Buď milá, modli se a poslouchej: čtyřdílný seriál o mormonské polygamní skupině

Keep Sweet: Pray and Obey (česky přeloženo jako Modlit se, poslouchat, neodmlouvat), čtyřdílná dokumentární série Netflix, premiéra 8. června 2022, režie: Rachel Dretzinová, jednotlivé díly 45–53 minut.

V roce 2022 uvedla společnost Netflix čtyřdílný dokumentární seriál o FLDS, neboli fundamentalistické mormonské církvi.[1] Ten skrze výpovědi bývalých členů FLDS vykresluje asi patnáctileté období mezi lety 1995 ̶ 2010, kdy se toto společenství radikalizovalo. Radikalizace vyvrcholila zadržením a odsouzením jeho hlavního vůdce, proroka Warrena Jeffse.

V dokumentární sérii vystupuje nejen bratr samotného Warrena Jeffse (*1955), ale i ženy, které se ve čtrnácti letech staly nezletilými manželkami jeho otce, proroka Rulona Jeffse (1909–2002). Příběh je pak doplněn o svědectví vyšetřovatelů, novinářů i právníků, kteří se případem zabývali a kteří přispěli k zatčení a odsouzení Warrena za kuplířství a sexuální zneužívání mladých dívek.

Historie mormonského fundamentalismu

FLDS má své počátky v době sporů o mormonskou polygamii, která je v církvi nazývána plurální manželství. Tato náboženská praxe byla poprvé zavedena Josephem Smithem (1805–1844) na konci třicátých let 19. století v jeho nově vzniklé mormonské církvi. Jednalo se podle něj o duchovní požadavek, který člověku umožní dostat se do nejvyššího nebe a stát se bohem. Jakkoliv byla nauka Josephem Smithem učena tajně, již za jeho nástupce, Brighama Younga (1801–1877), se polygamie stala oficiální součástí mormonské víry. Spolu se začleňováním mormonské církve do americké společnosti v osmdesátých letech 19. století vzrůstal tlak ze strany vlády Spojených států na zrušení polygamie. Nakonec byla skutečně roku 1890 čtvrtým mormonským prorokem odvolána.

Církev se sice polygamie vzdala, ale část věřících se s tím odmítla smířit, a oporu pro své přesvědčení hledala v údajném dopisu Johna Taylora (třetího vůdce mormonské církve, (1808–1887). Ten prý tušil, že jeho nástupce Wilford Woodruff (1807–1898) se polygamie zřekne, a tak pověřil svého syna, aby utekl do pustiny a praktikoval plurální manželství v tajnosti. Ačkoliv je pravděpodobné, že tato verze příběhu je silně mytologizována, faktem zůstává, že na začátku 20. století se objevuje místo, kde se polygamní rodiny začnou sdružovat. A tím místem bylo Short Creek.

Short Creek samozřejmě nebylo jediným místem, kde mormonští polygamisté žili. Mnoho jich také žilo a pracovalo v Salt Lake City, hlavním městě státu Utah, kde se jim dařilo nepozorovaně praktikovat svou víru a svůj styl života. Následovalo dlouhé období, během kterého neexistovalo jasné vedení této komunity, ale to se v roce 1986 změnilo. Jeden z vůdců polygamní komunity, Rulon Jeffs, se tehdy prohlásil za proroka. A právě tehdy začíná příběh dokumentárního seriálu Buď milá, modli se a poslouchej.

Díl první: Věčně mladý Rulon

V prvním díle dokumentárního seriálu poznáváme dvě ženy, které byly v šestnácti letech oddány za Rulona Jeffse. Tomu tehdy bylo přes osmdesát let a měl již více než dvacet manželek. Ve svých výpovědích popisují traumatické zážitky, které jako mladé nevěsty zažily, i to, jak musely jako ještě neplnoleté rodit děti. Jejich příběh je ale jen součástí sítě, kterou Rulon vybudoval, a v níž obchodoval s mladými dívkami v rámci své náboženské komunity. Jako prorok měl absolutní dohled nad všemi svatbami a většinou i určoval, kdo si koho vezme.

Členové FLDS věřili, že je Rulon jediným božím prorokem na zemi a že nikdy nezemře, ale s druhým příchodem Ježíše Krista zázračně omládne. Není proto divu, že mrtvice a následná smrt proroka způsobily velký zmatek v tomto náboženském společenství. A byl to právě jeden z desítek Rulonových synů, Warren, který se v posledním roce života svého otce dosadil na jeho místo. Po Rulonově smrti učil, že on sám je omlazeným vtělením svého otce, a že tedy toto proroctví bylo pravdivé.

Právě v době závěru Rulonova života bylo jako místo pro zimní olympiádu 2002 vybráno Salt Lake City, hlavní město státu Utah, v němž tvoří většinu obyvatelstva příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (tzv. mormoni). Tehdy začan Warren učit, že brzy nastane zničení světa, že celé Salt Lake City bude během olympiády zničeno a že se všichni skuteční členové církve musí shromáždit v Short Creek. Než k tomuto exodu došlo, žila více než polovina členů FLDS v menších samostatných komunitách. Ačkoliv k žádné apokalypse nedošlo, Warren vše vysvětlil tím, že Bůh dal svatému lidu ještě trochu času a že nyní nastane období zkoušek, kdy se pozná, kdo je pravověrný a kdo pochybuje. A místem zkoušky mělo být právě Short Creek.

Díl druhý: Přežijeme jen v Short Creek

Díky přesunu do Short Creen upevnil Jeffs svou moc nad celým polygamním společenstvím. Ačkoli Short Creek mělo pro polygamní mormony velký historický význam, pod vládou Warrena Jeffse jako proroka se zavedené pořádky zcela změnily. Při stěhování dával Jeffs pozor na to, aby veškeré pozemky a majetky na tomto území byly přepsány do rukou FLDS. Tím získal absolutní moc nad celým Short Creekem a začal se svou reformou, která měla zjistit, kdo je skutečně pravověrným členem. Nejprve začalo být zakazováno určité oblečení a účesy, následně byla zakázána zábava, hry, sporty a jiné než církevní písně. Jak bývalí členové FLDS v dokumentární sérii vypovídají, zákaz červené barvy na celém území Short Creek byl jakýmsi symbolickým zlomem.[2]

Právě v Short Creek se výrazně posunula hranice oddávaných dívek. Warren Jeffs snížil věk z 16 až 18 let na pouhých 14, což se setkalo s nevolí u některých rodin. To vyvolalo sérii exkomunikací, během nichž byli z Short Creek vyhnáni všichni členové, kteří pochybovali o Warrenově zmocnění jako proroka a jeho nových pravidlech. Všechny jejich manželky a děti přeřadil k jiným mužům, nebo si je přivlastnil sám. Pro lepší kontrolu všech obyvatel vytvořil Warren jakousi mravní policii a instaloval všude kamery, které sledovaly tisíce obyvatel tohoto města. Nic však nemohlo připravit členy FLDS na zrození Warrenova Sionu a na to, co se tam odehrálo.

Díl třetí: Sion bude spasen dětmi

Už v roce 2003 přišel Warren s božím zjevením, které tvrdilo, že někteří z pravověrných jsou připraveni vstoupit do Sionu a že tento Sion bude skutečným místem na zemi. Nikdo z členů nevěděl, kde se Sion nachází, ale postupně do něj byli převáženi mladí muži a mladé ženy. Jak se později zjistilo, Warren Jeffs je převážel do Texasu, kde koupil obrovské území. Začal tam stavět novou komunitu s obrovským ústředním chrámem i Jeffsovým novým sídlem. Byli to právě mladí členové, kdo pracovali zdarma na těchto stavbách dnem i nocí. A netrvalo dlouho, a rodiny v Short Creek se dozvěděly, že Sion bude spasen dětmi a že je nutné, aby tam poslali i svoje mladší děti mezi 5 a 12 lety. Matky často ani netušily, že k tomu dojde, a zjistili, co se děje, až ráno, kdy nenalezly své děti v postelích.

Zatímco však Jeffs budoval svůj Sion, začaly se o něj zajímat úřady USA a veřejnost se pomalu dozvídala více informací o FLDS. Když na něj byl vydán mezinárodní zatykač, uprchl a skrýval se na různých místech. Nešlo však o žádné poustevničení. Se svými manželkami bydlel v luxusních hotelech, procházel si atrakce v Disney World a pořádal večírky ve stripklubech. Peníze na to získával od členů v Short Creek, kteří si brali půjčky, aby pomohli svému „neprávem stíhanému prorokovi“ při záchraně. Ani to však nezabránilo jeho zatčení.

Trailer k dokumentární sérii: zde.

Díl čtvrtý: Tajemství nebeské místnosti

Warren Jeffs byl nejprve stíhán ve státě Utah a poté v Texasu. Právě tam došlo k odkrytí nejhrůznějších aspektů Warrenova kultu. Po nepovedeném zásahu texaských úřadů a odebrání dětí ze sionského ranče se skupina vyšetřovatelů dostala do kontaktu s jednou z bývalých manželek Warrenova otce Rulona. Ta jim pověděla o tom, že Rulon měl svou tajnou místnost, kde ukrýval veškeré církevní záznamy o uzavřených svatbách, a že něco podobného bude mít i Warren. Po zkoumání této možnosti došli k tomu, že nejpravděpodobnějším místem bude chrám ve středobodu sionské komunity. Do tohoto chrámu neměli členové přístup a ani netušili, co tam prorok dělá. Byli zděšeni, když v našli v podzemí trezor s nejen písemnými záznamy, ale také audionahrávkami svatých rituálů, které Warren v chrámu prováděl. Jednalo se o rituální zneužívání třeba i dvanáctiletých dívek, které bylo zasazeno do mormonské teologie. Například křtitelnice, kde se běžně provádějí křty za mrtvé, sloužily k omývání a zneužívání dětí a podobně i nebeská místnost, kam se mormoni v běžném chrámu dostávají po obřadu Obdarování, skrývala za závojem velkou postel s plastovým povlakem, na kterém docházelo k hromadnému a skupinovému zneužívání mladých dívek. Paradoxem je to, že všechny důkazy o své vině umožnil vyšetřovatelům získat díky své perverzní obsesi s tvořením záznamů a nahráváním svatých modliteb, během nichž zároveň zneužíval děti. Proti Warrenovi se nakonec obrátil i vlastní bratr Brent, který jím byl sexuálně zneužíván od svých pěti let. V dalších letech vystoupili i jiní členové, kteří byli od svého dětství Warrenem v chrámu zneužíváni. Posledním případem je nejspíš jeho syn Roy, který v roce 2019 po tomto prohlášení spáchal sebevraždu.[3]

Americká veřejnost byla tímto zjištěním pochopitelně pobouřena. Došlo k dalšímu soudu a odsouzení Jeffse za zneužívání nezletilých a znásilnění. Problémem však je to, že ačkoliv bude Jeffs do konce života v texaské věznici, svou komunitu ovládá nadále. Jak bylo vidět v samotném dokumentu, Warren svým návštěvám v prvních letech diktoval zjevení, předával texty nebo dokonce nahrával své proslovy, které byly v Short Creek zaznívaly ve veřejném rozhlase. Objevily se zároveň zprávy o tom, že se Warren v roce 2007 pokusil o sebevraždu a že je od roku 2011 v kómatu.[4] Není tedy jasné, zda je Warren Jeffs v současnou chvíli vůbec při vědomí.  A protože členové FLDS mají zakázán přístup k internetu, novinám i televizi, věří stále v jeho nevinu a žijí v komunitách, které ovládají Warrenovi nejbližší.

FLDS v současnosti

Warren měl celkem 78 manželek, pokud nepočítáme manželství, která uzavíral při svém rituálním zneužívání dětí v sionském chrámu (zdá se, že těch bylo několik desítek, ale přesně počty stále nejsou jasné). Šokující je však to, že má stále důvěru svých následovníků. Příkladem může být článek v magazínu Vice na základě rozhovoru s několika ženami, které se staly Warrenovými manželkami, když jim bylo dvanáct.[5] Tyto ženy však v současnosti stále věří ve Warrena jako proroka a modlí se za jeho osvobození.

Stát Texas v roce 2014 zabral území sionského ranče, ale v roce 2021 se objevily důkazy o tom, že se komunita pouze přesunula a stále funguje na každodenní bázi. A stejně je na tom Short Creek, z něhož sice část lidí odešla, ale jen proto, aby založila menší komunity na nových, méně nápadných místech. Problémem je hlavně to, že členové FLDS včetně zneužívaných dívek žili od narození v této komunitě, a proto zcela věří oficiálnímu narativu, který Warrenovi biskupové stále šíří a učí. Spolu s absencí informací z vnějšího světa je výsledkem to, že se ani po uvěznění pedosexuálního proroka nepodařilo rozbít jeho mocenskou strukturu, a tak jsou tytéž rodiny ovládány stále stejnými církevními vedoucími, které Warren dosadil, než byl zatčen. Jde o muže, kteří mají desítky manželek a vysokou hierarchii ve struktuře FLDS. Ve Warrenově absenci si dál přerozdělují dívky z rodin a mají jakožto církevní vedoucí právo nakládat s veškerým majetkem a pozemkem svých členů.

Závěr

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že i dnes zůstává FLDS organizací, která uplatňuje nebývalou moc nad svými členy, a není zcela jasné, kam se věci vyvinou. Zajímavý pohled prezentoval seriál HBO s názvem Big Love, který měl celkem pět sérií a vycházel od roku 2006.[6] Reflektuje mnohé z výše zmíněných událostí skrze fiktivní příběh jedné polygamní rodiny v Utahu, která se snaží reformovat FLDS skrze legalizaci polygamie. Právě ilegalita, v níž se fundamentalistické mormonské komunity nacházejí, může mít vliv na extrémní události, které se v této komunitě dějí.

Seriál Netflixu Buď milá, modli se a poslouchej přichází se závažným tématem a důležitými otázkami, které musí zodpovědět teprve budoucnost. I přesto je shlédnutí této dokumentární série takřka povinností pro každého, kdo se zajímá o problematiku moderních náboženských hnutí či o mormonismus samotný.

Náhledová fotografie: ranč „Touha po Sionu“ v okrese Eldorado v Texasu, LJWorld.com.

Poznámky:

[1] Celým názvem Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

[2] Podobně významným krokem bylo podle členů také to, že si Warren vzal za manželky 27 žen, které byly předtím jeho matky, tedy manželky jeho otce Rulona.

[3] CARLISLE, Nate, Roy Jeffs polygamist’s son who told the world about his father’s abuses dies at 26, 2019, Salt Lake Tribune, online.

[4] STEDMAN, Emily, Where is Warren Jeffs now and is the FLDS still active?, 2022, Good to know, online.

[5] ​​CARLISLE, Nate, The long search for the missing child brides of a mormon polygamist sect, 2016, Vice, online.

[6] WYAT,, Edward, ‘Big Love’ Gets a Big Tie to Real World, 2009, The New York Times, online.

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 3/2001: Náboženství mormonů (celé číslo dostupné zde).

Související články:

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments