Pozvánka: Náboženstvá pod lupou 2024

Centrum pre religionistiku a historické štúdiá, n. o. (CEREHIS) je nezisková organizácia z Košíc, ktorá  pravidelne realizuje obľúbené cykly prednášok na témy spojené s religionistikou a históriou. Od februára 2024 prinesie svojim priaznivcom už šiesty ročník prednáškového cyklu s názvom  „Náboženstvá pod lupou“. Aj tento rok prinesie zaujímavú mozaiku tém a to obľúbenou online formou. Veríme, že si medzi nimi nájdete svoju obľúbenú.

Všetky prednášky v rámci prednáškového cyklu budú realizované formou živého vysielania na platforme YouTube. Počas prednášok bude prebiehať aj diskusia na otázky položené z publika, čím si prednáška zachová interaktivitu. Prednášky budú streamované na YouTube kanáli CEREHISu. Odporúčame odber kanálu, ktoré umožní pripomenutie každej našej prednášky vo vašom konte. Link pre sledovanie prednášok  nájdete najneskôr 30 minút pred začatím prednášky na webovej stránke a facebookovej stránke organizácie.

Náboženstvá pod lupou 2024

Abstrakty prednášok a bližšie informácie:

Kórejský Konfucianizmus v modernej dobe: prežívajúca tradícia alebo nostalgická retrospektíva? (21. 2. 2024), prednáša Mgr. Alexander Gubo

Ohľadne Kórey sa často hovorí, že Konfuciánske hodnoty dodnes definujú rôzne aspekty jej fungovania. Na jednej strane, impakt niekoľkostoročných tradícií sa nedá zaprieť, na druhej strane však oplatí pozrieť aj na to, do akej miery sú Konfuciánske hodnoty modernej Kórejskej Republiky produktom tejto ideológie, a nakoľko ide o „nostalgickú Konfucianizáciu“ rebríčka hodnôt posledného storočia.

Mgr. Alexander Gubo študoval religionistiku na FIF UK. V Kórejskej Republike ukončil magisterské štúdium kórejských štúdií na Hanyang University. V súčasnosti sa venuje doktorandskému štúdiu v odbore kultúrna antropológia na Academy of Korean Studies.

Prevencia a pomoc obetiam „siekt“ (20. 3. 2024), prednáša Mgr. Jitka Schlichtsová

Možno vôbec poznať, že je nejaké náboženské spoločenstvo nebezpečné? Čo sú to sekty a nové náboženské hnutia? Aké sú ich znaky, domnelé a skutočné nebezpečenstvá? Ako v tejto oblasti preventívne pôsobiť a ako pomáhať tým, ktorých blízki vstúpili do niektorého radikálneho náboženského spoločenstva alebo tým, ktorí jeho rady práve opúšťajú? Kde hľadať informácie, radu a pomoc v Česku a na Slovensku?

Mgr. Jitka Schlichtsová je doktorandkou Evanjelickej teologickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Vyučuje religionistiku a psychológiu, je predsedníčkou českej Spoločnosti pre štúdium siekt a nových náboženských smerov, redaktorkou štvrťročníka o súčasnej náboženskej scéne Dingir a internetovej služby Náboženský infoservis. Dlhodobo sa zaujíma predovšetkým o problematiku pôsobenia tzv. sekt v Česku aj na Slovensku.

Odkiaľ pochádza Biblia (17. 4. 2024), prednáša Peter Málik, MPhil, PhD.

Keď sa povie „Biblia“, dnešný čitateľ si predstaví tlačenú verziu v knižnej podobe, prípadne elektronický text v mobilnej aplikácii či na internete. Počas väčšiny dejín kresťanstva sa však texty Písma tradovali ako rukopisy – jedinečné, ručne zhotovené artefakty. Prednáška bude malou exkurziou do sveta takýchto biblických rukopisov. Zameriame sa na texty Nového Zákona, kde si priblížime najvýznamnejšie artefakty, ich objavy ako aj rôzne zaujímavosti, ktoré pri ich štúdiu možno postretnúť.

Peter Málik, MPhil, PhD. je biblista. Magisterské a doktorandské štúdium absolvoval na University of Cambridge (Peterhouse), kde sa venoval štúdiu novozákoných rukopisov a filológii. Momentálne pôsobí na Katedre Teológie a Katechetiky na Univezite Mateja Bela. Donedávna bol spoluriešiteľom vedeckých projektov na Ludwigs Maximilian Universität v Mníchove, kde skúmal paratextový obsah byzantských biblických rukopisov, a tiež na Kirliche Hochschule Wuppertal, kde sa podieľal na príprave kritického vydania gréckeho textu Zjavenia Jána. 

Vnímaní apokalypsy ve středověku (15. 5. 2024), prednáša: doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D.

Apokalypsa neboli Zjevení svatého Jana je poslední knihou biblického Nového zákona. Jan své proroctví ukryl do složitého sledu snových vizí. Jsou naplněny fantastickou a mnohovrstevnou symbolikou světel, barev, zvuků, čísel a podivuhodných bytostí. Jeho text bylo možno v průběhu lidských dějin neustále aktualizovat, hledat líčené události a postavy v minulosti a současnosti.Ve středověku většina lidí věřila, že dějiny spějí ke svému konci. Mnozí byli dokonce přesvědčeni, že se Janovo proroctví už brzy vyplní, a touto optikou pak nahlíželi na svou současnost. Zejména v časech velkých společenských krizí pozdního středověku hledali paralely mezi prorockým textem Zjevení svatého Jana a aktuálními událostmi. Pomáhalo jim to překonat pocit nebezpečí, nejistotu a zmaru, který je v době morové pandémie a válečného běsnění obklopoval. Na jedné straně text Apokalypsy sice přináší líčení hrůzných pohrom a záhuby děsivého množství lidí, na straně druhé ale vrcholí silným tématem naděje.Císař Karel IV. cílevědomě připravoval svou zemi na apokalyptické časy a přerod křesťanstva do nové vývojové éry. Apokalypsa na jeho hradě Karlštejn patří k nejrozsáhlejším nástěnným malbám svého druhu v celé Evropě, Zlaté bráně nově budované katedrály sv. Víta vévodila na jeho popud obří mozaika Posledního soudu. Čeští husité dokonce věřili, že již do apokalyptických časů vstoupili a válka je zkouškou věrných Kristu.

Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph. D. působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde přednáší středověké a raně novověké dějiny a garantuje studijní program Prezentace historického a kulturního dědictví.Jeho badatelské a publikační aktivity jsou zaměřeny především na problematiku šlechty ve vrcholném a pozdním středověku, světské i duchovní elity v období husitské revoluce a vůdčí osobnosti i správně politické struktury poděbradské a jagellonské éry. Je autorem monografií Zikmundovi věrní na českém severovýchodě (2005); Páni z Dobrušky a z Opočna. Kolonizátoři, dvořané, válečníci (2007); Hynce Ptáček z Pirkštejna. Opomíjený vítěz husitské revoluce (2011); Jindřich starší z Minsterberka. Syn husitského krále. Velký hráč s nízkými kartami (2016) a spoluautorem řady kolektivních děl.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments