Zahraniční zprávy

Luteráni a katolíci chtějí usilovat o jednotu

Luteráni a katolíci chtějí usilovat o jednotu

Světová luterská federace a Papežská rada pro jednotu křesťanů vydala společné prohlášení, kterým ukončuje rok společné připomínky reformace. Počátek reformace je připomínán ke dni 31. října 1517, kdy měl podle legendy Martin Luther přibít na vrata katedrály ve Wittenbergu svých 95 tezí proti odpustkům.

Katolíci a luteráni ve Společném prohlášení deklarují především vděčnost za duchovní a teologické dary, které reformace křesťanství přinesla. Za všeobecně nejcennější z nich pokládají obě strany posledních padesát let ekumenické spolupráce. Ta podle jejich názoru pomohla odstranit mnohé předsudky, prohloubit vzájemné porozumění a spolupráci církví. Zmiňuje se zde dosažení některých teologických shod a vydání množství významných publikací.

Rok 500. výročí reformace je ve Společném prohlášení celkově hodnocen jako rok plný společných modlitebních událostí všech ekumenických partnerů napříč celým světem. Katolíci i luteráni podle slov Prohlášení konečně nahlížejí reformaci ekumenickou optikou, která umožňuje nový pohled na události 16. století a rozdělení církve. Společné prohlášení vyzývá ke znovunalezení a vyzdvižení všeho, co mají obě linie společné, a vyjadřuje přesvědčení, že jednotících prvků je mnohem více než rozdílností.

Za významný krok v ekumenické spolupráci považují obě strany fakt, že se další církve připojují ke Společnému prohlášení o nauce o ospravedlnění z roku 1999. V roce 2006 se k nauce o ospravedlnění připojila Světová metodistická rada, v průběhu připomínkového roku reformace dokument signovalo též Světové společenství reformovaných církví. 31. října 2017 se ve Westminsterském opatství v Londýně konal slavnostní obřad, během kterého bylo učení o ospravedlnění představeno a přijato také anglikánskou církví.

Na závěr dokumentu se obě strany znovu přihlašují k dodržení závazku pokračovat v ekumenické cestě k jednotě: „Při pohledu do budoucna se zavazujeme, že budeme pokračovat na společné cestě, vedené Božím Duchem, směrem k větší jednotě podle vůle našeho Pána Ježíše Krista. S Boží pomocí chceme v modlitbě rozlišovat své chápání církve, eucharistie a služby a hledat tak podstatný konsenzus, abychom překonali zbývající rozdělení mezi námi.“ V podobném duchu totiž vyjádřili závazky ekumenické spolupráce o rok dříve (31. 10. 2016) papež František a tehdejší předseda Světové luterské federace Munib A. Younan. Učinili tak u příležitosti zahájení roku připomínek reformace na bohoslužbě ve švédském Lundu. Společně tehdy prohlásili: „Uznáváme svou společnou pastorační odpovědnost za to, abychom odpověděli na duchovní žízeň a hlad našich lidí po jednotě v Kristu. Toužíme, aby se tato rána v Kristově těle uzdravila. To je cíl naší ekumenické snahy, kterou chceme vyvíjet, také skrze obnovení svého závazku k teologickému dialogu.“

 

Zdroje:

K okolnostem Lutherova vystoupení:

Význam Lutherových tezí pro začátek reformace

Před 500 lety Martin Luther přibil na vrata středověk. Zažehl válku i moderní svět.

Originál Společného prohlášení Světové luterské federace a Papežské rady pro jednotu křesťanů z 31. 10. 2017:

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/10/31/0753/01633.html#or

Český pracovní překlad Společného prohlášení:

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/171102spolecne-prohlaseni-svetove-luterske-federace-a-papezske-rady-pro-jednotu-krestanu

Český překlad Společného prohlášení k nauce o ospravedlnění:

http://www.christnet.eu/clanky/1342/spolecne_prohlaseni_k_uceni_o_ospravedlneni_i.url