Nový hráč na alternatívnej scéne

Na slovenskú scénu vzdelávacích alternatív vstupuje nový hráč – občianske združenie Inštitút Gaia. Združenie sa v súčasnosti prezentuje primárne cez vzdelávacie aktivity, presnejšie cez súbor vzdelávacích činností na báze kurzov a workshopov, ktoré verejnosti ponúka pod názvom program Nový príbeh (více zde).

Obsah ročného vzdelávacieho programu je nejednoznačný, podobne ako jeho názov a výsledky – ponúkaný opis ho neumožňuje jednoznačne zaradiť do sústavy študijných odborov MŠ SR. Napriek tomu úmysel jeho tvorcov je čitateľný aspoň v tom zmysle, že ich záujem smeruje do interdisciplinárnej oblasti a cieli na tých, „ktorí chcú svoje už nadobudnuté poznanie a prax obohatiť o nové netradičné perspektívy“ bez ohľadu na to, aké predchádzajúce vzdelanie či profesiu získali.

Zverejnený obsah študijného programu pre akademický rok 2019/2020, čoby pilotný ročník programu, naznačuje, že tieto „nové netradičné perspektívy“ majú byť vo svojich výsledkoch podmienené kombináciou vybraných filozofických, psychologických, ekonomických a ekologických pohľadov, hypotéz a teórií. Tvorcovia programu predpokladajú, že dokážu tematizovať „komplexné, transdisciplinárne súvislosti stojace na pozadí veľkých výziev našej doby“, a ako prezrádza zoznam odporúčanej literatúry k študijnému programu, chcú tak urobiť za pomoci literárnych zdrojov z oblasti náboženskej filozofie prevažne ruskej proveniencie, kozmologických úvah, ale najmä literárnej produkcie populárnych predstaviteľov transpersonálnej psychológie.

Autori programu sa netaja ideovou väzbou na Kalifornský inštitút integrálnych štúdií – jeho víziou aj vzdelávacími aktivitami sa cítia byť inšpirovaní. Na rozdiel od svojich západných inšpiračných zdrojov však stoja predovšetkým pred výzvou nájsť prienik so slovenským vzdelávacím systémom, aby s ním vôbec mohli vstúpiť do plodnej interakcie. Ich študijný program nateraz nie je akreditovaný a nie je zrejmé, či má odborných garantov.

Akokoľvek, iniciatívy tohto druhu sa zdajú byť znamením čias. Poukazujú na slabé stránky etablovaného školského systému, keď poukazujú na jeho jednostranne kognitívny akcent založený na dejinne podmienenej novovekej antropologickej paradigme ego cogito a z nej odvodených pragmatických edukačných cieľov, obsahov, metód a štýlov.

Občianske združenie Inštitút Gaia bude, zdá sa, ďalším z faktorov kultúrnej, ale aj náboženskej dynamiky súčasnej slovenskej spoločnosti. Hoci sa výslovne neprofiluje nábožensky, ani sa vo svojej inštitucionálnej identite k náboženstvu nijako nevzťahuje, na náboženské zdroje vo svojom programe odkazuje: či už priamo – v nábožensky kontextualizovaných literárnych prameňoch, alebo nepriamo – v nejakej podobe vzťahu k realite považovanej (tými, ktorých sa týka) za posvätnú.

Ilustrácie: internetová prezentácia.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments