Nový rok 175 víry bahá´í – nový den, obnova a příležitost k restartu

Nový rok 175 víry bahá´í – nový den, obnova a příležitost k restartu

21. března slavili bahá’í z celého světa Nový rok (Now-rúz). Je to prastarý svátek, který sahá až do dob vzniku zoroastrismu v Persii před třemi tisíci lety a zmínky o něm najdeme v Avestě, sbírce posvátných textů zoroastrického (párského) náboženství. Svátek Now-rúz je historicky svátkem náboženským, ale v dnešní době jej slaví např. také nábožensky neaktivní Íránci jako svátek jara. Podle íránského a bahá’í kalendáře je 21. březen prvním dnem v roce a zároveň prvním jarním dnem, novým dnem a dnem obnovy.

Jak íránský, tak bahá’í kalendář je solární. Bahá’í ovšem kalendář člení odlišně. Jejich kalendář má 19 měsíců po devatenácti dnech. Každý měsíc i den v týdnu má svůj název podle vlastností Boha. Členění zavedl Sajjid Alí Muhammad zvaný Báb, zakladatel hnutí bábí a předchůdce Bahá’u’lláha (Mírzy Husajna Alí Núrího), zakladatele náboženství (víry) bahá’í. Obě náboženství vznikla v polovině 19. století v Íránu. Protože se roky počítají od Bábova veřejného vystoupení roku 1844 křesťanského kalendáře, začal letos pro bahá’í na celém světě 175. rok. Každoročně se k oslavě scházejí také bahá’í věřící v Praze, kteří k tomuto radostnému svátku zvou i ty, kteří se k bahá’í víře nehlásí. Oslava vždy začíná „duchovní částí“, která sestává ze čtení z bahá’í svatých textů a ze zpěvů. Poté nastane čas pro „materiální část“ vyhrazenou hodování a rozpravám o všem možném.

Specifickou událostí, která předchází oslavě Nového roku je období devatenáctidenního půstu. Půst připadá na jeden měsíc v roce zvaný ´Alá´ (Vznešenost). Končí vždy dnem před Novým rokem, tj. 20. 3. a otevírá měsíc další nazvaný Bahá (Skvělost).  Prakticky to znamená, že bahá’í nejedí a nepijí od východu do západu slunce. Půst vnímají jako symbol, jehož prostřednictvím se člověk zdržuje žádosti. Je to období duchovní obrody. Dle slov bahá’í věřících se v období půstu otevírá čas pro „introspekci“, kdy člověk intenzivněji „vnímá svůj vlastní organismus“ a jinak prožívá čas modlitby. Období půstu lze připodobnit k měsíci a modlitbu ke slunci. Člověk díky nim získává určité „osvícení“.

Prožitky půstu mají navodit těsnější spojení s Bohem, který by dle bahá’í svatých písem člověku neudělil nic, co mu neprospívá. „Nařídili jsme vám půst během krátké doby a jako jeho konec jsme určili svátek Nou-Rúz…Cestující, nemocní a těhotné či kojící ženy nejsou vázáni půstem… Zdržte se jídla a pití od slunce východu do slunce západu a chraňte se, aby vás žádost nepřipravila o tuto milost, jež je zanesena v Knize“.  Bahá’í věří, že půst je tedy prospěšnou aktivitou, disciplínou, příležitostí k obnově a k restartu životních sil, které mají svůj zdroj v Bohu.

Martha Rootová (1872–1939).

Bahá’í věřící v Čechách si ovšem v březnu připomněli ještě jednu událost, která souvisí s uvedením bahá’í víry do veřejného povědomí. Došlo k ní před 90. lety 20. 3. 1928 díky americké novinářce a esperantistce Martě Rootové, kterou přijal tehdejší prezident T. G. Masaryk. Martha Rootová, sama bahá’í věřící, s prezidentem hovořila o smyslu a principech bahá’í víry a o nutnosti aktivního realizování světového míru. Z jejich setkání pochází Masarykův sympatizující postoj vůči bahá’í víře vyjádřený několika výroky: „Pokračujte v tom, co děláte. Rozšiřujte toto učení humanity a nečekejte na diplomaty. Ale je to veliká věc, že lidé na vlivných místech začínají mluvit o těchto univerzálních mírových principech. Jděte s těmito principy mezi diplomaty, do mírových společností, do univerzit, škol, církví a také o nich pište. Světový mír přinesou jen lidé.“[1]

Náhledový obrázek je z pozvánky na oslavu Nového roku.

Fotografie Marty Rootové byla použita ve filmu „Historie Baháʾí Víry v českých zemích (období 1852–1989)“. Více o tomto filmu je zde, samotný film je k dispozici zde.

K dispozici je článek k 90. výročí setkání Marty Rootové s T. G. M i tisková zpráva.

Odkazy na další informace o víře bahá´í jsou v článku zde.

[1] Anglický originál článku Marty Rootové s názvem ‘President Thomas Masaryk’ pochází z amerického bahá’í časopisu ‘The Star of the West’ z října 1928, str. 198–202, volume 19, no. 7, 1928–1929. Na internetu se anglický originál tohoto článku nachází na: www.starofthewest.info . Český překlad článku Marty Rootové z října 1928 o její audienci u prezidenta Masaryka: https://www.praha.bahai.cz/90let-od-audience-T.G.Masaryka-Bahai-novinarce-Marte-Root.pdf.