Úvahy a komentáře

Kolik svědků Jehovových má nebeskou naději?

Kolik svědků Jehovových má nebeskou naději?

Skutečnost, že sdílená víra se v náboženském společenství obvykle časem poněkud proměňuje, jistě není nijak překvapivá. V okrajových společenstvích se specifickými, originálními doktrínami ovšem může být taková změna i dramatická.

Nauka o pozemské a nebeské naději svědků Jehovových je výrazně odlišná od eschatologických koncepcí ostatních křesťanských církví. Týká se doby očekávaného „pozemského ráje“, která má podle víry svědků (a v tom se ještě shoduje s dalšími konzervativními evangelikály) nastat po závěrečné apokalyptické bitvě mezi božskými a protibožskými silami a trvat tisíc let. Do této doby ovšem vstoupí podle svědků dvě „třídy“ skutečných křesťanů: třída těch, kdo měli „pozemskou naději“ bude „žít věčně v pozemském ráji“, zatímco třída „pomazaných“, kteří měli „nebeskou naději“, bude spolu s Ježíšem a dalšími vzkříšenými biblickými osobnostmi tomuto „pozemskému ráji“ vládnout z nebes. Na základě slov z poslední knihy křesťanské Bible (Zjevení Janovo 7,4 a 14,1–3) má být křesťanů s „nebeskou nadějí“ od doby Ježíše až dosud celkem 144 tisíc.

Tuto nauku uvedl do hnutí svědků Jehovových jejich druhý prezident Joseph F. Rutherford (1869–1942) v roce 1935. Šlo o stěžejní nauku, která měla odlišit svědky Jehovovy od stávajících církví a zároveň od mnoha odpadlých skupin, které Rutherforda neuznávaly a nadále se orientovaly na jeho předchůdce a zakladatele společenství Charlese Taze Russella (1852–1916). Rutherfordovi svědkové Jehovovi se samozřejmě počítali ke skutečným křesťanům minulých dob a v době vyhlášení nauky deklarovalo 52 465 z nich, že mají „nebeskou naději“, a patří tedy k „ostatku pomazaných“.

Tento počet v dalších letech klesal (hlavně kvůli úmrtím) a roku 2005 se zmenšil až na 8 524. V několika letech před tímto rokem počet nakrátko vzrostl o desítky lidí především z nových misijních oblastí, kde se někteří k této naději přihlásili. Tyto občasné případy nepatrné­ho růstu ovšem po roce 2005 vystřídal masivní nárůst, jehož prozatímním výsledkem je 18 564 členů vyznávajících nebeskou naději roku 2017. Nárůst počtu pomazaných ve srovnání s celkem stabilním počtem křtů je možno detailně sledovat zde v tabulce.

V počátcích tohoto náhlého růstu se ve společenství svědků hledělo na nové po­ma­zané s podezřením. Na věkově mladší z nich nahlíželi představitelé svědků v někte­rých případech dokonce jako na duševně nemocné. To ovšem nestačilo – růst bylo třeba vysvětlit precizněji. Časopis Strážná věž z 1. května 2007 proto zdůraznil, že již od roku 1966 se v organizaci věří, že výběr křesťanů s nebeskou nadějí skončil v roce 1935 a že každý nový pomazaný je pouze náhradou za toho, který se po roce 1935 prokázal jako nevěrný. Další článek na toto téma vyšel ve studijním vydání stejného časopisu v lednu 2016 a je dostupný zde. Toto vysvětlení se ovšem zdá také jako nedostatečné. Je pravděpodobné, že organizace přijde v brzké době s radikálně novým pohledem na staré učení o 144 tisících pomazaných.

Nebyla by to zdaleka první zásadní změna některé z doktrín. Příkladem může být změna nauky o civilní službě. Civilní službou umožňují některé země vyhnout se vojenské službě. Vzhledem k tomu, že vojenská služba je mezi svědky přísně zakázána, zdála by se civilní služba jako vhodné východisko právě pro ně. Do roku 1996 ovšem organizace svědků zakazovala svým členům i civilní službu. Pak byl zákaz náhle odvolán (Strážná věž 1996/9, s. 15). Změna nauky v tomto případě ovšem neznamenala změnu postoje k těm, kteří byli kvůli ní z organizace vyloučeni: tento postoj zůstal nadále jednoznačně odmítavý (viz dopis českého ústředí svědků Jehovových zde). Postupně (a nikoli takto radikálně) se mění například také nauka svědků o krvi nebo nauka o takzvané generaci roku 1914.

Změny nauky je možné vidět v kontextu dalších změn, jimiž světová organizace svědků Jehovových prochází a o nichž komplexně pojednalo téma časopisu Dingir 9 (3), 2008, od strany 84 dále.

Fotografie křtu svědků Jehovových: autor.

Související články:

Svědkové Jehovovi v Indii se soudí kvůli hymně v kinechzde.

Perzekuce svědků Jehovových v Ruskuzde.

Svědkové Jehovovi dále redukují své tiskovinyzde.

Svědkové Jehovovi v Německu usilují o stažení knihy z trhu: zde.