Spor o církev Bethel

Církev Bethel (Bethel Church) se nachází v Kalifornii ve městě Redding. Vzhledem k její nezávislosti na širších církevních organizačních strukturách a jejímu misijnímu úspěchu ji lze zařadit k celosvětově velmi vlivným nedenominačním, neocharismatickým megacírkvím a též ji lze v rámci neocharismatických hnutí považovat za samostatné hnutí.

WFX-the-crossing
Církev Bethel v Reddingu. Foto: zde.

Církev Bethel založil v roce 1952 Robert Doherty. Sbor patřil k umírněným letničním (pentekostálním) církvím a během dvou let od založení byl přijat mezi sbory největší letniční církve Shromáždění boží (Assemblies of God). Nicméně, v únoru 1996 přijímá církev Bethel za nového pastora Billa Johnsona, nadšeného propagátora tzv. Torontského požehnání. Svoji vizi církve začal naplňovat i ve svém novém působišti. V reakci na jeho působení hned na počátku ztratil sbor přibližně tisíc členů, kteří nebyli ztotožněni s jeho novým směrováním. Ale čerstvá vize a nové učení vedlo též ke značnému misijnímu vzepětí, tudíž se ztráty dlouholetých členů velmi rychle doplnily nově příchozími a církev i nadále zaznamenávala znatelný růst. V roce 2005 proběhlo hlasování, na kterém se členové církve Bethel jednomyslně shodli na vystoupení ze Shromáždění božích. Společenství se tak zařadilo mezi nedenominační společenství, jehož ideový rámec spojuje hnutí zvané Nová apoštolská reformace.[1]

Kvůli své atraktivitě se církev Bethel stala příčinou napětí mezi klasickými pentekostalisty (reprezentovanými Shromážděními božími) a neocharismatickou vlnou (obnovující důrazy zvláště Hnutí Víry). Odrazem těchto sporů je kniha Michala Foltína, Bethel – Smerovanie, učenie a prax, Nakladatelství Daniel Pospíšek 2021.

Kniha v pěti blocích (učení o Bohu, učení o člověku, pneumatologie, učení o království a pohled na Písmo) přináší kritickou reflexi učení a praxe neocharismatického hnutí v té podobě, kterou představuje církev Bethel. V uvedených oddílech je text vždy rozdělen na popis nauky a kritiku nauky. Vždy je poukázáno na nějaký vykladačský problém, na přetížení biblického verše, na „zkratkovitý“ či „podivný“ způsob exegeze[2] nebo na problematická tvrzení,[3] aby následně mohlo být poukázáno na negativní aspekty tohoto výkladu.[4] Jedná se tedy o apologii křesťanské zvěsti či její určité formy a obsahu nebo téměř o teologickou disputaci.

V předmluvě Štefana Danka se čtenář dozvídá, že „hnutí Bethel dehonestuje Boha, překrucuje Písmo, produkuje falešně obrácené, deformuje evangelium a co se týká učení a praxe, znečišťuje i předtím čisté proudy křesťanství.“ Následuje ostré přirovnání, kdy je toto hnutí označeno jako „satanův trojský kůň, pomocí kterého se daří infiltrovat téměř každou křesťanskou denominaci“.[5] V předmluvě Aleše France zase čtenář nachází konstatování, že charismatik není schopen odlišit Hnutí Víry od své konfese, a dále opět zaznívá varování před falešným učením.[6] Autoři těchto předmluv evidentně mají s tímto hnutím nepěkné zkušenosti.

Pro samotného autora této knihy je učení Hnutí Víry[7] bezesporu dost odporná hereze, která by měla být pomocí uplatňování biblických principů rozsuzování a zkoumání pravdy nadobro vymýcena. V celé knize porovnává tento proud s klasickým letničním hnutím, s církví Shromáždění boží a s letniční teologií, což působí dojmem, jako by kniha byla primárně určena letničním věřícím, a zvláště pak letničním pastorům a teologům, aby se „nedostali na scestí a nevedli na něj i další“.[8] Snaží se své čtenáře nabádat k určitému myšlenkovému postupu, kdy správným pořadím má být nejdříve porozumění, a až potom souhlas či nesouhlas. Hnutí Víry se totiž podle autora na svých věřících dopouští duchovního násilí, stoupenec hnutí je vylíčen jako naivní křesťan, jako nic netušící slepá a bláhová oběť, která byla svedena na scestí.

Je ovšem třeba připomenout, řadoví stoupenci tohoto hnutí se jako oběti rozhodně necítí a nebývají ochotni se předkládaných biblických analýz a apologií účastnit, přemýšlet nad nimi a s autory polemizovat. Bývá pro ně přednější „přebývat v Boží přítomnosti a být vděčným a pozitivně vyznávajícím věřícím“. Učitelé Hnutí Víry se totiž snaží popsat a propagovat tzv. funkční víru, tedy víru, jejímž prostřednictvím věřící tvoří novou realitu. Vyučují způsobům růstu a „budování“ této víry, a to prostřednictvím své vlastní zkušenosti, zkušenosti biblických postav nebo zkušenosti dalších osob zvláště s uzdravením. Dar uzdravování lze tedy podle protagonistů církve Bethel naučit a osvojit si jej, neboť uzdravení má být součástí vykoupení.[9] Podporou tomuto nároku bývají množství svědectví dalších osob se zkušeností uzdravení. Bethel má svoji pobočku vnitřního uzdravení a vysvobození i v České republice.[10]

Pro sbory Hnutí Víry je typické zakládání škol, ve kterých vyučuje, jak působit nadpřirozené činy. Také Bill Johnson spolu se svým spolupracovníkem Krisem Vallottonem zakládá v roce 1998 „Bethel School of Supernatural Ministries“,[11],[12] Studenti se zde mají naučit, jak být vyzbrojeni pro prorokování, činění divů nebo kříšení mrtvých a jak se naučit používat i další „duchovní dary“. Škola se zdá být přitažlivá pro studenty z celého světa: ročně ji navštíví více než dva tisíce studentů z 57 zemí světa.[13] Kritik Michal Foltín nicméně poukazuje na vytváření umělého světa, kdy za cenu vysokého školného (cca 5 tisíc dolarů ročně)[14] studenti na omezený čas získávají náboženské prožitky nesouvisející s realitou. Po odchodu ze školy je pak má spojovat pouze zmatenost a rozčarování.[15]

Kniha své čtenáře vybízí ke hledání pravdy, ke kritickému myšlení a k uplatňování biblických principů rozsuzování a zkoumání věrouky a směřování Hnutí Víry. Nenechává ovšem své čtenáře na pochybách v tom, že ona sama ví, kde je pravda, a že za ni neváhá bojovat. Čtenář je seznámen s tvrzeními dosvědčující nebezpečnost tohoto hnutí, oprávněnost jeho ostré kritiky, a též s upozorněním na jeho podvody a na klamání nic netušících věřících. Zdá se, že Michal Foltín si podobně jako autoři jiných apologetických knih nepřipouští, že se sám také může mýlit nebo přehánět, že Bible sama i její výklady si mohou odporovat a že si mnohdy také vzájemně odporují. Snaha těchto autorů by snadno mohla být považována za podivné slovíčkaření, ve kterém není jasné, jakého cíle má být vlastně dosaženo. Svým apologetickým zápalem a ostře kritickým tónem se na českém trhu tematicky řadí ke knihám jako Jiné evangelium[16]  či Svrablavé uši.[17]

Otázkou zůstává, pro koho knihy tohoto typu vlastně jsou. Stoupenci těchto hnutí je číst nebudou, a pokud do nich nahlédnou, odloží je s přesvědčením, že se jedná o satanské pokušení, znejistění a svádění od víry. K naprosté většině z nich se pravděpodobně stejně ani nedostanou, a pokud ano, způsobu argumentace stoupenci těchto hnutí zpravidla neporozumí. Pro tyto lidi navíc bývá uvedený způsob argumentace chápán jako agresivní, jednostranný a přehnaný biblicismus postrádající sílu Ducha svatého. Pociťují, že Duch svatý jim přece dává vítězství, přináší vítězství a jakákoliv slabost či sklíčenost je pro ně vlastně jen projevem poraženectví a nevěry. Primární je, že jim v jejich soukromém životě víry jejich prožívání víry funguje.

Kniha tedy vzbuzuje spíše skepsi. Jelikož v Hnutí Víry jde v prvé řadě o euforii z Boží přítomnosti, o správné prožívání víry a o pocity, budou mít logické argumenty mezi stoupenci těžko nějakou odezvu, jakkoliv urputně se o to tato kniha snaží.

Náhledová fotografie pastora Billa Johnsona: Fox News.

Poznámky:

[1] Srov. Foltín, Michal, Bethel – Smerovanie, učenie a prax, Nakladatelství Daniel Pospíšek 2021, str. 16–18.Srov. Halasová, T., Nová apoštolská reformace: Hnutí Nová apoštolská reformace je snahou o proměnu podoby křesťanských církví, Dingir 3/2017, str. 76–79.

[2] Např. Bezhříšnost a dokonalost člověka je dokazována podobenstvím o ztracené ovci, kdy „Ježíš řekl, že devadesát devět lidí ze sta pokání činit nepotřebuje“. Srov. Foltín, M. Bethel… str. 36.

[3] „Bůh tak moc chce obnovit naši mysl, aby mohl plnit naši vůli.“ Srov. Foltín, M. Bethel… str. 61. „Bůh má moc, ale nemá vládu“ Srov. Foltín, M. Bethel…  str. 70.

[4] Srov. Např. vyučování Autorita a moc člověka, str. 66–74. K Boží neschopnosti jednat viz str. 71–72 nebo vyučování Prosperita a uzdravení jako součást vykoupení, str. 84–95. K Božímu partnerství skrze desátek viz str. 85.

[5] Foltín, M. Bethel… str. 10.

[6] Foltín, M. Bethel… str. 8–9.

[7] Hnutí Víry se svým požadavkem na sílu víry nemocné osoby, na víru, která je předpokladem Božského uzdravení, se následkem mnohých osobních tragédií způsobených důsledným dodržováním tohoto učení a dalších různých kontroverzí, stalo předmětem odsouzení ze strany většinových či evangelikálních církví i sekulární veřejnosti pro ne příliš pravověrné učení a praxi. Více v. Halasová, T. Dynamika vývoje českého charismatického a neocharismatického hnutí: Religionistická reflexe vztahu etablovaných denominací a obnovných hnutí, disertační práce, ETF UK, 2021, str. 326–328.

[8] Srov. Foltín, M. Bethel … str. 14–15.

[9] Srov. Foltín, M. Bethel … str. 84.

[10] Bethel Sozo CZ je síť církví založená na vztazích, které přináší vnitřní uzdravení a celistvost jednotlivcům, a to prostřednictvím služby Sozo, jak je praktikována v církvi Bethel v Reddingu Kalifornii. Srov. http://bethelsozo.cz/o-nas/

[11] Je možné překládat jako školení pro nadpřirozenou, či zázračnou službu.

[12] Srov. https://bssm.net/ Srov. Foltín, M. Bethel … str. 76–83.

[13] Foltín, M. Bethel … str. 18.

[14] Srov. Foltín, M. Bethel … str. 76. Srov. Též. „Desátek není dar. Je to vaše „franšízová platba“ za Boží partnerství ve vašem životě.“  Foltín, M. Bethel … str. 85.

[15] Srov. Foltín, M. Bethel … str. 83.

[16] McConnel, D. R. Jiné evangelium. Křesťanský život Albrechtice, 1996. Srov. Též. Hanegraaff, H. Christianity in Crisis: The 21st Century. Thomas Nelson, Nashville, Tennessee, 2009.

[17] Stetz, J. Svrablavé uši, Křesťanský život, Albrechtice, 1995.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Současný evangelikalismusDingir 22 (1), 2019 (obsah zde).

Téma Hnutí víryDingir 11 (2), 2008  (obsah zde).

Související články:

Evanjelikálna megacirkev Willow Creek má nového pastora

Sándor Németh – z vůdce maďarského neocharismatického hnutí evropským apoštolem

Zemřel David Yonggi Cho – tvář úspěchu evangelikálního křesťanství v Jižní Koreji

Čeští a slovenští křesťané dobývají sedm vrcholů

Subscribe
Upozornit na
guest
30 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Michael Buban
29. 3. 2022 13:12

Knihy jako Bethel a jiné zmíněné jsou vhodné zejména pro duchovní pracovníky, kteří mohou na trendy, které toto hnutí přináší, informovaně reagovat. To, že někomu v soukromém životě jeho vnímání víry funguje, pro něj primární být může, ale z hlediska této diskuse to není podstatné. Osobní víra výborně funguje třeba členům Sinčchondži, leč tam předpokládám, že ani apologeti Bethelu už tak blahosklonní nebudou. Přitom podobností mezi charismatismem 3. vlny a Sinčchondži je řada: guruismus, absurdní teologie, nefunkční praxe, extrémní vyhraněnost stoupenců, misijní zápal, … Problém s bethelovou zbožností spočívá v tom, že staví ortopatii – jakkoli ryzí – nad ortodoxii, avšak tím ji vyprazdňuje. Bez… Číst dále ->

Aleš Franc
28. 3. 2022 0:38

Bible sama i její výklady si mohou odporovat a že si mnohdy také vzájemně odporují.” Tento citát z pera autorky je pro mne nejpodstatnější. Bibli bych z toho ale neobviňoval 🙂

Josef Šédl
Reply to  Aleš Franc
28. 3. 2022 17:20
Aleš Franc
Reply to  Josef Šédl
29. 3. 2022 11:36

Děkuji Vám za odkaz na článek. Chybí Vám tam ovšem – podle mého soudu – mnohem děsivější aspekt “biblických nespravedlností”, a to je ohnivé peklo. Zde pospané věci jsou pouze dočasné, ale tento trest je věčný a z podstaty věci neměnný. A je určen někomu jen proto, že není před založením světa zapsán v jakési knize života.

Josef Šédl
Reply to  Aleš Franc
29. 3. 2022 13:38

Na to tzv. peklo je jedna úžasná kniha – https://www.biblion.cz/eshop/p/laska-vitezi-105/

Aleš Franc
Reply to  Josef Šédl
29. 3. 2022 14:32

Ano, znám. Ale i ta se příliš otírá o Bibli. Má reakce na Vaší výzvu míří jinam. Pokud Vám biblická zvěst přijde tak děsivá, křesťanský Bůh tak nespravedlivý a zotročující, nebylo by pro Vás lépe křesťanství zavrhnout “en bloc”? Jinak se předem omlouvám z absence v další diskusi. Zaujala mne zde jen recenze, která mne zmínila, tak mi to nedalo.

Josef Šédl
Reply to  Aleš Franc
29. 3. 2022 16:04

Odpovím naprosto upřímně. Jde o hledání pravdy a také o to, zbavit se všech falešných konstruktů “Boha” ale to přece neznamená, že nemohu přijímat, to co učil Ježíš Kristus v širším kontextu, než jen v “biblických” evangeliích. Gnosticismus, přesně toto umožňuje. Já tedy nezavrhuji “křesťanství” ale zavrhuji “ortodoxní věky a lidmi pozměněnou vykonstruovanou verzi křesťanství.” Být křesťanským Gnostikem tedy lze, ono tady musí dojít k tomu, že si “biblicky ortodoxní” křesťané musí uvědomit, že nevlastní ani Ježíše Krista, ani patent na vysvětlení Boha, a že existují i jiné odpovědi. Pokud chcete jít v dialogu do hloubky pozvu Vás na svůj web – kde prezentuji… Číst dále ->

Aleš Franc
Reply to  Josef Šédl
29. 3. 2022 17:07

Ještě naposledy tedy zareaguji, protože oceňuji Vaší upřímnost a nechci zůstat jen ironickým. Každý hledající je mi sympatický. To, že nechci diskutovat, není díky tomu, že bych nějak znevažoval zdejší prostředí. Považuji je za zdroj velmi užitečných informací a občas si zde čtu různé články. Kdysi jsem se ale do internetových diskusí pouštěl s vervou, nyní se mi spíše nedostává času. Co se týká jiných náboženství, nejsem na ně odborníkem. Jsem ovšem přesvědčen, že ač gnóze představovala v počátcích křesťanství nepřítele, ovlivnila vývoj církve mnohem více, než jsme ochotni si jako křesťané připustit. Ostatně i důraz již zmíněného charismatismu na skryté pravdy,… Číst dále ->

Josef Šédl
Reply to  Aleš Franc
29. 3. 2022 21:33

Tak to se omlouvám, tomuto tématu, tedy “Křesťanské vědě” se nevěnuji, dřív jsem o tom dost četl, ale teď jsem si zvolil jiné – extrémně specializované téma – Gnosticismus. Jinak děkuji za tip na přečtení, zkusím se dozvědět více (asi jsem o tom tématu věděl víc, ale už to ta paměť všechno nepodrží, ani z religionistiky). “Sektám” či Novým náboženským společenstvím se věnuji, jen v ČR, ale ty zahraniční neznám skoro vůbec, mimo ty hlavní směry.

Josef Šédl
Reply to  Aleš Franc
29. 3. 2022 16:15

Doplněk: I toto je vize Boha: JAK HO POPISUJE JEDEN Z GNOSTICKÝCH TEXTŮ, TAJNÁ KNIHA JANOVA:

Bůh je neomezitelný, protože před ním není nic, co by ho omezovalo,
nepochopitelný, protože před ním není nic, co by ho mohlo pochopit,
nezměrný, protože před ním nebylo nic, co by ho mohlo změřit,
neviditelný, protože ho nic nevidělo,
věčný, protože existuje věčně,
nevyslovitelný, protože jej nic nemůže pochopit, aby ho vyslovilo,
nepojmenovatelný, protože před ním nebylo nic, co by ho pojmenovalo.

parajnana
parajnana
Reply to  Josef Šédl
31. 3. 2022 10:22

Nápadně podobné Kena Upanišad 1.

Josef Šédl
Reply to  parajnana
31. 3. 2022 15:17

Věřím, indické texty mě také neminuly, ta blízkost je až “nebezpečná.”

Josef Šédl
23. 3. 2022 2:41

Možná, že existuje řešení. Zcela se odloučit od jakékoliv formy (nejen) abrahámovských monoteistických stvořitelských náboženství a spiritualit založených na dogmatech, strachu a posedlosti s Božstva, kterému se pořád musí NĚKDO klanět, aby ho uspokojil. Tento “Bůh” stvořitel, Demiurg nevede člověka ke svobodě, ale do područí. Je jiný, extrémně jiný než Otec Ježíše Krista, a jedině plným oddělením Ježíšova Otce plně od starozákonního pojetí Božstva, se dá najít skutečný Otec Ježíše Krista. Kdo chce poznat Otce, říkal často Kristus, ať sleduje mé chování a mé činy, a to co říkám. Svatá Písma už Vám nepomohou, když zapomenete na to, co Ježíš skutečně… Číst dále ->

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Josef Šédl
23. 3. 2022 9:24

Tohle je problém gnostického tunelového pohledu, který akceptuje jen přívětivou tvář/náladu Boha a odmítá hněvivou. Jenže aby byl Bůh úplný, musí mít neomezené množství nálad.
Není to tak, že se člověk musí klanět (má svobodnou vůli), ale je to pro jeho prospěch. Kdo má uši ke slyšení (duchovní kvalifikaci), slyš.

Josef Šédl
Reply to  J. Čížek
23. 3. 2022 18:32

Božstvo, které je dobrem i zlem v jednom myšlení i skutku, je monstrum. Nebudu uctívat “Lovecraftovské” monstrum. Ano Gnostici se klanět nemusí, to máte pravdu, protože skutečný Bůh klanění, poklonkování, padání na kolena, a život ve strachu nepotřebuje. Před monstrem je neradno se klanět, monstrum není “pravým” božstvem. Demiurg – čili božstvo Starého zákona nemá sebemenší žádné právo hrát hry se Satanem o lidi, třeba jako vyvražďovací hra jeho rodiny – u Jóba, nebo lidská oběť Izák, vyžadovaná pro extrémně zvrhlou a zvrácenou zkoušku. Doporučuji článek – Alexander Maistrovoy – The Bible as a Provocation/Bible jako provokace (aneb do zkaženého nitra… Číst dále ->

Josef Šédl
Reply to  J. Čížek
23. 3. 2022 18:38

Doplnění: “Abraham miloval svého syna od Sáry – malého Izáka – z celého srdce. Zde Stvořitel připravil velkolepou provokaci. Požádal patriarchu, aby svého milovaného syna obětoval. Byla to strašná alternativa. Abraham si musel vybrat: buď se zřekne požadavku Boha, s nímž uzavřel smlouvu, nebo svého dědice zabije. Stařec zvolil druhou možnost a byl připraven k oběti. V poslední chvíli Stvořitel zachránil Izáka i samotného Abraháma před nemyslitelným posláním a místo toho požadoval obětovat ovci, která se zamotala do větví stromu. Šlo o kultovní zápletku z Bible, která se stala podstatnou součástí nejen judaismu, ale i křesťanské kultury. Jak domýšlivý však musí být všemocný Otec ve své ambici ovládnout… Číst dále ->

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Josef Šédl
24. 3. 2022 9:11

Posuzovat Boha lidskou logikou vede ke gnostickým závěrům. Proto se tací musí spokojit s úrovní monistického amorfního Boha. Sami si tak určí svou pozici, kam patří. (Bůh) “nemá sebemenší žádné právo”: to je úsměvný názor. Bůh je Boss a nikoho se nemusí ptát na práva či svolení, koho zabít a koho ne. Zabíjí koneckonců všechny v podobě Času. Běžné zabíjení ale nemá na svědomí Bůh, ale individuální osoba, resp. její karma (řecky “krima”). “Jak domýšlivý však musí být všemocný Otec ve své ambici ovládnout lidskou vůli”: To je naprosté nepochopení. Jde o to ukázat plnou odevzdanost. To je nepochopitelný level pro ty,… Číst dále ->

Josef Šédl
Reply to  J. Čížek
24. 3. 2022 20:55

Pokud máte důvěru v “Lovecraftovské monoteistické monstrum” a důvěřujete mu i přes jeho hrůzné činy, je to Vaše volba. Skutečný “Bůh” není žádný Boss, ale ukazuje svoji tvář v chování a skutcích i naukách Ježíše Krista, ne ve “Svatých nezpochybnitelných Písmech” obsahujících naprosto šílené příběhy mimo chápání rozumu a lidskosti, včetně biblické “obhajoby” genocidy na několika místech. Stejně tak nepotřebuje skutečný “Bůh” ovládat lidskou vůli STRACHEM, to je právě naprosto nejděsivější stránka všech monoteistických (nejen) abrahámovských náboženství. Asi to risknu, jít gnostickou cestou, než žít v zajetí strachu, šílenství a nactiutrhání zlovolného nevyzpytatelného božstva vůči člověku. Prostě se asi neshodneme, což nevadí. Doporučil… Číst dále ->

J_C
J_C
Reply to  Josef Šédl
25. 3. 2022 9:16

Nemám důvěru v žádná monstra z ničích představ. To je strawman, tak jako “ovládání strachem”, které se sice hodilo elitám, ale Boží záměr to nebyl. Jeho přístup byl popsán v textu dole. Apropos, jak amorfní gnostický Bůh “ukazuje tvář?” Jung jen paběrkoval, ovšem i to z něho na Západě udělalo velkého učence.

Josef Šédl
Reply to  J_C
25. 3. 2022 18:02

Pokud si chcete prostudovat naprosto přesně na věcně kritické úrovni Gnosticismus, tak Vás rád pozvu na svůj web, jsou tam texty jak v angličtině, tak češtině a je tam Gnosticismus vysvětlen od úplných základů až po ty největší hlubiny. Budu velice rád za oponenturu, ale zásadně platí, že je třeba mít znalosti (v tuto chvíli netuším jaké znalosti o tématu máte). Takže prosím – dopodrobna – https://samanskecesty.wordpress.com/

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Josef Šédl
26. 3. 2022 8:23

Selfpromo jako vyhnutí se odpovědi na jednoduchý dotaz? 😉

Josef Šédl
Reply to  J. Čížek
26. 3. 2022 13:24

Jde o to, že na složitější otázky se nedá odpovědět zjednodušenými odpověďmi. Na mém webu jsou extrémní podrobné odpovědi, čili opravdu nejsem schopen na složitou otázku odpovědět zjednodušeně. Urazil bych tím Vás i sebe. Omlouvám se, ale studium Gnosticismu vyžaduje víc než jen několik vět, stejně tak studium křesťanství, nebo jakékoliv jiné spirituality. Je absurdní tvrdit, že se dají na těžké otázky nacházet zjednodušené odpovědi. A také, já rád odpovídám na přímé otázky, ale bohužel formát odpovědi na příspěvek mi nedovolí několikastránkovou odpověď. Zvu Vás k dialogu, najděte si článek u mne a já rád budu komunikovat konkrétně, takto komunikuji s lidmi… Číst dále ->

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Josef Šédl
28. 3. 2022 11:16

Tak uznejte, že odpověď nemáte, bude to férovější. Bůh bez podoby je i bez tváře – tvář je součástí podoby.

