Plánovaný teroristický útok v režii satanistické skupiny

Vojín americké armády Ethan Phelan Melzer (22) byl 4. června 2020 obžalován z plánování teroristického útoku na svou vlastní jednotku. Napadení, které mělo způsobit „hromadné neštěstí,“ promýšlel Melzer primárně s příslušníky satanistické esoterické skupiny s fašistickými sklony Řád devíti úhlů (angl. „Order of Nine Angles,“ zkráceně ONA či O9A), do útoku se však měly zapojit i teroristické jednotky radikálních islamistů. Útok byl součástí širší satanistické strategie Řádu zaměřené na narušení současné společnosti.

Foto z Melzerova mobilu prokazující jeho sympatie k ONA (Stephan Faye: Sealed Complaint:  United States of America -v. – Ethan Phelan Melzer, a/k/a “Etil Reggad”, 2020, s. 17).

O přepadení plánovaném v květnu, žalobě a následném zadržení 10. června informovalo 22. června na svém webu Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických.[1] Melzer, příslušník 173. výsadkářské brigády původem z Louisville (Kentucky), se k armádě připojil roku 2018 a od 4. října 2019 byl přidělen k posádce v okolí italského města Vicenza. Přestože nelze plně vyloučit Melzerovo zapojení do řad ONA v době před jeho narukováním, plně prokazatelný je v současné době jeho kontakt s ONA pouze od roku 2019, v době po jeho vstupu do armády. Útok na svou jednotku projednával Melzer na platformě Telegram se členy ONA a jeho odnože RapeWaffen Division (sama odnož neonacistické organizace Atomwaffen Division výrazněji napojená na ONA) nejpozději od května 2020. Když se 17. května dozvěděl o transportu svého útvaru do Turecka, začal jednotlivým účastníkům skupinové konverzace pojmenované „Op Hardrock“ zasílat bližší, důvěrné informace o počtu osob a vojenském vybavení jednotky i jejím umístění v Turecku se satelitními mapami své nové základny. Zároveň se v komunikaci vyjádřil, že útok chce koordinovat i se členy Islámského státu (IS), s nimiž se seznámil ve Francii (prohlídka jeho mobilního telefonu odhalila, že Melzer s IS sympatizoval). Internetovou komunikací nechtěl mobilizovat pouze příslušníky a sympatizanty ONA, ale skrz ně plánoval zapojit i další islámské teroristy. Melzer vyjádřil svou ochotu akci uskutečnit i přes možnost vlastní smrti, což okomentoval slovy:

„Koho to zajímá [zda zemře, či nikoli – pozn. autora] … pokryly by to následky útoku na konvoj [tj. Melzerovu jednotku]…byla by to další válka…já bych zemřel úspěšně…páč pokud [by byla] další desetiletá válka na Blízkém východě, rozhodně by [to] zanechalo stopu.“[2]

Útok na americkou armádu, Melzerem zaměřený na rozdmýchání další války na Blízkém východě, se však podařilo odhalit ještě před jeho vypuknutím díky informátorovi působícímu v Melzerových konverzacích. Vojín se 30. května ke všem svým činům přiznal. Pachateli hrozí až celoživotní odnětí svobody.[3]

Satanistický extremismus Order of Nine Angles

Přestože se Řád devíti úhlů v názvu honosí označením „řád,“ nejedná se o žádnou hierarchicky uspořádanou organizaci, nýbrž o volnou a vnitřně rozmanitou subkulturu jednotlivců a uskupení, kteří se řídí obdobnými idejemi a praktikují obdobné obřady, popř. i nerituální akce svázané s idejemi Řádu. Jako takový vznikl ONA nejspíše v 70. letech 20. století ve Velké Británii. Jeho hlavním ideologem byl až do r. 2011 jakýsi Anton Long, což nejpravděpodobněji představuje pseudonym Davida Myatta (*1950), jenž se od 60. let angažoval v britské neonacistické scéně a roku 1974 založil vlastní krajně pravicové Nacionální demokratické hnutí svobody (angl. „National Democratic Freedom Movement“). Je však rovněž možné, že pseudonym „Anton Long“ využívali mimo Myatta ještě další lidé.

David Myatt po své konverzi k islámu (David Myatt, Wikipedia, the free encyclopedia, zde.

ONA primárně nabízí individuální sebe-iniciaci skrze vlastní systém, tzv. „sedmidílnou stezku“ (angl. „Seven Fold Way“), během níž má zasvěcovaný dosáhnout absolutní autonomie nad svým životem skrze překračování všech možných limitů a hranic – tělesných, duchovních, intelektuálních, ale i morálních (např. provedení lidské oběti, vyznávání neonacismu). V ranějších stupních iniciace tak kupříkladu satanista musí podniknout tzv. „roli proniknutí“ (angl. „insight role“), při níž se musí bez povšimnutí infiltrovat do jisté organizace (kupř. radikálně pravicové, vojenské, policejní, či náboženské – např. buddhistické či wiccanské) a pobýt tam několik měsíců až dva roky či musí zvládnout sérii náročných tělesných zkoušek, přičemž zkušenosti takto nabrané mají sloužit k jeho dalšímu osobnímu vývoji.

Vývoj jedince probíhá skrze zpřítomňování amorálních nadpřirozených, tzv. „akauzálních“ (tj. stojících mimo zákony příčiny a následku i jiné běžné přírodní zákony) sil v zasvěcovaném a v jeho běžném „kauzálním“ světě, svázaném výše zmíněnými zákony a současnou morálkou (mezi akauzální síly spadají rovněž tzv. „temní bohové,“ mezi nimiž najdeme např. bohyni Baphomet či boha Satana). Přestože nelze nikterak s jistotou určit počet lidí vyznávajících a praktikujících systém ONA, k roku 2013 Anton Long odhadoval jejich počet na maximálně něco málo přes 2 000.[4]

Melzerův útok jako forma napravení satanské evoluce

Kromě nauky o sebeiniciaci vypracoval Anton Long i komplexní filozofii dějin – tzv. „eoniku“ (angl. „aeonics“), obsahující rovněž způsoby, jak dějiny nasměrovat touženým směrem. Dle eoniky každá vyšší civilizace probíhá cyklem svého vzniku, rozvoje a zániku, přičemž jádrem civilizace je určitý „eon“ – „uspořádaná manifestace akauzální energie v kauzálním,“[5] zahrnující v sobě hlavní mýty, archetypy, kulty a jiné charakteristiky dané civilizace. Zjednodušeně řečeno, současná západní „faustovská“ civilizace charakteristická elitářstvím, vědou, technologickým pokrokem, asertivitou a nietzscheovskou panskou morálkou by dle eoniky měla směřovat ke svému finálnímu stádiu před zánikem, stádiu „Impéria,“ kdy bude společnost nedemokraticky ovládána satanistickou elitou a kdy započne kolonizace sluneční soustavy a přilehlých hvězd. Správný historický vývoj je však brzděn židokřesťanskou „mágskou“ (angl. „magian“) kulturou, která namísto skutečných západních hodnot staví pacifismus a neproduktivní rovnostářství, charakteristické pro nietzscheovskou otrockou morálku.[6]

Přestože tedy dle Longa bylo Impérium již předznamenáno Třetí říší, mágská kultura se vlivy této pro-evoluční doby snažila (a dodnes úspěšně snaží) co nejvíce potlačit, a to kupříkladu i hlásáním „mýtu o holocaustu,“ záměrně falešně očerňujícího tuto epochu a její „pravé západní“ ideály skrze ­– dle Longa – fiktivní židovskou genocidu. Pro rozvoj Impéria a následné nové vyšší civilizace je tak potřeba všechny de-evoluční mágské prvky odstranit, což se neděje pouze náboženskou akcí skrze „eonskou magii“ (angl. „aeonic magick“), ale i všemi ostatními možnými prostředky, legálními či nelegálními. Jak uvádí rukopis ONA The Practical Esoteric Aims of Satanism 90–130yf:

„[J]akékoli prostředky, které jsou nezbytné pro podlomení, a tak i zničení současného statutu quo, musí být použité. To znamená narušování společností – podpora ozbrojeného povstání, šíření kacířských myšlenek, pomáhání těm skupinám/formám, které zeslabují společnost zevnitř (z morálního hlediska – např. prodej drog), a tak vyvolání zdravého, vznešeného obrození. Hlavním cílem je způsobit chaos, na ulicích, ekonomicky a společensky – aby tak byly poskytnuty příležitosti revolučním pro-árijským skupinám zabrat či zmocnit se moci.“[7]

Jelikož se dále duchovní středisko mágského vlivu nachází v Izraeli, jehož největším podporovatelem je současný establishment USA, eonské magické i praktické akce ONA by se měly zaměřit primárně na Spojené státy.[8]

Melzerův akt zaútočit na vlastní jednotku a způsobit tak „další válku na Blízkém východě“ tedy v kontextu eoniky získává svůj pravý dějinný, evoluční rozměr. Napadení amerických sil a rozpoutání války v tomto regionu mělo zřetelně oslabit reálnou mocenskou základnu mágské kultury, a přispět tak k navrácení dějinného vývoje na správnou cestu vstříc satanskému Impériu, rozvinutí nového eonu a nové vyšší civilizaci. (Přestože akce mohla být motivována i snahou o satanistický osobní vývoj skrze extrémní hraniční situace, Melzerovo nelpění na vlastním životě ukazuje, že jeho hlavní záměr byl eonský.)

Plánovaná spolupráce s radikálními islamisty by rovněž neměla vzbudit větší údiv. Jak tvrdí již zmiňovaný rukopis The Practical Esoteric Aims of Satanism 90–130yf, přestože je islám dle ONA esenciálně náboženství bránící eonské evoluci, může být islámský odpor k USA a jejich mágské kultuře využit v boji za cíle propagované ONA.[9] V tomto ohledu by Melzer nebyl prvním příslušníkem Řádu, který toto náboženství využil. Již Myatt r. 1998 konvertoval k islámu, aby v jeho prostředí hlásal povinnost vést (i násilný) politický džihád, a oslavoval útoky islámských teroristů (jeho texty byly i na stránkách Hamásu), přičemž byl i nadále ve styku s evropskou radikální pravicí. Po několika letech taktického využívání této formy však r. 2010 od islámu odstoupil a začal se více věnovat jiným, esoteričtějším záležitostem.[10]

Poznámky:

[1] Department of Justice: U.S. Army Soldier Charged with Terrorism Offenses for Planning Deadly Ambush on Service Members in His Unit, The United States Department of Justice (22. 6. 2020), https://www.justice.gov/opa/pr/us-army-soldier-charged-terrorism-offenses-planning-deadly-ambush-service-members-his-unit.

[2] “Who gives a fuck…The after effects of a convoy getting attacked would cover it…It would be another war…I would’ve died successfully…Cause if another 10 year war in the Middle East would definitely leave a mark.” (Stephan Faye: Sealed Complaint:  United States of America -v.- Ethan Phelan Melzer, a/k/a “Etil Reggad”, 2020, s. 10.)

[3] Viz Tamt., s. 1–19.; Department of Justice: U.S. Army Soldier Charged with Terrorism Offenses for Planning Deadly Ambush on Service Members in His Unit, The United States Department of Justice (22. 6. 2020), https://www.justice.gov/opa/pr/us-army-soldier-charged-terrorism-offenses-planning-deadly-ambush-service-members-his-unit.; Kyle Rempfer: US soldier plotted with Satanic neo-Nazis to ambush his own unit overseas, feds say, ArmyTimes (22. 6. 2020), https://www.armytimes.com/news/your-army/2020/06/22/us-soldier-plotted-with-satanic-neo-nazis-to-ambush-his-own-unit-overseas-feds-say/.

[4] Viz zejména Nicholas Goodrick-Clarke: Black Sun: Aryan Cults, Esoteric Nazism, and the Politics of Identity, New York; London: New York University Press, 2002, s. 213–231.; Connell Monette: Mysticism in the 21st Century, Wilsonville: Sirius Productions, 2015, s. 93–120.

[5] „An ordered manifestation of acausal energy in the causal.“ (Anton Long & Order of Nine Angles: Aeons and Their Associated Civilizations, In Hostia: Secret Teachings of the O.N.A.: Volume I, Shrewsbury: Thormynd Press, 1992, s. 106.)

[6]Tamt., s. 106–7.; Anton Long & Order of Nine Angles: Aeonics: Secret Tradition I, In Hostia: Secret Teachings of the O.N.A.: Volume I, Shrewsbury: Thormynd Press, 1992, s. 114–116.

[7] “whatever means are necessary to undermine and thus destroy the present status quo must be used. This means disrupting societies – supporting armed insurrection, spreading heretical ideas, aiding those groups/ forms which weaken societies from within (in the moral sense -e.g. drug dealing) and thus engendering a healthy, noble resurgence. A primary aim is to cause chaos, on the streets, economically, and socially -to thus provide opportunities for a revolutionary pro-Aryan group to take or seize power.” (Anton Long & Order of Nine Angles: The Practical Esoteric Aims of Satanism: 90–130yf, In Hostia: Secret Teachings of the O.N.A.: Volume III, Shrewsbury: Thormynd Press, 1992, s. 21.)

[8] Tamt.

[9] Tamt., s. 22–23.

[10] Viz např. Sebastián Jahič: Satanizmus v 21. storočí, Zvolen: Sol Noctis, s. 85–88.

Související příspěvky:

Terorismus 80. let ještě není zapomenut.

Reflexe: Satanismus – ale který?

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments