Domácí zprávy

Ekumenická rada církví zvolila nové předsednictvo

Ekumenická rada církví zvolila nové předsednictvo

V úterý 21. listopadu 2017 se v ústředí Evangelické církve metodistické v Praze sešlo 14. valné shromáždění Ekumenické rady církví v České republice (ERC). Valné shromáždění je nejvyšším orgánem ERC. Za každou z jedenácti členských církví zde zasedají tři zástupci. Jednání se účastní také jeden delegát za každou z přidružených a pozorovatelských církví.

Logo Ekumenické rady církví v ČR zdroj: ERC

Členy Ekumenické rady církví jsou v současné době Apoštolská církev, Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augsburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota bratrská, Pravoslavná církev, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Starokatolická církev v ČR. Přidruženou církví je Církev římskokatolická. Pozorovateli jsou Armáda spásy, Církev adventistů sedmého dne, Církev křesťanská společenství a Federace židovských obcí. Poprvé se jednání valného shromáždění účastnil zástupce Luterské církve evangelické a. v., která byla za pozorovatele přijata 11. října letošního roku.

Na schůzi Valného shromáždění byla přednesena zpráva o činnosti ERC za rok 2017 a schválen rozpočet na nadcházející rok. Došlo také na některé formální úpravy stanov ERC. Nejdůležitějším úkolem Valného shromáždění byla volba předsednictva ERC na příští dva roky. Po tajné volbě se předsedou ERC stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, prvním místopředsedou superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské.

Valné shromáždění Ekumenické rady církví zdroj: ERC

Valné shromáždění ERC projednávalo současné snahy o znovuotevření diskuze o majetkovém vyrovnání s církvemi. Přijalo usnesení v tomto znění: „Valné shromáždění ERC konstatuje, že přijetím zákona č. 428/2012 Sb. a následným uzavřením příslušných smluv je z pohledu Ekumenické rady církví otázka majetkového vyrovnání s církvemi vyřešena. Tento dosažený stav byl výsledkem kompromisu všech zúčastněných stran a umožnil obnovení majetkové základny a nezávislého postavení církví, jejichž existence a působení je nezbytným prvkem demokratické společnosti.“

Titulní foto: Nově zvolené předsednictvo ERC, zleva Marián Čop, Daniel Ženatý, Petr Procházka a Petr Raus, zdroj: ERC

 

 

Sdílet: