ekonomicko-politického přenastavení celého světa, bez jakékoliv zmínky o suverenitě státnosti – a kritici tím pádem očekávají, že stejně tak i velmi na úkor občanských svobod – a ihned jsou označeni za konspirační teoretiky se vším myslitelným opovržením, který dnes tento potenciálně neutrální pojem s sebou nese. S tím stažením zornic máte, pane… Číst dále ->

Ramon Nedbal
Ramon Nedbal
Reply to  Dominik Čejka
11. 12. 2020 21:33

Ovšem popírání skutečnosti, že naprosto stejnými metodami pracují i tajné služby všech ostatních mocností – tj. americké, izraelské, francouzské, německé atd., jeví se mi jako velmi naivní. Takže pokud se podíváme na většinové souvislosti užívání pojmů kategorie „konspirační teorie, fake-news, proruské weby atd. …“, je viditelná zcela zřejmá tendence oficiálních médií nakloněných (neboli stranících) té které mocnosti/alianci/vládě tyto termíny skutečně zneužívat k očernění a onálepkování JAKÉKOLIV „té druhé, nepřátelské“ názorové strany. Nikdy té vlastní, či spojenecké. Otevřená diskuze bez extrémně vyhrocených emocí Z OBOU STRAN prakticky není možná. Komunity věřících jedné strany se uzavírají každá do té své a „jedině správné“ bubliny… Číst dále ->