Ten článek obsahuje dávno známé námitky proti Bohu a Bibli z pohledu lidské logiky, jak jsem už psal, neboli z pohledu malého dítěte, které nechápe konání rodičů (zkouška, trest, apod.) a považuje je za “zlé Demiurgy”.
Kdybyste si přečetl poslední řádku z mého textu z 24. 3. 2022 9:11 o tom, jak Bůh jedná, nemusel bych se zde opakovat.

Josef Šédl
Reply to  J. Čížek
28. 3. 2022 17:11

Podívejte se, já nepotřebuji něco dokazovat, nebo nad někým v diskuzi vyhrávat. Studium Gnosticismu je trochu extrémně víc složitější a na tu Vaši otázku existuje nejméně, a to se hodně krotím v rozletu minimálně 20 odpovědí, podle typu gnostické školy. Já jsem si za sebe dal tu práci, a svoji osobní odpověď jsem si napsal, takže je veřejně k dispozici na mém webu. Tedy nemohu Vám sem kopírovat celé články a celý web, a celá má vyjádření, a tedy proto Vaše zjednodušení neuznávám, pozval jsem Vás na svůj web, tam jsou mé odpovědi k dispozici (stále přístupné věcné a vědecké i skeptické kritice, protože… Číst dále ->

J. Čížek
J. Čížek
Reply to  Josef Šédl
29. 3. 2022 12:33

Nefér se chováte vy, samozvaný “proroku Uroborosi” (dle vašich slov). Odkazujete na rozsáhlý web, kde se má někde nacházet vaše odpověď. Čili zahrání do autu.
Zřejmě používáte špatné překladače. Lze to považovat za test kvalifikace.
Další výměnu považuji za bezpředmětnou. Sladké prorocké sny.

Josef Šédl
Reply to  J. Čížek
29. 3. 2022 13:32

Ne, nebudu se chovat neslušně jako Vy, psal jsem Vám odpovědi upřímně, s tím, že veřejně prezentuji své subjektivní názory, které jsou kritizovatelné. Jinak “prorok Uroboros” je spíše jen logicky přezdívka, a já nejsem žádný prorok, to označení je vždy napsáno s nadsázkou. Pokud nedokážete, ani na přesném a přímém odkazu najít mé základní názory, veřejně a v češtině prezentované, tak není chyba u mne. Mrzí mne, že mne bohužel považujete za lháře.

Ivan Štampach
22. 3. 2022 23:28

Mezivěta že “produkují falešných obrácených” mi nedává smysl, se kterým bych mohl souhlasit nebo nesouhlasi. A že někdo “produkuje falešných obrácených” mi nějak nedává smysl.

Zdeněk Vojtíšek
Reply to  Ivan Štampach
24. 3. 2022 14:49

Díky za upozornění na chybu. Předmluva je totiž psána slovensky a opravdu obsahuje slova “produkuje falešně obrácených”, ale česky je to “produkuje falešně obrácené”. Opravil jsem to.

Tomáš Coufal
Tomáš Coufal
22. 3. 2022 15:46
Michael Buban
Reply to  Tomáš Coufal
29. 3. 2022 13:29

Tenhle článek jsem zachytil před pár měsíci. Vůbec ho nezpochybňuji co do faktů, protože ta jsem si v těchto případech neověřil, ale jako apologie Bethelu je to nedostatečné. Jednak proto, že nereaguje na žádné body čistě teologické kritiky a za druhé proto, že z toho bizáru kolem Bethelu se vymluvit nelze. Třeba grave-sucking je co do teologie v přesné shodě s učením charismatismu 3. vlny, kde se požehnání mocných služebníků předává jako komodita nějakým fyzickým úkonem/rituálem. Proto mohu věřit, že k tomu nedocházelo masivně a mohu si všimnout, že Johnson k tomu (zatím) přímo nevyzývá, ale že by se takové a podobné “prorocké” praktiky v tomto hnutí nikdy… Číst dále ->