Reportáže

Unitářská akademie se stává mezinárodním vzdělávacím projektem

Unitáři v České republice vytvářejí systém vzdělávání duchovních a laiků, který zatím mimo USA nemá obdoby. Funguje teprve rok a na kurzy se hlásí zájemci ze Švýcarska a Polska.

V posledním říjnovém týdnu proběhlo ve Vzdělávacím centru Hospitalu Kuks soustředění Unitářské akademie, věnované tématu duchovenského a laického vedení – leadership. Náboženská společnost českých unitářů (NSČU) vytváří vzdělávací systém, který je svým pojetím dostupný českým i zahraničním účastníkům.

Zahraničními přednášejícími byli výkonná ředitelka ICUU (Mezinárodní rady unitářů a univerzalistů), Rev. Sara Ascher a teolog Rev. Lawrence Peers, jeden ze zakladatelů Pastoral Excellence Network. Česky přednášeli Rev. Petr Samojský, předsedkyně NSČU Kristýna Ledererová-Kolajová a Rev. Vlastimil Krejčí. Všechny přednášky a semináře byly simultánně tlumočeny do češtiny nebo angličtiny.

Výkonná ředitelka ICUU proslovila během svého pobytu také přednášku na Evangelické teologické fakultě UK. (foto: rjw)

Pětidenní výcvik (3 dni pro laiky a 2 dni pro adepty duchovenské služby) se tentokrát soustředil na praktické otázky: Skupinovou dynamiku, roli laických a duchovních vedoucích, rozdělení kompetencí a řešení konfliktů. A samozřejmě také na zásadní otázku hledání a využívání zdrojů.

Unitářská akademie

Unitářská akademie je tříletý studijní program, probíhající systémem dálkového studia. Dvakrát ročně se koná povinné intenzivní soustředění. Zájemci mohou absolvovat povinné a volitelné moduly, nadstavbové jsou určeny kandidátům na duchovenskou službu. Všechny moduly probíhají v češtině i angličtině.

První česká učebnice pro unitářské duchovní (foto: rjw)

Během studia se účastníci seznámí se základy unitářské teologie a tradice, osvojí si schopnosti pro službu veřejnosti a vzdělávání. Je vítáno, pokud absolvují zahraniční studijní pobyt.  Projekt vyžaduje velkou investici, plní však dvě důležité funkce: vychovává všestranně kompetentní osobnosti pro vedení komunit a pomáhá prohlubování kontaktů. Nakolik bude úspěšný se však ukáže nejdříve za dva roky, kdy z akademie vyjdou první absolventi.

Přednáška Rev. Petra Samojského (foto: rjw)

Příprava na ekonomickou soběstačnost

Unitáři si uvědomili, že pokud mají jejich obce přežít, musí se naučit fungovat nezávisle na státní podpoře. Součástí programu byl nácvik sestavování rozpočtu, práce s dobrovolníky a úsporných opatření, jinými slovy: management.

„Pokud si církve chtějí udržet svobodu a nezávislost, například na státu, musí se naučit zvládat ekonomické otázky,“ říká L. Peers. „Je ale naprosto zásadní, aby to dělaly transparentně. Musí ukazovat svůj rozpočet a pravdivě informovat o příjmech a výdajích, sdělovat, co lidem za přijaté peníze poskytují. A laici musí být v rozhodujících orgánech, nebo mít přinejmenším možnost tyto informace vidět a také se k nim vyjadřovat. A vědět, že jim vedení naslouchá a bere je vážně.“

L. Peers během závěrečné promluvy u zapáleného kalicha – symbolu unitářů a univerzalistů.

 

Vznikne v Česku centrum unitářského vzdělávání?

Unitáři dlouhodobě využívají pro vzdělávání svých duchovních internet. Seminář v americkém Meadwille poskytuje možnost online studia, které je nenahraditelné zvláště pro unitářské duchovní z Afriky nebo jihovýchodní Asie. Akademie poskytovaná NSČU je oproti pobytům v amerických seminářích finančně dostupná i pro účastníky z bývalého východního bloku. A na rozdíl od tradičních škol maďarských unitářů překonává jazykové bariéry. Rozhodující bude, zda přiláká další zájemce ze západní Evropy. Pokud budou mezi přednášejícími i nadále význačné unitářské osobnosti, je to pravděpodobné.

Příprava společné večeře (foto: Susan Goldberg)
Neformální část (foto: Susan Goldberg)